Z7_514612K019U7806Q2F0ECELIK7
Bảo vệ và xử lý dữ liệu ứng viên
Bảo vệ và xử lý dữ liệu ứng viên
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELIC1
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELIC7

Điều khoản và điều kiện chung về Bảo vệ và Xử lý Dữ liệu cá nhân của Ứng viên

Z7_514612K019U7806Q2F0ECELIS2

1. Các quy định chung

 • Thông báo này quy định và điều chỉnh việc VIB Xử lý Dữ liệu cá nhân của:
  • Ứng viên (UV): là người nộp hồ sơ hoặc tham gia ứng tuyển hoặc được cán bộ Tuyển dụng của VIB tiếp cận cho một vị trí công việc tại VIB. 
  • Các cá nhân có liên quan đến UV (bao gồm nhưng không giới hạn người phụ thuộc, vợ/chồng, con, cha, mẹ, người giám hộ, bạn bè, người được ủy quyền, người có liên quan theo quy định pháp luật, người liên hệ trong các trường hợp khẩn cấp v.v…(sau đây gọi là “Bên liên quan”).
 • Bằng việc cung cấp Dữ liệu cá nhân của Bên liên quan cho VIB, UV bảo đảm và chịu trách nhiệm rằng UV đã có được sự đồng ý hợp pháp của Bên liên quan về việc VIB được xử lý các Dữ liệu cá nhân của Bên liên quan cho các mục đích được nêu tại Thông báo này. UV chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc VIB xử lý liệu cá nhân của Bên liên quan mà UV đã cung cấp cho VIB.
 • Trong từng tình huống cụ thể, VIB có thể là (i) Bên Kiểm soát Dữ liệu cá nhân; hoặc (ii) Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân; hoặc (iii) Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu cá nhân. VIB chịu trách nhiệm tuân thủ các nguyên tắc Xử lý Dữ liệu cá nhân tương ứng theo quy định của pháp luật.
 • Thông báo này áp dụng cho các Dữ liệu cá nhân, việc Xử lý Dữ liệu cá nhân đối với các Dữ liệu cá nhân đã được UV cung cấp trước, trong và cả sau khi UV xác nhận đồng ý với Thông báo.

2. Giải thích từ ngữ

 • Dữ liệu cá nhân: Là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự trên môi trường điện tử gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể. Dữ liệu cá nhân bao gồm Dữ liệu cá nhân cơ bản và Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Thông tin giúp xác định một con người cụ thể là thông tin hình thành từ hoạt động của cá nhân mà khi kết hợp với các dữ liệu, thông tin lưu trữ khác có thể xác định một con người cụ thể.
 • Dữ liệu cá nhân cơ bản bao gồm: Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có); ngày, tháng, năm sinh; ngày, tháng, năm chết hoặc mất tích; giới tính; nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ; quốc tịch; hình ảnh của cá nhân; số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu, số giấy phép lái xe, số biển số xe, số mã số thuế cá nhân, số bảo hiểm xã hội, số thẻ bảo hiểm y tế; tình trạng hôn nhân; thông tin về mối quan hệ gia đình (cha mẹ, con cái); thông tin về tài khoản số của cá nhân; Dữ liệu cá nhân phản ánh hoạt động, lịch sử hoạt động trên không gian mạng; các thông tin khác gắn liền với một con người cụ thể hoặc giúp xác định một con người cụ thể mà không thuộc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm.
 • Dữ liệu cá nhân nhạy cảm: Là Dữ liệu cá nhân gắn liền với quyền riêng tư của cá nhân mà khi bị xâm phạm sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân gồm: Quan điểm chính trị, quan điểm tôn giáo; tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án, không bao gồm thông tin về nhóm máu; thông tin liên quan đến nguồn gốc chủng tộc, nguồn gốc dân tộc; thông tin về đặc điểm di truyền được thừa hưởng hoặc có được của cá nhân; thông tin về thuộc tính vật lý, đặc điểm sinh học riêng của cá nhân; thông tin về đời sống tình dục, xu hướng tình dục của cá nhân; dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật.
 • Xử lý Dữ liệu cá nhân: Là một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ liệu cá nhân như: Thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy Dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.
 • Chủ thể dữ liệu: Là cá nhân được Dữ liệu cá nhân phản ánh.
 • Bên kiểm soát Dữ liệu cá nhân: Là tổ chức, cá nhân quyết định mục đích và phương tiện Xử lý Dữ liệu cá nhân.
 • Bên Xử lý Dữ liệu cá nhân: Là tổ chức, cán nhân thực hiện việc xử lý dữ liệu thay mặt cho Bên kiểm soát dữ liệu, thông qua một hợp đồng hoặc thỏa thuận với Bên kiểm soát dữ liệu.
 • Bên Kiểm soát và Xử lý Dữ liệu cá nhân: Là tổ chức, cá nhân đồng thời quyết định mục đích, phương tiện và trực tiếp Xử lý Dữ liệu cá nhân.
 • Bảo vệ Dữ liệu cá nhân (BVDLCN): Là hoạt động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi vi phạm liên quan đến Dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân

 • VIB bao gồm cả cán bộ nhân viên, cộng tác viên, chi nhánh/đơn vị trong hệ thống của VIB, công ty con/công ty liên kết của VIB;
 • Các công ty và/hoặc các tổ chức là bên bán, bên cung cấp, bên đối tác, đại lý, bên tư vấn cho/của VIB và/hoặc do VIB lựa chọn bao gồm nhưng không giới hạn: 
  • Công ty cung cấp dịch vụ hành chính, bưu chính, viễn thông, xử lý dữ liệu, công nghệ thông tin,  nhập liệu, xác minh, quản lý hồ sơ, hỗ trợ công nghệ, an toàn thông tin, trung tâm dữ liệu, tư vấn và/hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến, hoặc để hỗ trợ, cho việc vận hành, hoạt động của VIB.
  • Công ty kiểm toán; Công ty tư vấn luật.
  • Công ty bảo hiểm hoặc môi giới bảo hiểm.
  • Tổ chức xếp hạng.
 • Bất kỳ cá nhân, cơ quan có thẩm quyền hoặc cơ quan quản lý hoặc Bên thứ ba mà VIB được phép hoặc bắt buộc phải tiết lộ theo quy định pháp luật của bất kỳ quốc gia, hoặc theo bất kỳ hợp đồng hoặc cam kết nào khác giữa Bên thứ ba và VIB.
 • Bất kỳ cá nhân, tổ chức liên quan đến việc thực thi hoặc duy trì bất kỳ quyền nào của VIB theo các thỏa thuận giữa UV, cá nhân, tổ chức với VIB.
 • Bất kỳ bên nào mà VIB xét thấy là cần thiết vì mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân. 


 

4. Xử lý Dữ liệu cá nhân trong trường hợp không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu

 • Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ liệu cá nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của Chủ thể dữ liệu hoặc người khác. 
 • Việc công khai Dữ liệu cá nhân theo quy định của luật.
 • Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của Chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật.
 • Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

5. Mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân

 • Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin, hồ sơ được UV cung cấp, bao gồm cả việc kiểm tra, tìm kiếm đối chiếu với các nguồn dữ liệu liên quan.
 • Xác định hoặc xác thực danh tính, lý lịch của UV.
 • Xử lý, thu thập, xác minh, đánh giá điều kiện, tư cách UV, hồ sơ ứng tuyển của UV; phục vụ quá trình tuyển dụng, quản lý, ký kết hợp đồng, thỏa thuận việc làm với UV.
 • Liên lạc/cung cấp/gửi tin nhắn, thư tín, thư hoặc các thông báo khác tới UV hoặc các bên khác có liên quan.
 • Lập các báo cáo tuyển dụng hoặc các loại báo cáo liên quan khác theo quy định VIB và pháp luật.
 • Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến hoạt động tuyển dụng.
 • Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIB.
 • Thực hiện các quy định, thủ tục, hướng dẫn, thông báo, chính sách nội bộ của VIB.
 • Đánh giá, đề xuất liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ theo thỏa thuận giữa UV với VIB.
 • Lưu giữ thông tin nhằm mục đích đánh giá tuyển dụng/tái tuyển dụng, thực hiện theo quy định của pháp luật, thực hiện các mục đích nêu tại Mục 5 này và các mục đích khác nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIB.
 • Cung cấp cho Bên thứ ba bao gồm cả (i) các bên cung cấp dịch vụ/đối tác của VIB để thực hiện các công việc có liên quan đến chế độ, quyền lợi và nghĩa vụ của UV và/hoặc VIB; (ii) tổ chức, cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân theo quy định tại Mục 3 Thông báo này để Bên thứ ba Xử lý Dữ liệu cá nhân với các mục đích theo yêu cầu/quy định của VIB và/hoặc để thực hiện các mục đích quy định tại Mục 5 Thông báo này.
 • Thực hiện việc công khai, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và/hoặc VIB.
 • Theo quy định/yêu cầu pháp luật hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thực hiện và tuân thủ các thỏa thuận, hợp đồng giữa VIB với các bên khác.
 • Đảm bảo an ninh, trật tự, bảo mật thông tin, an toàn thông tin, VIB có thể ghi âm, ghi hình và Xử lý Dữ liệu cá nhân thu thập được từ hoạt động ghi âm, ghi hình tại các khu vực có lắp camera theo quy định của VIB nhằm mục đích đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của VIB, UV hoặc tổ chức, cá nhân khác.
 • Để phục vụ các mục đích khác có liên quan đến hoạt động của VIB mà VIB cho là phù hợp tại từng thời điểm.
 • Ngăn chặn hoặc giảm thiểu mối đe dọa đối tới tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng.

6. Cách thức, phương pháp thu thập và thời gian xử lý dữ liệu cá nhân

6.1 VIB có quyền quyết định việc thu thập, Xử lý Dữ liệu cá nhân, bao gồm: Dữ liệu cá nhân cơ bản và/hoặc Dữ liệu cá nhân nhạy cảm của UV và Bên liên quan đến UV phù hợp với mục đích xử lý Dữ liệu cá nhân.

 

6.2 VIB có quyền quyết định việc thu thập Dữ liệu cá nhân từ các nguồn sau:

 • Từ các trang tin điện tử của VIB: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi UV truy cập bất kỳ trang tin điện tử nào của VIB hoặc sử dụng bất kỳ tính năng, tài nguyên nào có sẵn trên hoặc thông qua trang tin điện tử. 
 • Từ ứng dụng, phần mềm của VIB cho thiết bị di động, máy tính: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi UV tải xuống hoặc sử dụng ứng dụng, phần mềm của VIB dành cho thiết bị di động, máy tính.
 • Trong quá trình tiếp xúc, làm việc, phỏng vấn, trao đổi, liên lạc qua email, điện thoại, phương tiện điện tử hoặc bất kỳ phương tiện nào khác (bao gồm và không giới hạn các cuộc khảo sát, điều tra mà VIB tiến hành) hợp pháp và được UV cung cấp thông tin.
 • Từ các tương tác hoặc các công nghệ thu thập dữ liệu tự động: VIB có thể thu thập thông tin bao gồm địa chỉ IP, URL giới thiệu, hệ điều hành, trình duyệt tin điện tử và bất kỳ thông tin nào khác được ghi tự động từ kết nối:
  • Cookie, flash cookie, thẻ pixel, tin điện tử beacons, hoặc các công nghệ theo dõi khác.
  • Cookie, plug-in hoặc trình kết nối mạng xã hội của Bên thứ ba.
  • Bất kỳ công nghệ nào có khả năng theo dõi hoạt động cá nhân trên các thiết bị hoặc trang tin điện tử.
  • Thông tin vị trí hoặc siêu dữ liệu khác được cung cấp bởi một thiết bị.
  • Các phương tiện khác: VIB có thể thu thập Dữ liệu cá nhân khi UV tương tác với VIB thông qua bất kỳ phương tiện nào khác.
 • Từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Từ các nhà cung cấp, bên cung cấp dịch vụ, đối tác, bên liên kết và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của VIB.
 • Từ những nguồn của Bên thứ ba mà Bên thứ ba đó đã nhận được ủy quyền/sự chấp thuận từ UV hoặc Bên liên quan, hoặc những nguồn mà việc thu thập được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 • Từ các tổ chức, cá nhân có liên quan/quan hệ với UV.
 • Từ những nguồn khác mà UV và/hoặc Bên liên quan đồng ý việc chia sẻ/cung cấp Dữ liệu cá nhân.

 

6.3 Phương thức thu thập: VIB có thể thực hiện thu thập Dữ liệu cá nhân của UV bằng các phương pháp sau đây: Ghi chép, ghi âm các chỉ dẫn hoặc thông tin bằng lời nói được đưa ra trực tiếp, qua điện thoại, email, tin nhắn hoặc bất kỳ phương tiện điện tử nào khác; trích xuất chỉ dẫn hoặc thông tin được UV nhập trực tiếp trên hệ thống, trên phương tiện điện tử; ghi hình và các phương thức thu thập khác mà VIB triển khai tại từng thời điểm.

 

6.4 Thời gian xử lý dữ liệu

 • VIB sẽ bắt đầu Xử lý Dữ liệu cá nhân của UV, Bên có liên quan từ thời điểm Dữ liệu cá nhân được VIB thu thập và trong suốt khoảng thời gian cần thiết cho mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân được quy định trong Thông báo này, cũng như để thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng mà VIB giao kết với UV, trừ khi thời gian Xử lý Dữ liệu cá nhân lâu hơn được yêu cầu hoặc cho phép bởi các quy định pháp luật hiện hành.
 • Quá trình Xử lý Dữ liệu cá nhân kết thúc khi VIB không còn lưu trữ bất kỳ Dữ liệu cá nhân nào của UV/Bên liên quan theo quy định của VIB và pháp luật.

7. Quyền và nghĩa vụ của UV liên quan đến Dữ liệu cá nhân cung cấp cho VIB

7.1 Quyền

Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, UV có các quyền sau đây:

 • (i) Quyền được biết;
 • (ii) Quyền đồng ý;
 • (iii) Quyền truy cập;
 • (iv) Quyền rút lại sự đồng ý;
 • (v) Quyền được xóa hoặc yêu cầu xóa dữ liệu;
 • (vi) Quyền yêu cầu hạn chế Xử lý dữ liệu;
 • (vii) Quyền cung cấp dữ liệu;
 • (viii) Quyền phản đối xử lý dữ liệu;
 • (ix) Quyền khiếu nại, tố cáo, khởi kiện;
 • (x) Quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại;
 • (xi) Quyền tự bảo vệ và các quyền có liên quan khác theo quy định của pháp luật.

 

7.2 Nghĩa vụ

 • UV có trách nhiệm tự BVDLCN của mình, yêu cầu các tổ chức, cá nhân khác có liên quan BVDLCN của mình. Đồng thời, tôn trọng và BVDLCN của người khác.
 • Cung cấp đầy đủ, chính xác Dữ liệu cá nhân khi đồng ý cho phép Xử lý Dữ liệu cá nhân. 
 • Thực hiện và tuân thủ quy định của pháp luật về BVDLCN và tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về BVDLCN.

8. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra

Xử lý Dữ liệu cá nhân sẽ luôn tồn tại những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, phần cứng, phần mềm, virus, tấn công mạng, sự kiện bất khả kháng, yếu tố con người, v.v… khiến Dữ liệu cá nhân bị tiết lộ, rò rỉ. Vì vậy, trong quá trình VIB Xử lý Dữ liệu cá nhân, VIB đảm bảo nỗ lực bảo vệ, bảo mật, đảm bảo an toàn, tuân thủ pháp luật, hạn chế các hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra.

9. Thỏa thuận khác

 • Khi UV cho rằng Dữ liệu cá nhân do VIB nắm giữ là không chính xác, không đầy đủ, gây hiểu nhầm hoặc chưa cập nhật trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, UV có thể gửi văn bản yêu cầu chỉnh sửa, cập nhật thông qua Phòng Tuyển dụng – Ban Nhân sự của VIB hoặc thông qua (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới UV tùy từng thời điểm.
 • VIB, bằng sự nỗ lực hợp lý, sẽ tuân thủ yêu cầu chỉnh sửa Dữ liệu cá nhân của UV khi nhận được yêu cầu hoàn chỉnh, hợp lệ từ UV.
 • Trong trường hợp UV nhận thấy có vi phạm về Xử lý Dữ liệu cá nhân của UV, UV có quyền gửi văn bản yêu cầu VIB hỗ trợ xử lý trong khả năng cho phép của VIB, nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế tiết lộ Dữ liệu cá nhân của UV, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. 
 • Nhằm đáp ứng quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp của UV, quyền hạn và trách nhiệm của VIB, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ tại Điều này được VIB thực hiện khi có đủ cơ sở xác thực UV/người được UV ủy quyền, tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ liên quan và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của VIB về BVDLCN và các quy định khác có liên quan.
 • VIB sẽ yêu cầu sự cho phép từ UV trước khi sử dụng Dữ liệu cá nhân của UV, Bên liên quan cho mục đích khác ngoài các mục đích được nêu tại Thông báo này.
 • UV có thể gửi văn bản rút lại sự đồng ý của mình đối với bất kỳ hoặc tất cả các nội dung được nêu trong Thông báo này thông qua Phòng Tuyển dụng – Ban Nhân sự VIB và/hoặc (các) kênh khác mà VIB có thể thiết lập và thông báo tới UV tùy từng thời điểm. Để tránh hiểu nhầm, UV cần hiểu rằng quyền rút lại sự đồng ý của UV không áp dụng khi pháp luật quy định không cho phép rút lại sự đồng ý và/hoặc phù hợp với quy định của pháp luật VIB không đồng ý việc rút lại sự đồng ý của UV. Nếu UV rút lại sự đồng ý của mình đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này, UV chấp nhận mọi hậu quả, thiệt hại có thể xảy.
 • UV đồng ý và thừa nhận rằng bất kỳ sự rút lại sự đồng ý nào của UV đối với việc xử lý dữ liệu theo Thông báo này sẽ không ảnh hưởng đến việc Xử lý Dữ liệu cá nhân của UV, Bên liên quan trước khi rút lại sự đồng ý mà UV đã có với VIB.
 • Thông báo này được được thể hiện dưới dạng điện tử và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử trên hệ thống quản trị nội bộ của VIB.
 • Mọi sự đồng ý của UV tại Thông báo này là dựa trên cơ sở tự nguyện và hiểu biết rõ ràng loại Dữ liệu cá nhân được xử lý, mục đích Xử lý Dữ liệu cá nhân, tổ chức cá nhân được Xử lý Dữ liệu cá nhân, các quyền và nghĩa vụ của UV cũng như các nội dung khác trong Thông báo này.
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELIS5

Z7_514612K019U7806Q2F0ECELI20
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELI26
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELI23
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELII4
Z7_514612K019U7806Q2F0ECELII5