Trở về
CellPhoneS

Ngày hết hạn 30/06/2021

Chi tiết


Ưu đãi lãi suất chỉ 1%/Tháng
Kỳ hạn áp dụng: 9, 12 tháng
Thời gian: 15/06/2020 - 30/06/2021

Điều kiện: Áp dụng cho các giao dịch từ 3.000.000 VND trở lên.


Website: cellphones.com.vn
Địa chỉ áp dụng: Áp dụng toàn hệ thống CellphoneS