Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9D0
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9L5

Quyền lợi sản phẩm PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Quyền lợi tiền mặt
30% Số tiền bảo hiểm (STBH) vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau sinh nhật lần thứ 65 của Người được bảo hiểm
Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
Lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Một phần của quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi tử vong
Lên đến 300% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có) - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu có)
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Hỗ trợ tài chính nhiều lần trước rủi ro bệnh hiểm nghèo (BHN): lên đến 200% STBH + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng (nếu có)
      • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ nhất: 30% STBH
      • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn đầu lần thứ hai: 30% STBH
      • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ nhất: tối đa 100% STBH
      • Quyền lợi khi mắc BHN giai đoạn sau lần thứ hai: 200% STBH + các khoản lãi - các quyền lợi đã chi trả trước đó (nếu đó)

Điều kiện tham gia PRU-CUỘC SỐNG BÌNH AN

Thời hạn đóng phí
Từ 15-50 tuổi: 15 năm
Từ 51-60 tuổi: 65 tuổi - tuổi tham gia
Thời hạn hợp đồng
Đến 75 tuổi
Quyền lợi bảo vệ rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
Từ 15-60 tuổi
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9D6
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9D3
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9T4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9T1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I9T7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I932