Thẻ thanh toán / Đăng ký mở thẻ
Đăng ký mở thẻ thanh toán VIB
Vui lòng chọn loại thẻ thanh toán

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Miễn phí rút tiền mặt tại hầu hết các ATM nội địa

Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Classic

Miễn phí rút tiền mặt tại hầu hết các ATM nội địa

Thẻ thanh toán nội địa VIB Values (ATM)

Miễn phí rút tiền mặt tại hầu hết các ATM nội địa