Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2040

1800 8180 Login
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2046
Back
All models of HINO

Universe K29s 29 chỗ Xe khách chở người

Reference price:

2250000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

Universe K35s 35 chỗ Xe khách chở người

Reference price:

2375000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

Universe K47 47 chỗ Xe khách chở người

Reference price:

2700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

130MDL Thùng mui bạt

Reference price:

594000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

130MDL Tải tự đổ

Reference price:

536000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC4JGUZ 29 chỗ Xe khách chở người

Reference price:

851000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JETC Thùng ben/ Tải tự đổ

Reference price:

930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng bảo ôn

Reference price:

1100000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng lửng

Reference price:

930000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

940000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

980000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1030000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng đông lạnh

Reference price:

1150000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JJTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

850000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng lửng

Reference price:

850000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

870000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

940000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLSW 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

790000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng bảo ôn

Reference price:

1080000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng lửng

Reference price:

880000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1020000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1070000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng đông lạnh

Reference price:

1200000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

850000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng bảo ôn

Reference price:

1150000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng gắn cẩu Unic URV345

Reference price:

1430000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng lửng

Reference price:

925000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

950000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

990000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1040000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng đông lạnh

Reference price:

1240000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JLTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

860000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng lửng

Reference price:

960000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

985000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1055000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1105000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FC9JNTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

885000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng bảo ôn

Reference price:

1610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng kín

Reference price:

1390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng lửng

Reference price:

1350000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt

Reference price:

1390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1430000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1480000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng đông lạnh

Reference price:

1710000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JP7A 8 - 8,5 Tấn Chassis

Reference price:

1280000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng lửng

Reference price:

1240000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

1260000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1370000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JPSB 16.4 Tấn Gắn cẩu

Reference price:

1730000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JPSB 8 - 8,5 Tấn Chassis

Reference price:

1170000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng lửng

Reference price:

1350000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

1425000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1435000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304 bửng nâng

Reference price:

1480000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT71-G 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Reference price:

1305000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng bảo ôn

Reference price:

1605000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng lửng

Reference price:

1375000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

1390000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1485000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1535000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng kín

Reference price:

1490000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng lửng

Reference price:

1435000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng mui bạt

Reference price:

1490000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng mui bạt Inox

Reference price:

1550000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1350000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FG8JT7A 8 - 8,5 Tấn Chassis

Reference price:

1300000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng kín

Reference price:

1705000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng lửng

Reference price:

1665000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt

Reference price:

1695000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1980000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JT7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1600000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng kín

Reference price:

1670000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng lửng

Reference price:

1600000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng mui bạt

Reference price:

1650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSA 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1500000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSA 16.4 Tấn Gắn cẩu

Reference price:

2300000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JTSL 15 Tấn Thùng Mui Bạt

Reference price:

1650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng kín

Reference price:

1835000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng lửng

Reference price:

1790000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt

Reference price:

1835000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

1980000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FL8JW7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng ben/ Tải tự đổ

Reference price:

2300000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng kín

Reference price:

1740000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng lửng

Reference price:

1725000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng mui bạt

Reference price:

1745000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

1950000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JN7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1650000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng kín

Reference price:

1890000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng lửng

Reference price:

1840000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng mui bạt

Reference price:

1890000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng mui bạt Inox

Reference price:

1950000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FM8JW7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Reference price:

1750000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

FS8JTSL 15.1 Tấn Cabin Chassiss gắn cẩu

Reference price:

2450000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

SS2PKSA-HFAMCA 16 Tấn

Reference price:

1700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng ben/ Tải tự đổ

Reference price:

676000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng bảo ôn

Reference price:

745000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng kín

Reference price:

615000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng lửng

Reference price:

585000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ mui bạc

Reference price:

593000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

665000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU342L 3,5 Tấn Chassis

Reference price:

525000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU352 L Thùng kín/ Mui bạt

Reference price:

620000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU352 L Thùng lửng

Reference price:

610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU352 L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

680000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU352 L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

725000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU352 L 3,5 tấn Chassis

Reference price:

550000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng kín

Reference price:

683000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng kín Inox

Reference price:

745000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng lửng

Reference price:

665000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng mui bạt

Reference price:

673000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng mui bạt Inox

Reference price:

745000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L 1.9 Tấn Chassis

Reference price:

610000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng bảo ôn

Reference price:

877000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng kín

Reference price:

740000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng lửng

Reference price:

717000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt

Reference price:

727000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

815000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

845000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L Thùng đông lạnh

Reference price:

955000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU720L 2.5 Tấn Chassis

Reference price:

655000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730 8.5 Tấn Gắn cẩu

Reference price:

1150000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng Composite máy lạnh

Reference price:

998000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng bảo ôn

Reference price:

935000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng lửng

Reference price:

735000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín

Reference price:

745000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Reference price:

850000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Reference price:

900000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022

XZU730L 4.9 Tấn Chassis

Reference price:

700000000" VNĐ

Updated: 19/05/2022
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K4
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K1
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20K7
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C2
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20C5
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S0
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S6
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS20S3
Z7_8GHEH001LG9G80QSGUEKJS2021