Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL06G7
Z7_IQGAHH8019FAE06S0F2CJE2A92
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0681

Điều kiện và điều khoản gói sản phẩm tài khoản Reserved

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0687

1.Định nghĩa gói tài khoản Reserved

Là Gói tài khoản ưu tiên áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của VIB (KH) có số dư tiền gửi hoặc số dư tài khoản thanh toán hoặc dư nợ vay thỏa mãn điều kiện tham gia Gói Sản phẩm (“Gói”).

2. Điều kiện tham gia Gói Reserved

KH thực hiện đăng ký tham gia Gói theo quy định của VIB, có xác nhận của VIB và KH đáp ứng một trong ba điều kiện sau:

 • Có tổng số dư bình quân (SDBQ) trong tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói của tiền gửi kỳ hạn từ 01 tuần trở lên ≥ 01 tỷ đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi); hoặc
 • Có tổng SDBQ trong tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói của tài khoản thanh toán (“TKTT”) ≥ 100 triệu đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi); hoặc
 • Có tổng dư nợ vay tại VIB cuối tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói ≥ 500 triệu đồng

3.Thời hạn ưu đãi Gói Reserved

 • Ngày hiệu lực Gói là ngày KH nhận được thông báo đăng ký Gói thành công bằng email và sms từ hệ thống của VIB.
 • Ngày hiệu lực ưu đãi trong Gói là ngày liền sau ngày hiệu lực Gói.
 • Thời gian áp dụng ưu đãi Gói là 06 tháng kể từ Ngày hiệu lực Gói đến ngày tương ứng của 06 tháng liên tiếp, nhưng không bao gồm Ngày hiệu lực Gói.

4. Định kỳ gia hạn Gói Reserved

 • Ngày đến hạn của Gói là ngày tương ứng sau 06 tháng kể từ Ngày hiệu lực Gói.
 • Vào Ngày đến hạn của Gói, VIB sẽ tiếp tục kiểm tra các điều kiện vào Gói của KH; và
  • VIB sẽ tự động gia hạn Gói nếu khách hàng vẫn thỏa mãn điều kiện tham gia Gói.
  • Trường hợp KH không đáp ứng điều kiện tham gia Gói, VIB sẽ thực hiện xóa các ưu đãi của Gói và chuyển trạng thái Gói thành “Không hoạt động”
 • Các chính sách ưu đãi mới của Gói áp dụng cho KH sẽ được tự động cập nhật tại thời điểm KH được gia hạn Gói.

5. Ưu đãi áp dụng trong Gói Reserved

5.1 Điều kiện ưu đãi

 • Có tổng số dư bình quân (SDBQ) trong tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói của tiền gửi kỳ hạn từ 01 tuần trở lên ≥ 01 tỷ đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi); hoặc
 • Có tổng SDBQ trong tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói của TKTT ≥ 100 triệu đồng (bao gồm ngoại tệ quy đổi); hoặc
 • Có tổng dư nợ vay tại VIB cuối tháng liền trước tháng đăng ký tham gia Gói ≥ 500 triệu đồng


Số dư bình quân (SDBQ) tháng của TKTT : Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các TKTT của KH ÷ (chia cho) số ngày thực tế trong tháng.


SDBQ tháng của tiền gửi: Được hiểu là tổng số dư cuối ngày của các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn của KH từ 01 tuần trở lên ÷ (chia cho) số ngày thực tế trong tháng.

 

5.2 Ưu đãi

 • Miễn phí quản lý TKTT
 • Miễn phí sử dụng dịch vụ SMS cho 02 số điện thoại đăng ký 
 • Miễn phí nộp tiền mặt tai quầy
 • Miễn phí rút tiền mặt VND tại quầy
 • Miễn phí kiểm đếm tại quầy
 • Miễn phí chuyển tiền tại quầy
 • Miễn phí chuyển tiền quốc tế
 • Miễn phí chuyển tiền online

6. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

 • KH có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của VIB về việc đăng ký và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói.
 • KH được hưởng các quyền lợi về chính sách giá, phí, lãi suất, thủ tục dành cho Gói theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.
 • KH được quyền yêu cầu kiểm tra thông tin ưu đãi của Gói tại tất cả các đơn vị kinh doanh của VIB và địa chỉ website: vib.com.vn.
 • KH có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra sự thay đổi, hủy bỏ các quy định về điệu kiện và điều khoản cũng như nội dung của Gói tại các địa điểm kinh doanh và website chính thức của VIB.

7. Quyền và trách nhiệm của VIB

 • Thông báo cho KH bằng email và sms khi KH đã đăng ký thành công tham gia Gói.
 • Có toàn quyền thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về điệu kiện và điều khoản cũng như nội dung của Gói mà không cần thông báo trực tiếp cho KH. Thông tin chi tiết mới nhất về Gói sẽ được VIB niêm yết công khai tại các địa điểm kinh doanh, website chính thức của VIB và/hoặc các kênh truyền thông khác tùy vào điều kiện của VIB.
 • Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của Bản Điều khoản này và các quy định có liên quan của pháp luật.

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều kiện điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện điều khoản này, Các Bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Điều kiện điều khoản này có hiệu lực trong giai đoạn triển khai Gói và chấm dứt khi (i) KH dừng sử dụng Gói hoặc (ii) KH không còn đáp ứng điều kiện tham gia Gói tại VIB hoặc (iii) VIB thông báo dừng/hủy bỏ Gói tại các địa điểm kinh doanh và/hoặc website chính thức của VIB.
 • Điều kiện Điều khoản có thể được VIB sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung Điều kiện Điều khoản sẽ được VIB thông báo tại Các CN/PGD và trên website chính thức của VIB.
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL06O2
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL06O5
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0640
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0646
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0643

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL06K4

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL06K5