Lãi suất cơ sở

Lãi suất cơ sở

Hiệu lực áp dụng đối với các khoản vay có thời gian điều chỉnh lãi suất từ ngày 09/12/2022

Sản phẩm vay

Giải ngân
trước 2019

Giải ngân
từ 2019

Sản phẩm vay bất động sản
11.5%
11.5%
Sản phẩm vay mua ô tô
11.5%
11.9%
Sản phẩm vay kinh doanh (≤ 12 tháng)
-
9.3%
Sản phẩm vay kinh doanh (>12 tháng)
11.5%
11.5%
Sản phẩm tiêu dùng có TSBĐ
11.5%
11.7%
Sản phẩm cầm cố Tiền gửi, GTCG
-
9.3%

Lãi suất cơ sở do VIB quy định và có thể thay đổi theo từng thời kỳ.