Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0635
Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT06J2
Vui lòng chọn tài khoản
Tài khoản Digi

Miễn phí chọn số tài khoản theo ngày sinh, số điện thoại

Tài khoản thanh toán

Miễn phí giao dịch và thanh toán trực tuyến

Gói tài khoản Sapphire

0 phí giao dịch thanh toán và chuyển tiền trực tuyến 24/7

Gói tài khoản iBusiness

Hạn mức giao dịch đến 5 tỷ đồng, giảm lãi suất vay vốn kinh doanh

Gói tài khoản ưu tiên Diamond

Miễn phí mở Tài khoản Thanh toán nhóm TK 03 và TK 04

Gói tài khoản sBusiness

Hạn mức giao dịch không giới hạn, giảm lãi suất vay vốn kinh doanh

Gói tài khoản ưu tiên Reserved

Miễn các loại phí giao dịch, phí quản lý tài khoản thanh toán

Bạn đang chọn

Z7_IQGAHH8011SI50QRIJ7VDT0676