Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPK1
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPK4

Quyền lợi sản phẩm PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Quyền lợi tiền mặt
Quyền lợi học vấn:
175% Số tiền bảo hiểm + Bảo tức tích lũy và Lãi chia cuối hợp đồng

Quà tặng khởi nghiệp:
phần thưởng đặc biệt 25% Số tiền bảo hiểm cho kết quả học tập xuất sắc của con khi con tốt nghiệp đại học chính quy loại giỏi trở lên
Quyền lợi thương tật toàn bộ và vĩnh viễn
100% số tiền bảo hiểm
Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.
Quyền lợi tử vong
100% Số tiền bảo hiểm
Nếu Người được bảo hiểm tử vong do tai nạn, Prudential chi trả thêm:
• 100% Số tiền bảo hiểm nếu Người được bảo hiểm không có con ruột, hoặc
• 100% Số tiền bảo hiểm x số lượng con ruột, quyền lợi chi trả tối đa 300% Số tiền bảo hiểm và không quá 3 tỷ đồng/ Người được bảo hiểm.

Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.
Các quyền lợi khác
Quyền lợi bảo hiểm nhân thọ có kỳ hạn cho trẻ em.
Quyền lợi phát hành hợp đồng mới không thẩm định.
Quyền lợi Bệnh hiểm nghèo
Quyền lợi bệnh hiểm nghèo giai đoạn cuối: 100% Số tiền bảo hiểm
Không cần tiếp tục đóng phí trong tương lai, kế hoạch học vấn vẫn được đảm bảo và cơ hội nhận Quà tặng khởi nghiệp.

Điều kiện tham gia PRU-TƯƠNG LAI TƯƠI SÁNG

Thời hạn đóng phí
8 - 18 năm
Thời hạn hợp đồng
Thời hạn đóng phí + 4 năm
Ðộ tuổi tham gia
18 - 60 tuổi
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPK7
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPC2
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPC5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPS0
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPS6
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3IPS3