Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục thông tin của ngân hàng VIB

Actions
Tin tức cho cổ đông

Tin tức cho cổ đông

Nghị quyết Hội đồng Quản trị Nhiệm kỳ VII về việc đăng ký, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch cổ phiếu của VIB.

Chi tiết

Công bố về việc bổ nhiệm Quyền Giám đốc Ban Dịch vụ tài chính.

Chi tiết

Thông báo về việc Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đăng ký, lưu ký chứng khoán.

Chi tiết

Phiếu lấy ý kiến Cổ đông VIB

Chi tiết

Phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn Điều lệ năm 2016

Chi tiết

Công bố về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc

Chi tiết
Báo cáo thường niên Tài liệu hỗ trợ cổ đông

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ