Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GM4
Z7_IQGAHH8011TT906SGTQ67Q0KM3
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0G63

Biểu phí dịch vụ SMS Banking

Biểu phí chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng (VAT)

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GE2
Phí đăng ký Miễn phí
Phí sử dụng dịch vụ_Gói cơ bản_TK VND 30.000 VNĐ/ tháng/ số điện thoại
Phí sử dụng dịch vụ_Gói cơ bản_TK ngoại tệ 3 FCY/ tháng/ số điện thoại
Phí sử dụng dịch vụ_Gói tiết kiệm_TK VND 15.000 VNĐ/ tháng/ số điện thoại
Phí sử dụng dịch vụ_Gói tiết kiệm_TK ngoại tệ 1.5 FCY/ tháng/ số điện thoại
Phí sử dụng dịch vụ_Thu bổ sung nếu số lượng SMS/ tháng >100 SMS 620 VNĐ/ 0.062 FCY/6.2 JPY * số lượng SMS vượt
Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GM7

Điều khoản, điều kiện sử dụng Dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GE5

1. Định nghĩa

 • Ngân hàng (VIB): Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam
 • Khách hàng (KH): Là cá nhân hoặc tổ chức đăng ký sử dụng dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản của chính khách hàng tại VIB và được VIB chấp thuận cung ứng dịch vụ.
 • Dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản (Dịch vụ): Là dịch vụ VIB gửi thông báo cho Khách hàng (KH) khi tài khoản của KH có biến động về số dư với nội dung thông báo và loại giao dịch thông báo do VIB quy định dành chung cho toàn bộ KH sử dụng dịch vụ này.
 • Tài khoản (TK): Là tài khoản thanh toán được đăng ký thành công dịch vụ thông báo biến động số dư.
 • Tiền gửi: Tiền gửi tiết kiệm, Tiền gửi có kỳ hạn được mở tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch và qua kênh dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (bao gồm ứng dụng ngân hàng di động MyVIB và Internet banking tại địa chỉ www.ib.vib.com.vn).
 • Chứng chỉ tiền gửi: CCTG do VIB phát hành.

2. Đối tượng sử dụng dịch vụ

Là cá nhân hoặc tổ chức là doanh nghiệp siêu nhỏ (DNSN) theo quy định của VIB từng thời kỳ, được thành lập và đang hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật; và


Có Tài khoản thanh toán tại VIB

3. Phương thức thông báo

KH lựa chọn (các) phương thức nhận thông báo gồm:

 • Tin nhắn SMS; và/ hoặc
 • Ứng dụng ngân hàng điện tử của VIB được cài đặt trên điện thoại di động (MyVIB).

4. Loại giao dịch thông báo

KH lựa chọn nhận thông báo với loại giao dịch phát sinh trên TK làm biến động số dư của TK gồm:

 • Tất cả các giao dịch phát sinh trên TKTT làm biến động số dư của TKTT (gọi tắt là “Gói cơ bản”), hoặc
 • Các giao dịch phát sinh trên TKTT làm biến động số dư của TKTT từ 500.000 VND/ Ngoại tệ trở lên (gọi tắt là “Gói tiết kiệm”).


VIB không gửi thông báo biến động số dư phát sinh với loại giao dịch chuyển tiền giữa các TKTT, giao dịch gửi/ chi trả gốc/ lãi tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi vào TKTT của chính KH tại VIB.

5. Tần suất thông báo

Một lần ngay sau khi phát sinh giao dịch biến động số dư trên TK

6. Phí dịch vụ

Được VIB công bố và niêm yết công khai trong từng thời kỳ trên website của VIB hoặc tại các địa điểm giao dịch của VIB. Tại đây, bằng văn bản này, KH đồng ý ủy quyền không hủy ngang cho VIB được quyền tự động trích khoản phí này trên TK của KH.


Phí dịch vụ của tháng đầu tiên được thu ngay sau khi KH đăng ký thành công Dịch vụ và (các) tháng tiếp theo được thu vào ngày đầu tiên của tháng sử dụng Dịch vụ (“Ngày thu định kỳ này”). Ngày thu định kỳ này do VIB chủ động lựa chọn nhưng không chậm hơn ngày 10 hàng tháng.


VIB có toàn quyền thay đổi phí dịch vụ tại từng thời điểm mà VIB cho là phù hợp (“Phí dịch vụ Sửa đổi”). VIB sẽ thông báo đến KH bằng một trong các hình thức: (i) gửi thông báo bằng văn bản hoặc email hoặc SMS tới địa chỉ KH đã đăng ký với VIB hoặc (ii) niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VIB, hoặc (iii) hiển thị, công bố công khai trên website của VIB, hoặc (iv) gửi tin nhắn qua hệ thống dịch vụ, hoặc (v) theo hình thức khác do VIB quyết định không trái quy định pháp luật.


Phí dịch vụ Sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo của VIB nhưng không sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông báo của VIB. Nếu KH không đồng ý với Phí dịch vụ Sửa đổi này, KH có thể chấm dứt sử dụng dịch vụ trong vòng 10 ngày kể từ ngày thông báo của VIB. Trong trường hợp KH không chấm dứt sử dụng dịch vụ, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận Phí dịch vụ Sửa đổi này.

7. Quyền và trách nhiệm của KH

7.1 Quyền của KH

 • Được VIB cung cấp Dịch vụ theo quy định tại Bản Điều khoản, điều kiện sử dụng Dịch vụ thông báo biến động số dư tài khoản này (“Bản Điều khoản, điều kiện này”).
 • Được yêu cầu VIB tra soát khi không nhận được thông báo biến động số dư trên TK theo phương thức thông báo đã đăng ký.
 • Được yêu cầu VIB cho phép thay đổi thông tin sử dụng dịch vụ như: thay đổi TK, thay đổi số điện thoại/ email nhận thông báo, thay đổi phương thức thông báo, thay đổi loại giao dịch thông báo,… hoặc yêu cầu VIB chấm dứt/ tạm dừng sử dụng dịch vụ.
 • Các quyền khác theo Bản Điều khoản, điều kiện này, theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa KH với VIB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

 

7.2 Trách nhiệm của KH

 • Tuân theo các quy định của pháp luật, quy định của VIB về việc sử dụng dịch vụ và cung cấp thông tin chính xác cho VIB. KH chịu mọi trách nhiệm về tính đầy đủ, chân thực và pháp lý của mọi thông tin đã cung cấp cho VIB.
 • Đảm bảo sử dụng dịch vụ từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch đó.
 • Thông báo ngay với VIB khi phát hiện thấy sai sót, nhầm lẫn trong các thông báo biến động số dư nhận được và khi có sự thay đổi về thông tin sử dụng dịch vụ. KH tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với những thiệt hại, tổn thất phát sinh do việc thông báo chậm trễ của KH gây nên.
 • Kiểm tra và thanh toán đầy đủ các khoản phí liên quan đến việc sử dụng dịch vụ theo biểu phí được VIB quy định theo từng thời kỳ.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của Bản Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa KH với VIB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

8. Quyền và trách nhiệm của VIB

8.1 Quyền của VIB

 • Được quyền yêu cầu KH cung cấp đầy đủ, chính xác các thông tin và tài liệu cần thiết khi đề nghị sử dụng dịch vụ và trong quá trình sử dụng dịch vụ tại VIB.
 • Được ghi nợ tất cả các Tài khoản thanh toán (TKTT) của KH tại VIB hoặc yêu cầu KH chuyển tiền cho VIB để thanh toán phí dịch vụ theo quy định tại bảng Điều khoản, điều kiện này.
 • Được quyền không thực hiện hoặc chậm trễ trong việc thực hiện các thỏa thuận tại Bản Điều khoản, điều kiện này trong trường hợp hệ thống xử lý, truyền tin, hệ thống điện bị trục trặc do lỗi của bên thứ ba cung ứng dịch vụ hoặc vì bất kỳ lý do gì ngoài khả năng kiểm soát của VIB hoặc vì mục đích bảo đảm an toàn và hạn chế rủi ro cho KH. Trong trường hợp này, KH đồng ý chịu mọi rủi ro và các thiệt hại thực tế phát sinh.
 • Được quyền không thực hiện các cam kết, nghĩa vụ theo Bản Điều khoản, điều kiện này nếu việc thực hiện các cam kết, nghĩa vụ đó dẫn tới việc VIB vi phạm quy định của pháp luật.
 • Được quyền chủ động chấm dứt cung cấp Dịch vụ cho KH khi VIB không thu được phí dịch vụ trong vòng 03 ngày  trở lên kể từ ngày thu phí hoặc khi KH không thực hiện đúng Bản Điều khoản, điều kiện này.
 • Các quyền khác theo quy định của Bản Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa KH với VIB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

 

8.2 Trách nhiệm của VIB

 • Tuân thủ các quy định về cung ứng dịch vụ cho KH theo thỏa thuận tại Bản Điều khoản, điều kiện này, quy định của VIB và quy định của pháp luật. Hướng dẫn KH thực hiện đúng các quy định về đăng ký/ thay đổi sử dụng dịch vụ và các quy định có liên quan trong việc sử dụng dịch vụ.
 • Cung cấp đầy đủ, kịp thời dịch vụ và các yêu cầu liên quan đến việc sử dụng dịch vụ của KH phù hợp với quy định và thỏa thuận giữa VIB với KH.
 • Giải quyết các yêu cầu tra soát, khiếu nại của KH liên quan đến việc sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận tại Bản Điều khoản này, phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Các trách nhiệm khác theo quy định của Bản Điều khoản, điều kiện này và các quy định có liên quan của pháp luật hoặc theo thỏa thuận khác bằng văn bản giữa KH với VIB không trái với quy định của pháp luật hiện hành.

9. Thay đổi nội dung các điều khoản, điều kiện

Tại đây, KH đồng ý rằng: VIB có quyền thay đổi các điều khoản của Bản Điều khoản, điều kiện này (“Bản Điều khoản, điều kiện Sửa đổi). VIB sẽ thông báo đến KH bằng hình thức: (i) gửi thông báo bằng văn bản hoặc email hoặc SMS tới địa chỉ KH đã đăng ký với VIB hoặc (ii) niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VIB, hoặc (iii) hiển thị, công bố công khai trên website của VIB, hoặc (iv) gửi tin nhắn qua hệ thống dịch vụ hoặc (v) theo hình thức khác do VIB quyết định không trái quy định pháp luật. Bản Điều khoản, điều kiện Sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ ngày ghi trong thông báo của VIB nhưng không sớm hơn 15 ngày kể từ ngày thông báo của VIB.


Nếu KH không đồng ý với Bản Điều khoản, điều kiện Sửa đổi này, KH có thể chấm dứt việc sử dụng dịch vụ và tất cả các ưu đãi, dịch vụ liên quan tại VIB trong vòng 15 ngày kể từ ngày thông báo của VIB. Trong trường hợp KH không chấm dứt việc sử dụng dịch vụ tại VIB, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận Bản Điều khoản, điều kiện Sửa đổi này. Việc KH tiếp tục sử dụng dịch vụ của VIB sau thời điểm Bản Điều khoản, điều kiện Sửa đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.


KH có trách nhiệm theo dõi, cập nhật các quy định, quy trình, nội dung về dịch vụ và Bản Điều khoản, điều kiện này; đồng thời, duy trì các phương tiện, công cụ, địa chỉ để tiếp nhận thông tin do VIB thông báo.

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GU0

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GU6

Z7_8GHEH001LOGF80QCVEIVNN0GM1