Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản tiền gửi trực tuyến

Điều kiện

Loại tiền VNĐ

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Có tài khoản thanh toán tại VIB

Loại tiền USD, AUD, EUR

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Có tài khoản thanh toán (TKTT) tại VIB
Điều khoản

Điều 1. Hiệu lực của tài khoản tiền gửi (TKTG) trực tuyến
TKTG trực tuyến sẽ có hiệu lực ngay sau khi (i) KH hoàn tất việc khai báo mở TKTG và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT theo chỉ định của KH sang TKTG trực tuyến được mở.

Điều 2. Lãi suất của TKTG trực tuyến
2.1. Đối với TKTG có kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý hoặc cuối kỳ:
Lãi suất của TKTG được áp theo lãi suất VIB niêm yết (i) tại ngày TKTG có hiệu lực hoặc (ii) ngày gia hạn gần nhất và được thông báo tới KH qua email theo địa chỉ email mà KH đã đăng ký với VIB.
Lãi suất được cố định trong suốt kỳ hạn gửi.
Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng, tính từ ngày mở hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn. Các khoản tiền lãi đã trả định kỳ hàng tháng (nếu có) hoặc hàng quý (nếu có) sẽ phải được thu hồi.

2.2. Lãi suất của TKTG trực tuyến có kỳ trả lãi là 6 tháng, 12 tháng:
Lãi suất của TKTG được áp theo lãi suất VIB niêm yết tại ngày TKTG có hiệu lực hoặc ngày đầu tiên của kỳ trả lãi. Lãi suất áp dụng cho TKTG sẽ được thông báo tới KH qua email theo địa chỉ email mà KH đã đăng ký với VIB.
Lãi suất được giữ nguyên trong suốt kỳ trả lãi.
Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng, tính từ ngày mở hoặc từ ngày đầu tiên của kỳ trả lãi hiện tại đến ngày chấm dứt trước hạn. Không thu hồi các khoản lãi đã trả định kỳ.

2.3. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ trả lãi, không tính lãi ngày đáo hạn. Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

Điều 3. Phương thức trả gốc và lãi
3.1. Phương thức trả lãi
KH được lựa chọn một trong các kỳ trả lãi sau:
(i) Lãi trả định kỳ hàng tháng vào TKTT của KH;
(ii) Lãi trả định kỳ hàng quý vào TKTT của KH;
(iii) Lãi trả định kỳ hàng 6 tháng vào TKTT của KH;
(iv) Lãi trả định kỳ hàng 12 tháng vào TKTT của KH;
(v) Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn vào TKTT của KH;
(vi) Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn và nhập vào tiền gốc của TKTG.
Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều lựa chọn về kỳ trả lãi. KH được yêu cầu lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở TKTG. Lựa chọn này sẽ duy trì đến hết hạn của TKTG hoặc đến khi TKTG được chấm dứt bởi KH.

3.2. Phương thức trả gốc
KH được lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc của TKTG khi đến hạn như sau: (i) Gốc chuyển vào TKTT của KH hoặc (ii) Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó.
Trường hợp KH lựa chọn tự động gia hạn gốc khi TKTG đến hạn, nhưng tại thời điểm TKTG đến hạn, chính sách của VIB dừng không huy động ở kỳ hạn KH đã lựa chọn trước đó thì VIB sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ gốc, lãi vào TKTT của KH.

3.3. TKTT nhận gốc và lãi của TKTG được hệ thống mặc định là TKTT đã được trích tiền để mở TKTG trực tuyến, trừ khi có lựa chọn khác của KH tại thời điểm mở TKTG trực tuyến.

Điều 4. Tất toán TKTG trực tuyến
KH được phép tất toán/chấm dứt TKTG đúng hạn hoặc trước hạn qua dịch vụ Internet Banking/My VIB của KH hoặc tại Đơn vị kinh doanh của VIB.

Điều 5. Cầm cố
TKTG trực tuyến được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay hoặc nghĩa vụ trả nợ khác của KH tại VIB;
Đối với Tài khoản tiết kiệm (TKTK) mục tiêu không được sử dụng để làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ khoản vay, nghĩa vụ nợ nào của KH

Điều 6. Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với TKTG trực tuyến.

Điều 7. Chuyển quyền sở hữu Chủ sở hữu TKTG trực tuyến được phép chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ TKTG trực tuyến cho bên thứ ba là KH có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ internet banking/My VIB. Đối với TKTK mục tiêu chủ TKTK mục tiêu không được chuyển quyền sở hữu TKTK mục tiêu sang cho cá nhân, tổ chức khác

Điều 8. Chủ sở hữu không được phép ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ TKTG trực tuyến.

Nếu sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở TKTG trên website VIB, KH không hoàn tất thủ tục kích hoạt TKTG, hệ thống của VIB sẽ tự động xóa đơn mở tài khoản của KH
TKTG có hiệu lực và được tính lãi khi KH hoàn tất thủ tục kích hoạt và nộp tiền trực tiếp vào TKTG
KH đăng ký mở TKTG đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và cung cấp các thông tin cần thiết để kích hoạt dịch vụ Internet Banking
KH đăng ký mở TKTG đồng ý mở thêm TKTT để phục vụ việc trả tiền lãi, gốc theo các thông tin đăng ký mở tài khoản
KH xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Biểu phí và Điều kiện mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ chung của VIB và điều kiện riêng áp dụng đối với TKTG trực tuyến đề cập trên đây