1800 8180 Đăng nhập
Columbia Southern University
Ngày hiệu lực 09/11/2018 - 31/12/2019

Thông tin chi tiết
 

Thời hạn vay:  3, 6, 10 tháng

Hạn mức:  10 - 80 triệu đồng

 

Website: https://columbiasouthern.edu.vn

Hotline:  (028) 3910 6350

Địa điểm áp dụng: toàn hệ thống Columbia Southern University