Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ

Các chương trình ưu đãi thẻ MasterCard, Vay tiêu dùng của VIB

Actions

Danh mục thông tin của ngân hàng VIB

Actions
Tin tức cho cổ đông

Tin tức cho cổ đông

Thông báo về chi trả cổ tức trong năm 2016

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết

Thông báo mời họp Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2016

Chi tiết

Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi nội dung Điều 40.1 tại Điều lệ VIB – ngày 02/03/2016

Chi tiết

Biên bản kiểm phiếu và tổng hợp ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc sửa đổi nội dung Điều 40.1 tại Điều lệ VIB – ngày 02/03/2016

Chi tiết

Phiếu xin ý kiến ĐHĐQT v/v Sửa đổi điều 40.1 tại Điều lệ VIB

Chi tiết
Báo cáo thường niên Tài liệu hỗ trợ cổ đông

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ