Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng Hợp đồng tiền gửi trực tuyến

Điều kiện

Loại tiền VNĐ

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt nam hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều khoản

Điều 1. Hiệu lực của hợp đồng tiền gửi (HĐTG) trực tuyến
HĐTG trực tuyến sẽ có hiệu lực ngay sau khi (i) KH hoàn tất việc khai báo mở HĐTG và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán (TKTT) theo chỉ định của KH sang HĐTG trực tuyến được mở.

Điều 2. Lãi suất của HĐTG trực tuyến
(i) Lãi suất của HĐTG trực tuyến có kỳ trả lãi là 6 tháng, 12 tháng
(ii) Lãi suất của HĐTG được áp theo lãi suất VIB niêm yết tại ngày HĐTG có hiệu lực hoặc ngày đầu tiên của kỳ trả lãi. Lãi suất áp dụng cho HĐTG sẽ được thông báo tới KH qua email theo địa chỉ email mà KH đã đăng ký với VIB.
(iii) Lãi suất được giữ nguyên trong suốt kỳ trả lãi.
(iv) Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng, tính từ ngày mở hoặc từ ngày đầu tiên của kỳ trả lãi hiện tại đến ngày chấm dứt trước hạn. Không thu hồi các khoản lãi đã trả định kỳ.
(v) Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ trả lãi, không tính lãi ngày đáo hạn. Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

Điều 3. Phương thức trả gốc và lãi
3.1. Phương thức trả lãi
KH được lựa chọn một trong các kỳ trả lãi sau:
(i) Lãi trả định kỳ hàng 6 tháng vào TKTT của KH;
(ii) Lãi trả định kỳ hàng 12 tháng vào TKTT của KH;
Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều lựa chọn về kỳ trả lãi. KH được yêu cầu lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở HĐTG. Lựa chọn này sẽ duy trì đến hết hạn của HĐTG hoặc đến khi HĐTG được chấm dứt bởi KH.

3.2. Phương thức trả gốc
KH được lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc của HĐTG khi đến hạn sau: (i) Gốc chuyển vào TKTT của KH hoặc (ii) Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó. Trường hợp KH lựa chọn tự động gia hạn gốc khi HĐTG đến hạn, nhưng tại thời điểm HĐTG đến hạn, chính sách của VIB dừng không huy động ở kỳ hạn KH đã lựa chọn trước đó thì VIB sẽ thực hiện thanh toán toàn bộ gốc, lãi vào TKTT của KH.

3.3. TKTT nhận gốc và lãi của HĐTG được hệ thống mặc định là TKTT đã được trích tiền để mở HĐTG trực tuyến, trừ khi có lựa chọn khác của KH tại thời điểm mở HĐTG trực tuyến.

Điều 4. Tất toán HĐTG trực tuyến
KH được phép tất toán/chấm dứt HĐTG đúng hạn hoặc trước hạn qua dịch vụ Internet Banking/My VIB của KH hoặc tại Đơn vị kinh doanh của VIB.

Điều 5. HĐTG trực tuyến được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm cho khoản vay hoặc nghĩa vụ trả nợ khác của KH tại VIB;

Điều 6. Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với HĐTG trực tuyến.

Điều 7. Chủ sở hữu được phép chuyển nhượng toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ HĐTG trực tuyến cho bên thứ ba là KH có tài khoản thanh toán và sử dụng dịch vụ internet banking/My VIB.

Điều 8. Chủ sở hữu không được phép ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ HĐTG trực tuyến.