Biểu phí và Điều khoản điều kiện VIB Happy Drive

Biểu phí

Hiệu lực từ ngày 01/04/2019

Điều kiện và Hồ sơ Mở thẻ tín dụng

Mẫu đơn đăng ký thẻ tín dụng VIB

Hạn mức giao dịch

(*) Hạn mức tính theo giá trị quy đổi khi về hệ thống quản lý thẻ VIB và bao gồm cả phí rút tiền mặt và phí chuyển đổi chi tiêu ngoại tệ

Điều khoản và điều kiện sử dụng thẻ tín dụng VIB