Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IQ2
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IQ7
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92I62
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92I65
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IM0

Biểu phí, điều kiện và điều khoản gói tài khoản iBusiness

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IM6

1. Định nghĩa và Điều kiện tham gia Gói iBusiness

1.1 Gói tài khoản iBusiness (“Gói iBusiness”) là sản phẩm gói tài khoản áp dụng cho Khách hàng cá nhân (KH/KHCN) thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Tài khoản thanh toán (TKTT): có ≥ 01 TKTT ở trạng thái đang hoạt động (Trạng thái “A”); và
 • Đóng phí quản lý Gói theo mục 4.

1.2 Hình thức tham gia Gói iBusiness

KH đăng ký thông qua ứng dụng Smart Sales của VIB với trường hợp KH mở mới TKTT qua ứng dụng Smart Sales; hoặc

KH đăng ký tham gia Gói iBusiness trên MyVIB hoặc tại Chi nhánh/Phòng giao dịch (CN/PGD) của VIB.

2. Thời hạn hiệu lực Gói iBusiness

 • Ngày hệ thống VIB ghi nhận Gói iBusiness (Ngày ghi nhận Gói iBusiness) là ngày:
  • Ngày KH đăng ký thành công Gói iBusiness tại CN/PGD của VIB; hoặc
  • Ngày KH đăng ký thành công Gói iBusiness trên MyVIB nếu hệ thống VIB thông báo tiếp nhận thành công trước 17:00 hàng ngày, hoặc ngày liền kề sau ngày KH đăng ký thành công nếu hệ thống VIB thông báo tiếp nhận thành công sau 17h00 hàng ngày; hoặc
  • Ngày liền kề sau ngày KH kích hoạt TKTT với trường hợp KH đăng ký thông qua ứng dụng Smart Sales.
 • Ngày hiệu lực Gói iBusiness (Ngày hiệu lực): là ngày hệ thống của VIB gửi thông báo bằng email và/hoặc SMS/ZNS1  cho KH v/v đăng ký Gói iBusiness thành công và là ngày liền kề sau Ngày ghi nhận Gói iBusiness.
 • Thời hạn hiệu lực Gói iBusiness là (i) 06 tháng tính từ Ngày hiệu lực (bao gồm Ngày hiệu lực) đến Ngày đến hạn (nhưng không bao gồm Ngày đến hạn); hoặc (ii) tính từ Ngày hiệu lực đến ngày hủy Gói iBusiness (nếu KH hủy Gói iBusiness).
 • Mọi ưu đãi của Gói iBusiness sẽ chấm dứt tại thời điểm Gói iBusiness bị hủy hoặc hết hạn.
 • Ngày đến hạn bao gồm cả ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ.
  Ví dụ minh họa: 
  • Ngày 17/01/2023 KH nhận được thông báo Đăng ký Gói iBusiness thành công từ hệ thống của VIB
  • Thời hạn hiệu lực Gói iBusiness của KH từ ngày 17/01/2023 đến ngày 17/07/2023 (nhưng không bao gồm ngày 17/07/2023).

3. Điều kiện gia hạn Gói iBusiness

 • Ngày đến hạn đồng thời là Ngày gia hạn Gói iBusiness (Ngày gia hạn). Thời hạn gia hạn Gói iBusiness bằng Thời hạn hiệu lực Gói iBusiness tại mục 2.
 • Tại Ngày gia hạn, VIB tự động gia hạn Gói iBusiness cho KH thỏa mãn các điều kiện sau:
  • TKTT: có ≥ 01 TKTT ở trạng thái đang hoạt động; và 
  • Ứng dụng ngân hàng di động: user MyVIB và/hoặc VIB Checkout ở trạng thái đang hoạt động; và
  • Không nợ phí quản lý Gói iBusiness theo mục 4.
 • Thông báo gia hạn: hệ thống của VIB gửi email và/hoặc SMS/ZNS cho KH thông báo gia hạn thành công vào Ngày gia hạn. 

 

(*) Các trường hợp KH không thỏa mãn điều kiện gia hạn và muốn đăng ký lại Gói iBusiness thì KH chủ động đăng ký tham gia Gói iBusiness trên MyVIB hoặc tại CN/PGD của VIB.

4. Phí Gói tài khoản iBusiness

4.1 Phí gói tài khoản iBusiness

Loại tiền Mức phí Điều kiện miễn phí Điều kiện áp dụng
Phí quản lý gói tài khoản iBusiness VNĐ 30.000 Quy định tại mục 4.2 Hàng tháng
 • Phí quản lý Gói iBusiness (Phí quản lý) có thể được thay đổi tùy theo chính sách phí của VIB, được áp dụng theo biểu phí công bố của VIB theo từng thời kỳ.
 • Phí quản lý đã thu sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp KH hủy Gói iBusiness trước Ngày đến hạn.
 • Phí quản lý được VIB thu bằng hình thức trích tiền tự động từ TKTT của KH  mở tại VIB định kỳ hàng tháng vào ngày cụ thể bên dưới đây:
  • Ngày tương ứng hàng tháng của Ngày ghi nhận Gói iBusiness; hoặc
  • Ngày tương ứng hàng tháng của Ngày gia hạn Gói iBusiness đối với trường hợp KH được miễn Phí quản lý đối với thời gian trước đó, nhưng KH không còn thỏa mãn điều kiện miễn Phí quản lý tại Ngày gia hạn.

(sau đây gọi là “Ngày thu phí định kỳ”)

 • Trường hợp trong tháng không có Ngày thu phí định kỳ thì Phí quản lý sẽ được thu vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch.

 

4.2 Chính sách miễn Phí quản lý Gói iBusiness
VIB miễn Phí quản lý 06 tháng cho KH trong các trường hợp sau đây:

 • KH lần đầu tiên tham gia Gói iBusiness.
 • KH đáp ứng các điều kiện theo chính sách miễn phí của VIB trong từng thời kỳ, áp dụng tại thời điểm gia hạn Gói iBusiness theo mục 3. 


Chính sách miễn phí dưới đây áp dụng tại thời điểm công bố (từ ngày 08/08/2023) và có thể được thay đổi theo quy định của VIB từng thời kỳ.

 

Tiêu chí Điều kiện
Số dư bình quân TKTT trong 06 tháng liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn Gói iBusiness (1)   ≥ 10 triệu đồng


(1)  Là tổng số dư trên các TKTT (không bao gồm tài khoản ngoại tệ và tài khoản ký quỹ) của KH đang hoạt động tại ngân hàng VIB của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/tháng gia hạn ÷ (chia cho) số ngày thực tế tương ứng của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn. 

5. Ưu đãi áp dụng trong Gói iBusiness

 • Miễn phí quản lý TKTT; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa nhanh trực tuyến; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa thông thường trực tuyến; và
 • Miễn phí nộp tiền mặt VND tại quầy; và
 • Miễn phí kiểm đếm tiền VND tại quầy; và
 • Miễn phí rút tiền mặt VND tại quầy; và
 • Miễn phí duy trì thẻ thanh toán toàn cầu (IDC); và
 • Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa, trong và ngoài hệ thống VIB

6. Quyền và nghĩa vụ của Khách hàng

 • Được hưởng các ưu đãi theo quy định tại mục 5 trong Thời hạn hiệu lực Gói iBusiness.
 • Được quyền kiểm tra thông tin ưu đãi của Gói iBusiness tại địa chỉ website: vib.com.vn 
 • Có nghĩa vụ theo dõi, kiểm tra sự thay đổi, hủy bỏ các quy định về (1) điều kiện và điều khoản của Gói iBusiness, (2) phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói iBusiness tại địa chỉ website: vib.com.vn.
 • Có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng về việc đăng ký và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói iBusiness.

7. Quyền và nghĩa vụ của VIB

 • Thông báo cho KH bằng email và/hoặc SMS/ZNS khi KH đã đăng ký tham gia, gia hạn Gói iBusiness thành công.
 • Thông báo cho KH bằng SMS/ZNS khi Gói iBusiness bị hủy hoặc gia hạn không thành công.
 • Có toàn quyền chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về (1) phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói iBusiness, (2) điều kiện và điều khoản cũng như nội dung của Gói iBusiness mà không cần thông báo trực tiếp cho KH. Sau khi thay đổi, hủy bỏ quy định về Gói iBusiness, về phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói iBusiness, VIB có nghĩa vụ công bố thông tin thay đổi, hủy bỏ mới nhất trên địa chỉ website: vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/PGD của VIB.

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều kiện điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện điều khoản này, Các Bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Điều kiện điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
 • Điều kiện Điều khoản có thể được VIB sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung là một phần không thể tách rời của Điều kiện Điều khoản này và các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ được VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IM3

Ghi chú:

(1)Là tổng số dư trên các TKTT (không bao gồm tài khoản ngoại tệ và tài khoản ký quỹ) của KH đang hoạt động tại ngân hàng VIB của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/tháng gia hạn ÷ (chia cho) số ngày thực tế tương ứng của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn.

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IE4

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IE1

Z7_IQGAHH801PJM906S07SVJ92IU0