Thẻ tín dụng / Đăng ký mở thẻ
Đăng ký mở thẻ tín dụng VIB
Vui lòng chọn thẻ tín dụng

VIB Family Link

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Online Plus 2in1

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Online Plus

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

VIB Premier Boundless

Hạn mức lên đến   2 tỷ đồng

VIB Zero Interest Rate

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Happy Drive

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Travel Élite

Hạn mức lên đến 2 tỷ đồng

VIB Cash Back

Hạn mức lên đến 600 triệu đồng

VIB Rewards Unlimited

Hạn mức lên đến 200 triệu đồng

VIB Financial Free

Hạn mức lên đến 50 triệu đồng