Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IH76
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IH70

Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Quyền lợi khi kết thúc hợp đồng
100% Tổng giá trị Quỹ
Quyền lợi bảo vệ rủi ro tử vong
100% STBH + Tổng giá trị Quỹ
Quyền lợi bảo vệ rủi ro thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
100% Số tiền bảo hiểm (STBH) + Tổng giá trị Quỹ
Áp dụng trước hoặc vào ngày kỷ niệm năm hợp đồng ngay sau khi NĐBH đạt tuổi 80

Tỷ suất lợi nhuận bình quân trong giai đoạn 2018-2022

Năm
Quỹ PRUlink
Cổ Phiếu VN
Quỹ PRUlink
Tăng Trưởng
Quỹ PRUlink
Cân Bằng
Quỹ PRUlink
Bền Vững
Quỹ PRUlink
Trái Phiếu VN
Quỹ PRUlink
Bảo Toàn
 
2018
-9,2%
-4,5%
-1,5%
1.4%
5,6%
4.7%
 
2019
9,8%
10,6%
11,0%
11,4%
12,2%
5.5%
 
2020
16,4%
16,0%
14,7%
12,5%
9,0%
5.6%
 
2021
40,0%
28,5%
20,8%
13,3%
3,0%
4.2%
 
2022
-23,8%
-17,6%
-13,3%
-8,9%
-2,0%
4,8%
 

Nguồn: Công ty TNHH Quản lý Quỹ Eastspring Investments

Điều kiện tham gia sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị PRU-ĐẦU TƯ LINH HOẠT

Thời hạn đóng phí
Linh hoạt đóng phí từ năm hợp đồng thứ 6, tối đa đến 99 tuổi.
Thời hạn hợp đồng
Đến 99 tuổi
Ðộ tuổi tham gia
30 ngày tuổi - 65 tuổi
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IH73
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IHN4
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IHN1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IHN7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IHF2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IHF5