Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CL4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CL3
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CD4

Điều kiện mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

(Áp dụng trong trường hợp Sổ tiết kiệm trực tuyến có đăng ký liên kết với Thẻ tín dụng VIB)

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CD1
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của pháp luật VN;
Độ tuổi Từ đủ 18 tuổi trở lên;
Yêu cầu khác Chưa từng có thông tin khách hàng tại VIB khi mở Sổ tiết kiệm trực tuyến (STK), được phép mở và giao dịch trên tài khoản thanh toán (TKTT) tại VIB và được phép giao dịch trên ứng dụng ngân hàng di động MyVIB.
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CD7

Điều khoản mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

(Áp dụng trong trường hợp Sổ tiết kiệm trực tuyến có đăng ký liên kết với Thẻ tín dụng VIB)

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CT2

1. Giải thích từ ngữ

 • VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của STK;
 • STK: được VIB phát hành cho KH bằng phương tiện điện tử qua ứng dụng ngân hàng di động MyVIB, hoặc website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn, hoặc website/ ứng dụng của đối tác mà VIB ký hợp đồng hợp tác, và KH phải đăng ký liên kết với Thẻ tín dụng VIB tại thời điểm đề nghị mở STK của KH;
 • Thẻ tín dụng VIB: là sản phẩm thẻ tín dụng được VIB phát hành và quy định trong từng thời kỳ;
 • Trì hoãn giao dịch: là việc VIB không thực hiện giao dịch tiền gửi nhiều nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này, và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN. Việc trì hoãn giao dịch được áp dụng với các giao dịch được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Phong tỏa/ trì hoãn giao dịch trên STK: là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc, lãi; (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho…); (iii) sử dụng để làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…); (iv) sử dụng để thay thế cho STK khác đang liên kết với Thẻ tín dụng VIB; (v) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Đối tượng liên quan của KH: bao gồm nhưng không giới hạn người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ/ người được ủy quyền/ KH hưởng lợi và các đối tượng khác, được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Danh sách đen: là danh sách KH được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày: là khoảng thời gian hệ thống VIB kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa KH và VIB

 • Phát hành STK:
  • KH điền các thông tin mở TKTT, STK và đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (gồm MyVIB và website dịch vụ Internet banking tại địa chỉ https://ib.vib.com.vn) theo yêu cầu của hệ thống;
  • KH kiểm tra, đồng ý các điều kiện, điều khoản của các sản phẩm và dịch vụ do VIB thông báo, và xác thực đúng mã OTP do hệ thống VIB cung cấp;
  • VIB định kỳ kiểm tra TKTT của chính KH tại VIB mỗi ngày vào các thời điểm 9:00AM, 13:00PM và 17:00PM, và trong vòng 03 ngày kể từ ngày KH hoàn tất việc đề nghị mở STK trên hệ thống, KH ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho VIB được toàn quyền tự động trích tiền một lần từ TKTT để mở STK cho KH khi TKTT có đủ số tiền gửi, theo đề nghị mở STK của KH. Trường hợp thời điểm đề nghị mở STK sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì ngày đề nghị mở STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế đề nghị mở STK của KH;
  • STK có hiệu lực tại thời điểm VIB hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT của chính KH tại VIB vào tài khoản của STK. Trường hợp ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT của KH tại VIB vào tài khoản của STK sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì hiệu lực của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế chuyển tiền. Lãi suất của STK là lãi suất đang có hiệu lực của VIB tại thời điểm STK có hiệu lực, lãi suất tại thời điểm đề nghị mở STK là lãi suất tham khảo cho KH;
  • Ngay khi STK có hiệu lực, KH được quyền xem và tải STK qua MyVIB bằng cách chọn tính năng Tải Sổ điện tử, và VIB sẽ gửi email đính kèm STK cho KH. Ngày gửi trên STK đính kèm email là ngày STK có hiệu lực;
 • Thực hiện các giao dịch tiền gửi sau khi mở STK: KH thực hiện theo quy định của VIB tại Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này.

3. Số tiền gửi

 • Số tiền gửi tối thiểu là 5.000.000 VND;
 • Số tiền gửi (tiền gốc của STK) được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ.

4. Tăng/ giảm tiền gốc

STK không được phép tăng tiền gốc hoặc rút một phần tiền gốc trong toàn bộ kỳ hạn gửi.

5. Phương thức gửi tiền và chi trả tiền gốc, lãi

 • KH chỉ được thực hiện gửi tiền, và nhận chi trả tiền gốc, lãi của STK thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB (không bao gồm TKTT chung của KH và cá nhân/ tổ chức khác) và cùng loại tiền với loại tiền gửi của STK;
 • Tiền lãi được trả cuối kỳ hạn, vào ngày đến hạn của STK, hoặc đến khi STK được chấm dứt bởi KH, tùy theo thời điểm nào đến trước;
 • VIB có quyền từ chối/ tạm ngừng chi trả tiền gốc, lãi của STK mà không phải trả thêm cho KH bất kỳ khoản lãi, khoản phạt, khoản bồi thường nào cho việc từ chối/ tạm ngừng này trong các trường hợp sau: (i) STK đang trong tình trạng phong tỏa/ trì hoãn giao dịch; hoặc (ii) KH vi phạm cam kết hoặc các thoả thuận tại STK; hoặc (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc (iv) Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen hoặc khi VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện liên quan đến hoạt động phạm tội; hoặc (v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan. VIB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện quyền từ chối/ tạm ngừng này và thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không trong suốt thời gian giữ hộ và theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

6. TKTT dùng để gửi, nhận chi trả tiền gốc, lãi

 • TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi của STK được hệ thống mặc định là TKTT có số dư cao nhất, trừ khi có lựa chọn khác của KH, tại thời điểm chấm dứt STK;
 • Trường hợp TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB trong từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả tiền gốc, lãi (bao gồm cả trường hợp tiền lãi được nhập vào tiền gốc) vào TKTT theo chỉ định trên STK, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, thì VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, cho đến khi: (i) KH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

7. Kỳ hạn

 • KH lựa chọn một trong các kỳ hạn từ 1 tháng đến 36 tháng tại thời điểm đề nghị mở STK;
 • Kỳ hạn được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ;
 • Kỳ hạn được tính từ ngày hiệu lực của STK (là ngày VIB hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT của chính KH tại VIB vào tài khoản của STK), hoặc ngày gia hạn gần nhất của STK, cho đến hết ngày đến hạn (là ngày tương ứng của tháng cuối cùng của kỳ hạn) của STK;
 • Trường hợp ngày hiệu lực của STK là ngày cuối cùng của tháng, thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày hiệu lực của STK, hoặc ngày gia hạn gần nhất, rơi vào ngày 29/30/31 và tháng đến hạn không có ngày này, thì ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng đến hạn.

8. Cách thức xử lý khi đến hạn

KH lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc, lãi khi đến hạn tại thời điểm đề nghị mở STK như sau:

 • Gốc và lãi tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó; hoặc
 • Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn trước đó và lãi được chuyển vào TKTT của KH tại VIB.

9. Lãi suất

 • Trường hợp STK chấm dứt đúng hạn:
  • Lãi suất có kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất có kỳ hạn của VIB tại thời điểm STK có hiệu lực, hoặc vào cuối ngày đến hạn của STK (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày);
  • Lãi suất có kỳ hạn được giữ nguyên trong suốt kỳ hạn gửi;
 • Trường hợp STK chấm dứt trước hạn:
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VIB theo đối tượng KH và/ hoặc loại tiền gửi áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm STK chấm dứt trước hạn;
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày hiệu lực của STK, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày chấm dứt trước hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

10. Công thức tính tiền lãi

Tiền lãi được tính theo công thức sau:

 • Tiền lãi = Số tiền gửi gốc x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ / 365
 • Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn được tính từ ngày hiệu lực của STK, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày đến hạn, hoặc ngày chấm dứt trước hạn;
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính lãi ngày đến hạn, hoặc ngày chấm dứt trước hạn.

11. Gia hạn

 • Việc gia hạn STK phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB, được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn, vào cuối ngày giao dịch (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày) và phù hợp với số tiền gốc, kỳ hạn và kỳ trả lãi;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu, hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó, và:
  • STK đang liên kết với Thẻ tín dụng VIB, thì VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, khi đó nghĩa vụ và trách nhiệm của KH vẫn thực hiện theo Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
  • STK không còn liên kết với Thẻ tín dụng VIB, thì VIB sẽ thực hiện chi trả toàn bộ tiền gốc, lãi (nếu có) vào TKTT của KH tại VIB;
 • Tại thời điểm gia hạn, các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STK kể từ thời điểm gia hạn.

12. Chấm dứt STK

 • Chấm dứt STK là việc VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi cho KH, khi KH có yêu cầu rút toàn bộ tiền gốc, lãi (tất toán) trước hạn, hoặc đúng hạn, qua MyVIB, hoặc tại CN/ PGD;
 • Nếu thời điểm chấm dứt STK qua MyVIB sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì ngày chấm dứt của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày KH yêu cầu chấm dứt STK;
 • Nếu STK đang liên kết với Thẻ tín dụng VIB, KH chỉ được chấm dứt STK khi:
  • (i)  KH đồng ý thay thế STK khác để liên kết thay thế cho STK sẽ chấm dứt. STK thay thế phải đang hiệu lực, không bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch, và đáp ứng điều kiện về loại tiền, số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn, cách thức xử lý khi đến hạn, và các điều kiện khác được quy định tại Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này, trong đó số tiền gửi của STK phải lớn hơn hoặc bằng hạn mức của Thẻ tín dụng VIB đang liên kết tại thời điểm thay thế; hoặc
  • (ii)  KH đồng ý khóa Thẻ tín dụng VIB và để VIB thu toàn bộ dư nợ Thẻ tín dụng VIB từ tiền gốc, lãi trên STK, theo thời hạn và quy định khóa, thu nợ Thẻ tín dụng VIB trong từng thời kỳ.

13. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực áp dụng đối với mọi STK tại VIB sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi này được cập nhật trên website của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website của VIB;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực, sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

14. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • MyVIB/ website dịch vụ Internet banking;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/PGD;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến tại website của VIB và CN/ PGD.

15. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK.

16. Ủy quyền

KH không được phép ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ STK, ngoại trừ trường hợp KH bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Người được ủy quyền là cá nhân có cùng quốc tịch với KH, và phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

17. Chuyển quyền sở hữu

 • KH được quyền chuyển giao quyền sở hữu STK cho cá nhân khác (là Người nhận chuyển quyền sở hữu), trừ trường hợp STK đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Người nhận chuyển quyền sở hữu phải đáp ứng điều kiện KH (ngoại trừ điều kiện chưa từng có thông tin KH tại VIB) thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này (bao gồm cả trường hợp thừa kế/ tặng cho), có TKTT tại VIB, và sử dụng MyVIB/ website dịch vụ Internet banking. Trường hợp thừa kế/ tặng cho mà Người nhận chuyển quyền sở hữu không đáp ứng điều kiện KH thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi của STK theo quy trình chấm dứt STK của VIB, và theo đúng quy định pháp luật;
 • Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu STK theo thừa kế, việc chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho) chỉ được thực hiện tại CN/ PGD, và chỉ được thực hiện chuyển quyền sở hữu giữa người VN cư trú với người VN cư trú.

18. Phong tỏa/ giải tỏa/ trì hoãn giao dịch

 • VIB có quyền phong tỏa STK (bao gồm cả phong tỏa toàn bộ số tiền trên STK) trong các trường hợp:
  • Phong tỏa ngay tại ngày hiệu lực của STK để liên kết với Thẻ tín dụng VIB, và duy trì trong suốt thời gian KH duy trì hiệu lực Thẻ tín dụng VIB;
  • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB, trừ trường hợp STK đang liên kết với Thẻ tín dụng VIB;
  • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến.
 • VIB thực hiện giải tỏa STK trong các trường hợp:
  • KH không được cấp Thẻ tín dụng VIB mà KH đã đăng ký liên kết với STK này, VIB sẽ gửi email thông báo giải tỏa STK cho KH;
  • KH chấm dứt STK và hoàn tất thủ tục theo điểm (i) hoặc (ii) tại điều 12 Chấm dứt STK thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
  • VIB quyết định giải tỏa nếu KH đáp ứng các điều kiện xóa liên kết với Thẻ tín dụng VIB, được VIB quy định trong từng thời kỳ;
  • Hết thời hạn phong tỏa;
  • Khi có yêu cầu giải tỏa của bên yêu cầu phong tỏa, không bao gồm giải tỏa cho việc liên kết với Thẻ tín dụng VIB;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến, không bao gồm giải tỏa cho việc liên kết với Thẻ tín dụng VIB;
 • VIB thực hiện trì hoãn giao dịch trên STK (bao gồm cả khi STK đang trong thời gian phong tỏa) trong các trường hợp sau:
  • Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen; hoặc
  • VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội;
 • VIB thực hiện chấm dứt trì hoãn giao dịch trên STK nếu: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, mà VIB không nhận được văn bản phản hồi về quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN.

19. Cầm cố/ thế chấp

 • STK được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận, trừ trường hợp STK đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK trong trường hợp cầm cố/ thế chấp tại các tổ chức tín dụng khác nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của KH; hoặc (ii) yêu cầu phong tỏa không được thực hiện tại CN/ PGD theo quy trình phong tỏa của VIB; hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

20. Các quy định khác

 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0CT5
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0C30

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0C36

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0C37