Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Không load được banner trang chủ
Tin tức cho cổ đông

Tin tức cho cổ đông

Thông báo về các thay đổi của Pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của các Cổ đông VIB

Chi tiết

Thông báo về chi trả cổ tức trong năm 2015

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

Chi tiết

Thông báo mời họp Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên VIB năm 2015

Chi tiết

Biên bản và Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2014

Chi tiết

Thông báo mời họp Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông VIB bất thường năm 2014

Chi tiết
Báo cáo thường niên Tài liệu hỗ trợ cổ đông

Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ