Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục thông tin của ngân hàng VIB

Actions
Tin tức cho cổ đông

Tin tức cho cổ đông

Sửa đổi nội dung Vốn điều lệ tại Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp

Chi tiết

Thông báo phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ năm 2015

Chi tiết

Thông báo về các thay đổi của Pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các Cổ đông VIB

Chi tiết

Thông báo về chi trả cổ tức trong năm 2015

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Chi tiết

Thông báo mời họp Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2015

Chi tiết
Báo cáo thường niên Tài liệu hỗ trợ cổ đông

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ