1800 8180 Đăng nhập
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Đức Thịnh Số 4.0365.18 (Lần 2)

15-06-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/06/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty Đức Thịnh VIB Hải Phòng - chi tiết xem tại đây