1800 8180 Đăng nhập

Các khoản vay giải ngân trước 01/01/2019

Lãi suất cơ sở: 8.8%

Các khoản vay giải ngân từ 01/01/2019

Khách hàng cá nhân
Tên sản phẩm cho vay
Lãi suất cơ sở
Vay mua ô tô
Vay mua ô tô mới - tiêu dùng/kinh doanh
8.6%
Vay mua ô tô cũ - tiêu dùng/kinh doanh
8.8%
Vay mua nhà
Vay mua nhà có sổ
8.4%
Vay xây dựng/sửa chữa nhà
8.6%
Vay mua nhà dự án
Vay mua nhà dự án do VIB cấp tín dụng cho CĐT
8.4%
Vay mua nhà dự án khác
8.6%
Vay kinh doanh
Vay bổ sung vốn kinh doanh
8.4%
Vay đầu tư TSCĐ
8.8%
Vay trồng/chăm sóc cây cà phê, cây tiêu
8.8%
Vay tiêu dùng
Vay tiêu dùng có TSBĐ
8.8%
Thấu chi tiêu dùng có TSBĐ
8.8%
Vay du học
8.8%
Vay cầm cố GTCG
8.8%
Doanh nghiệp siêu nhỏ
Tên sản phẩm cho vay
Lãi suất cơ sở
Vay mua xe
Vay mua xe mới - tiêu dùng/kinh doanh
9.0%
Vay mua xe cũ - tiêu dùng/kinh doanh
9.2%
Vay kinh doanh
Vay bổ sung vốn kinh doanh
8.4%
Vay đầu tư TSCĐ
8.8%
Lãi Suất Cơ Sở do VIB quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.