Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02Q7
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0264
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0266
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS0265
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M5
Nhận 500.000 VNĐ

Nhận 500.000 VNĐ

Khi mở tiết kiệm và sở hữu tài khoản thanh toán, MyVIB 2.0/ VIB Checkout

Hoàn 50.000 VNĐ

Hoàn 50.000 VNĐ

Khi thanh toán học phí qua nhà cung cấp SSC trên MyVIB 2.0

Giảm 30%

Giảm 30%

Khi sử dụng thẻ tín dụng VIB tại Kichi-Kichi, Manwah, Hutong, K-Pub

Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M4
Z7_IQGAHH8019VT3064ALUCHS02M6