1800 8192 Đăng nhập
Trở về
California Fitness & Yoga

Ngày hết hạn 31/12/2020

Chi tiết

Kỳ hạn áp dụng: 06, 09, 12 tháng
Thời gian: từ 01/12/2017 – 31/12/2020
Áp dụng cho dịch vụ từ 6,000,000 VNĐ
Địa chỉ áp dụng: toàn hệ thống CFYC.
Điện thoại: (08) 3826 0999
Website: www.cfyc.com.vn