1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Hải Long

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Hải Long

03-04-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 03/04/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Hải Long VIB Long Biên - chi tiết xem tại đây