Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISC7

1800 8180 Đăng nhập
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISS2
Trở về
Chọn dòng xe HINO

Universe K29s 29 chỗ Xe khách chở người

Giá tham khảo:

2250000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Universe K35s 35 chỗ Xe khách chở người

Giá tham khảo:

2375000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

Universe K47 47 chỗ Xe khách chở người

Giá tham khảo:

2700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

130MDL Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

594000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

130MDL Tải tự đổ

Giá tham khảo:

536000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC4JGUZ 29 chỗ Xe khách chở người

Giá tham khảo:

851000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JETC Thùng ben/ Tải tự đổ

Giá tham khảo:

930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1100000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng lửng

Giá tham khảo:

930000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

940000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

980000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1030000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1150000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JJTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

850000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng lửng

Giá tham khảo:

850000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

870000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLSW Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

940000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLSW 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1080000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng lửng

Giá tham khảo:

880000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1020000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1070000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1200000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTA/ FC9JJTA 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

850000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1150000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng gắn cẩu Unic URV345

Giá tham khảo:

1430000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng lửng

Giá tham khảo:

925000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

990000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1040000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1240000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JLTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

860000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng lửng

Giá tham khảo:

960000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

985000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1055000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JNTC Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1105000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FC9JNTC 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

885000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng kín

Giá tham khảo:

1390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1430000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

1710000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JP7A 8 - 8,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1280000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng lửng

Giá tham khảo:

1240000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

1260000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JPSB Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1370000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JPSB 16.4 Tấn Gắn cẩu

Giá tham khảo:

1730000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JPSB 8 - 8,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1170000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng lửng

Giá tham khảo:

1350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

1425000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT71-G Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304 bửng nâng

Giá tham khảo:

1480000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT71-G 5,5 - 6,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1305000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

1605000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1375000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

1390000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1485000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1535000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng kín

Giá tham khảo:

1490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng lửng

Giá tham khảo:

1435000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1490000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

1550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A - UTL 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1350000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FG8JT7A 8 - 8,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng kín

Giá tham khảo:

1705000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1665000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1695000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1980000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JT7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1600000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng kín

Giá tham khảo:

1670000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng lửng

Giá tham khảo:

1600000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSA Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSA 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1500000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSA 16.4 Tấn Gắn cẩu

Giá tham khảo:

2300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JTSL 15 Tấn Thùng Mui Bạt

Giá tham khảo:

1650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng kín

Giá tham khảo:

1835000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1790000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1835000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

1980000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FL8JW7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng ben/ Tải tự đổ

Giá tham khảo:

2300000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng kín

Giá tham khảo:

1740000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1725000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

1950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JN7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1650000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng kín

Giá tham khảo:

1890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng lửng

Giá tham khảo:

1840000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

1890000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JW7A Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

1950000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FM8JW7A 14 - 15,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

1750000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

FS8JTSL 15.1 Tấn Cabin Chassiss gắn cẩu

Giá tham khảo:

2450000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

SS2PKSA-HFAMCA 16 Tấn

Giá tham khảo:

1700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng ben/ Tải tự đổ

Giá tham khảo:

676000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng kín

Giá tham khảo:

615000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng lửng

Giá tham khảo:

585000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ mui bạc

Giá tham khảo:

593000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

665000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU342L 3,5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

525000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU352 L Thùng kín/ Mui bạt

Giá tham khảo:

620000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU352 L Thùng lửng

Giá tham khảo:

610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU352 L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

680000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU352 L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

725000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU352 L 3,5 tấn Chassis

Giá tham khảo:

550000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng kín

Giá tham khảo:

683000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng kín Inox

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng lửng

Giá tham khảo:

665000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

673000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L Thùng mui bạt Inox

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU710L/ XZU650L 1.9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

610000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

877000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng kín

Giá tham khảo:

740000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng lửng

Giá tham khảo:

717000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt

Giá tham khảo:

727000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

815000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

845000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L Thùng đông lạnh

Giá tham khảo:

955000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU720L 2.5 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

655000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730 8.5 Tấn Gắn cẩu

Giá tham khảo:

1150000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng Composite máy lạnh

Giá tham khảo:

998000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng bảo ôn

Giá tham khảo:

935000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng lửng

Giá tham khảo:

735000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín

Giá tham khảo:

745000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304

Giá tham khảo:

850000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L Thùng mui bạt/ thùng kín inox 304, bửng nâng

Giá tham khảo:

900000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022

XZU730L 4.9 Tấn Chassis

Giá tham khảo:

700000000" VNĐ

Ngày cập nhật: 19/05/2022
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS20
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS26
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IS23
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISI7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISA5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3ISQ6