1800 8180 Đăng nhập
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Cty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Hải Long

03-04-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 03/04/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và Thương mại Hải Long VIB Long Biên - chi tiết xem tại đây