Đầu Tư Trái Phiếu Doanh Nghiệp | Ngân Hàng VIB

Actions

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions
Lợi ích
Lợi ích

Tối ưu hóa phương án tài chính và cơ cấu lại bảng cân đối kế toán của doanh nghiệp

 

Huy động vốn khối lượng lớn, tăng quy mô đầu tư dự án và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh

 

Đặc tính sản phẩm
Đặc tính sản phẩm
  • Loại hình trái phiếu: trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, xếp hạng nợ ưu tiên, phát hành riêng lẻ
  • Loại tiền: VND
  • Lãi suất trái phiếu: thả nổi hoặc cố định
  • Mục đích: trái phiếu doanh nghiệp phát hành để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, tăng quy mô vốn hoạt động, và/hoặc cơ cấu lại các khoản nợ của doanh nghiệp
  • Phương thức trả nợ gốc và lãi: định kỳ 3 - 6 tháng lãi trả một lần, nợ gốc trả một lần cuối kỳ. Tổ chức phát hành có quyền mua lại trái phiếu trước hạn
  • Thời hạn trái phiếu: linh hoạt
  • Tài sản bảo đảm linh hoạt
Bắt đầu
Bắt đầu

Bạn đã sẵn sàng đăng ký hay vẫn muốn trao đổi với chuyên viên của VIB

Hướng dẫn dành cho khách hàng vay

Actions

Những thông tin bạn cần biết

Actions
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ