Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN00A2
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN00Q6

Vui lòng chọn thẻ tín dụng

Đăng ký mở thẻ tín dụng VIB

VIB Cash Back

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Premier Boundless

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

VIB Travel Élite

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

VIB Rewards Unlimited

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

VIB Online Plus 2in1

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Financial Free

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

VIB LazCard

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Ivy Card

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng

VIB Super Card

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN00Q3
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0064
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0061
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0067
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN00M2
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN00M5