• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Bà Nguyễn Thùy Linh

Bà Nguyễn Thùy Linh được Đại hội đồng Cổ đông năm 2019 của VIB bầu làm Trưởng Ban kiểm soát khóa VIII (2019-2023). Trước đó, bà Linh đã từng có nhiều năm làm việc và đóng góp cho sự phát triển của VIB qua các vị trí như Giám đốc Quản lý cổ đông kiêm Trợ lý HĐQT; Trợ lý cao cấp Tổng Giám đốc kiêm Trưởng bộ phận Quản lý cổ đông; Phó Giám đốc Phòng Dịch vụ Nhân sự kiêm Giám đốc Bộ phận Quan hệ lao động, Phòng Dịch vụ Nhân sự.

Bà Nguyễn Thùy Linh tốt nghiệp Cử nhân Tin học và Quản trị Kinh doanh, Trường Đại học Công nghệ Genetic, Singapore. Bà Linh cũng tham gia các khóa học chuyên ngành như Chứng chỉ Kế toán tổng hợp, Đại học Kinh tế Quốc dân và Chứng chỉ Kỹ năng Đánh giá tín dụng của Omega Performance Corporation.