Z7_8GHEH001LGC630AU2B6LVE2S76
An toàn và Bảo mật
1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001LGC630AU2B6LVE2SN2

Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân

Bằng việc truy cập và sử dụng trang tin điện tử của VIB (www.vib.com.vn), Quý khách đồng ý với các điều kiện và điều khoản về xử lý dữ liệu cá nhân dưới đây.

1.Điều khoản chung
 • Thông báo này quy định và điều chỉnh việc VIB xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách. VIB có thể cung cấp thêm các thông báo riêng về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách đối với từng sản phẩm, dịch vụ cụ thể.
 • Thông báo này cũng quy định và điều chỉnh việc VIB xử lý dữ liệu cá nhân của:
  • Người có liên quan của Quý khách do quy định pháp luật yêu cầu phải thu thập (“NLQ”);
  • Bên thứ ba khác theo quy định của VIB từng thời kỳ: người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha/mẹ, người được ủy quyền, người liên hệ trong trường hợp khẩn cấp, cá nhân khác (“Bên thứ ba”).
   Bằng việc cung cấp dữ liệu cá nhân của NLQ và/hoặc Bên thứ ba cho VIB, Quý khách cam đoan và bảo đảm rằng: (i) Quý khách đã có được sự đồng ý của NLQ và/hoặc Bên thứ ba đó cho việc xử lý dữ liệu cá nhân theo các điều khoản điều kiện được nêu tại Thông báo này, (ii) Quý khách chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc VIB xử lý dữ liệu cá nhân của NLQ và Bên thứ ba mà Quý khách cung cấp cho VIB.
 • Trong phạm vi xử lý dữ liệu cá nhân theo Thông báo này, VIB là bên kiểm soát và/hoặc là bên kiểm soát và bên xử lý dữ liệu cá nhân.
 • Xử lý dữ liệu cá nhân là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới dữ liệu cá nhân, như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
2.Loại dữ liệu cá nhân được xử lý
 • Dữ liệu cá nhân nhóm 1:

Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); Ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; Giới tính; Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; Quốc tịch; Hình ảnh của cá nhân; Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; Tình trạng hôn nhân; Thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); Thông tin về tài khoản số của cá nhân; dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; Các thông tin khác gắn liền với Quý khách hoặc giúp xác định Quý khách hàng không thuộc Dữ liệu cá nhân nhóm 2 nêu dưới đây.

 • Dữ liệu cá nhân nhóm 2:

Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; Tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; Thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; Thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; Thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật; Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin khác về định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán; Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị; Dữ liệu cá nhân khác được pháp luật quy định là đặc thù và cần có biện pháp bảo mật cần thiết.

 • Dữ liệu cá nhân nhóm 3:
  • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất từ hoặc liên quan đến hệ thống kỹ thuật (bao gồm thiết bị, hệ điều hành, trình duyệt, địa chỉ IP, hệ thống kỹ thuật khác) như: thông tin cài đặt ngôn ngữ, ngày và giờ kết nối với trang tin điện tử, thống kê sử dụng ứng dụng, cài đặt ứng dụng, ngày và giờ kết nối với ứng dụng; tên tài khoản; mật khẩu; chi tiết đăng nhập bảo mật; dữ liệu sử dụng; dữ liệu, thông tin liên quan khác.
  • Dữ liệu được tạo lập/trích xuất liên quan đến các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp; dữ liệu, thông tin liên quan khác.
3.Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
 • Cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ; thực hiện các chương trình khuyến mại, ưu đãi, hỗ trợ của VIB;
 • Sử dụng, phân tích các thông tin của Quý khách để phát triển, cung cấp, liên tục cải tiến nâng cao chất lượng các dịch vụ, sản phẩm, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng;
 • Quản lý nội dung, chương trình khuyến mãi, khảo sát hoặc các tính năng khác của trang tin điện tử, ứng dụng, thiết bị; hoặc nền tảng khảo sát;
 • Gửi truyền thông về việc quản lý tài khoản của Quý khách và các tính năng của trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị;
 • Gửi cho Quý khách thông tin có liên quan đến giao dịch và nhu cầu của Quý khách, tuân theo Luật hiện hành về tiếp thị trực tiếp;
 • Xác minh danh tính và đảm bảo tính bảo mật dữ liệu cá nhân của Quý khách;
 • Bảo vệ khỏi gian lận, đánh cắp danh tính và các hoạt động bất hợp pháp khác;
 • Để có cơ sở thiết lập, thực thi các quyền hợp pháp hoặc bảo vệ các khiếu nại pháp lý của VIB;
 • Tuân thủ Luật hiện hành, các tiêu chuẩn ngành có liên quan và các chính sách hiện hành khác của Ngân hàng;
 • Thông báo cho Quý khách về những thay đổi đối với sản phẩm và dịch vụ trong các trường hợp các chính sách quản lý của Nhà nước, các quy định của pháp luật hoặc thị trường có sự thay đổi, biến động bất thường hoặc theo sự thay đổi, hoặc cập nhật các Quy định/Chính sách của VIB;
 • Phục vụ mục đích phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tuân thủ cấm vận hoặc gửi cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định từng thời kỳ;
 • Bất kỳ mục đích nào khác dành riêng cho hoạt động kinh doanh của Ngân hàng; và
 • Theo bất kỳ mục đích nào khác mà Ngân hàng thông báo cho Quý khách, vào thời điểm thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách hoặc trước khi bắt đầu xử lý liên quan hoặc theo yêu cầu khác hoặc được luật hiện hành cho phép.
4.Tổ chức, cá nhân được xử lý dữ liệu cá nhân
 • Cán bộ nhân viên, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của VIB, công ty con/công ty liên kết của VIB;
 • Các công ty và/hoặc các tổ chức đóng vai trò là các bên bán, các bên cung cấp, các bên đối tác, các đại lý, các bên tư vấn, bao gồm nhưng không giới hạn:
  • Công ty cung cấp dịch vụ để giúp VIB vận hành sản phẩm, vận hành trang tin điện tử, ứng dụng hoặc thiết bị, cung cấp cho Quý khách các sản phẩm hoặc dịch vụ Quý khách đã chọn hoặc để quản lý các hoạt động thay mặt VIB, chẳng hạn như gửi bản tin hoặc khảo sát;
  • Công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin, thanh toán, tham chiếu tín dụng, lưu ký, nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành của VIB;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thanh toán và các dịch vụ có liên quan với các giao dịch thanh toán qua trang tin điện tử, ứng dụng;
  • Công ty cung cấp dịch vụ thu hồi nợ, dịch vụ hạn chế, kiểm soát rủi ro tín dụng.
  • Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật;
  • Công ty định giá, thẩm định giá, tư vấn giá;
  • Tổ chức xếp hạng.
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao việc kinh doanh và/hoặc tài sản của VIB;
 • Bên giao dịch/dự kiến giao dịch mua bán, chuyển nhượng, chuyển giao quyền, lợi ích hoặc nghĩa vụ theo (những) hợp đồng của Quý khách với VIB;
 • Công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm hoặc công ty cung cấp biện pháp bảo vệ tín dụng trực tiếp hoặc gián tiếp;
 • Trung tâm thông tin tín dụng quốc gia Việt Nam;
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc bên thứ ba mà VIB được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa bên thứ ba và VIB;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của VIB theo các thỏa thuận giữa Quý khách với VIB;
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức có ý định thanh toán bất kỳ khoản tiền chưa thanh toán nào của Quý khách với VIB;
 • Tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật;
 • Bất kỳ bên nào mà VIB xét thấy là cần thiết vì mục đích xử lý dữ liệu cá nhân nêu tại Điều 3.
5.Cách thức thu thập dữ liệu cá nhân và phương pháp thu thập

Cách thức thu thập:

 • Trực tiếp từ Quý khách:
  • Thông qua quan hệ được thiết lập giữa VIB và Quý khách khi Quý khách đăng ký, sử dụng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào của VIB.
  • Từ các Trang tin điện tử của VIB: VIB có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của VIB hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua Trang tin điện tử.
  • Từ Ứng dụng của VIB cho thiết bị di động: VIB có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng của VIB dành cho thiết bị di động.
  • Từ các trao đổi, liên lạc giữa VIB với Quý khách: VIB có thể thu thập dữ liệu cá nhân trong quá trình trao đổi, liên lạc giữa VIB và Quý khách (gặp trực tiếp, qua thư, điện thoại, trực tuyến, liên lạc điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác) bao gồm cả các cuộc khảo sát của VIB mà Quý khách tham gia.
  • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: VIB có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
   • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
   • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của bên thứ ba.
   • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
   • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
   • Các phương tiện khác: VIB có thể thu thập dữ liệu cá nhân khi Quý khách tương tác với VIB thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ các bên thứ ba khác:
  • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các bên thứ ba có liên quan đến hoạt động kinh doanh của VIB.
  • Từ các bên thứ ba có quan hệ với Quý khách như NLQ, người sử dụng lao động, bên bảo lãnh, bên cung cấp biện pháp bảo đảm.

Phương pháp thu thập:

VIB có quyền nhưng không có nghĩa vụ thực hiện thu thập dữ liệu cá nhân của Quý khách bằng các phương pháp sau đây: ghi chép, nhập dữ liệu trên phương tiện điện tử, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói, ghi hình, công chứng, vi bằng và các phương thức thu thập khác mà VIB cho rằng phù hợp.

6.Quyền và nghĩa vụ của Quý khách
 • Quý khách có các quyền: được biết, đồng ý, truy cập, rút lại sự đồng ý, yêu cầu xóa dữ liệu, hạn chế xử lý dữ liệu, cung cấp dữ liệu, phản đối xử lý dữ liệu, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện, yêu cầu bồi thường thiệt hại, quyền tự bảo vệ theo pháp luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
 • Quý khách có các nghĩa vụ: tự bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan bảo vệ dữ liệu cá nhân của mình; cung cấp đầy đủ, chính xác dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép VIB xử lý dữ liệu cá nhân; thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
 • Quý Khách hàng có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra Thông báo XLDLCN trên trang thông tin điện tử chính thức của VIB để cập nhật các nội dung thay đổi.
7.Thỏa thuận khác
 • Khi Quý khách muốn truy cập vào dữ liệu cá nhân của Quý khách mà VIB đang xử lý, hoặc khi Quý khách cho rằng dữ liệu cá nhân do VIB nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc không cập nhật, Quý khách có thể gửi văn bản yêu cầu truy cập, chỉnh sửa, cập nhật thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của VIB hoặc thông qua (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới Quý khách tùy từng thời điểm.
 • VIB, bằng nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu truy cập hoặc chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Quý khách khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ và phí xử lý liên quan (nếu có) từ Quý khách.
 • Xin lưu ý rằng VIB có thể, bằng quyết định của mình, cho phép chỉnh sửa theo yêu cầu và/hoặc có thể yêu cầu thêm tài liệu chứng minh về dữ liệu mới để tránh gian lận và không chính xác.
 • VIB cam kết xử lý dữ liệu của Quý khách dựa trên sự đồng ý của Quý khách theo Thông báo này, trừ trường hợp luật có quy định khác. Trong quá trình xử lý dữ liệu, VIB luôn cố gắng đảm bảo các hàng rào bảo mật, áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin tối ưu nhất, tuy nhiên việc xử lý dữ liệu cá nhân có thể gây rủi ro rò rỉ dữ liệu hoặc xử lý dữ liệu không phù hợp. Vì vậy, trong phạm vi và khả năng tối ưu, VIB sẽ thường xuyên xem xét, cập nhật các biện pháp quản lý và kỹ thuật khi xử lý dữ liệu cá nhân của Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ.
 • Trong trường hợp Quý khách nhận thấy có vi phạm về xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách, Quý khách có quyền gửi văn bản yêu cầu VIB hỗ trợ xử lý, trong khả năng cho phép của VIB, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ dữ liệu cá nhân của Quý khách, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.
 • Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của Quý khách, quyền hạn và trách nhiệm của VIB, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được VIB thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực Quý khách/người được Quý khách ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu và các quy định khác có liên quan.
 • Quý khách có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Thông báo này thông qua chi nhánh/phòng giao dịch của VIB hoặc thông qua (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới Quý khách tùy từng thời điểm. Nếu Quý khách rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này, VIB có quyền không tiếp tục cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của VIB đến Quý khách. Việc rút lại sự đồng ý này sẽ được xem là sự chấm dứt từ phía Quý khách cho bất kỳ mối quan hệ hợp đồng nào mà Quý khách có với VIB, và vi phạm nghĩa vụ hoặc các cam kết theo hợp đồng của Quý khách, đồng thời chúng tôi bảo lưu rõ ràng các quyền và biện pháp khắc phục hợp pháp của chúng tôi trong những trường hợp đó. VIB sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ phí tổn, thiệt hại, tổn thất phát sinh cho Quý Khách hàng/Bên thứ ba/NLQ có liên quan do sự chấm dứt này.
 • Không ảnh hưởng đến những điều trên, Quý khách đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của Quý khách đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này sẽ không ảnh hưởng đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách trước đây theo sự đồng ý mà Quý khách đã có với VIB.
 • Thông báo XLDLCN này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.
8.Thông báo về xử lý dữ liệu cá nhân theo đối tượng

Dành cho Khách hàng cá nhân, tại đây

Dành cho Khách hàng đăng ký thẻ tín dụng, tại đây

Dành cho Nhân viên ứng tuyển làm việc tại VIB, tại đây

Z7_8GHEH001LGC630AU2B6LVE2SF7