Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QB2
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QR2
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QR5

Biểu phí, điều kiện và điều khoản gói tài khoản Sapphire

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QB7

1. Định nghĩa và Điều kiện tham gia Gói Sapphire

1.1 Định nghĩa
Gói tài khoản thanh toán Sapphire (“Gói Sapphire”) là sản phẩm gói tài khoản áp dụng cho Khách hàng cá nhân (KH/KHCN) đang sử dụng đồng thời ba sản phẩm sau:

 • Tài khoản thanh toán (TKTT);
 • Dịch vụ Ngân hàng điện tử (MyVIB/IB);
 • Thẻ thanh toán toàn cầu (IDC) VIB Classic/ VIB Platinum/ VIB iCard/ VIB Online Plus 2in1

 

1.2 Điều kiện tham gia Gói Sapphire

 • TKTT: có ≥ 01 TKTT ở trạng thái đang hoạt động; và -  MyVIB/IB: user MyVIB/IB của KH đang ở trạng thái hoạt động và có tối thiểu một lần đăng nhập thành công; và
 • Thẻ IDC đã phát hành thành công trên hệ thống VIB và Thẻ chưa bị đóng; và
  KH không đang tham gia Gói tài khoản ưu tiên Diamond tại VIB vào thời điểm xét điều kiện tham gia Gói Sapphire

 

1.3 Hình thức tham gia Gói Sapphire

 • Hệ thống chỉ tự động đăng ký cho KH lần đầu tiên tham gia Gói Sapphire và tại thời điểm đăng ký KH đang không thuộc Gói tài khoản ưu tiên Diamond tại VIB;
 • Nếu KH đã từng tham gia Gói Sapphire hoặc đang tham gia Gói tài khoản ưu tiên Diamond tại VIB thì KH đăng ký tham gia Gói Sapphire trên ứng dụng ngân hàng điện tử (MyVIB) hoặc tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/PGD) của VIB. Để tránh bị hiểu nhầm, trong quá trình KH đăng ký tham gia Gói Sapphire tại câu liền trước, KH sẽ được hướng dẫn đăng ký hủy Gói tài khoản ưu tiên Diamond tại VIB.

2. Thời hạn hiệu lực Gói Sapphire

 • Ngày hiệu lực Gói Sapphire (Ngày hiệu lực): là ngày hệ thống của VIB gửi thông báo bằng email và/hoặc SMS/ZNS1 cho KH v/v Đăng ký Gói Sapphire thành công.
 • Thời hạn hiệu lực Gói Sapphire là 06 tháng tương ứng tính từ ngày hiệu lực đến (nhưng không bao gồm) ngày đến hạn; hoặc
 • Khi KH hủy Gói Sapphire, thời hạn hiệu lực Gói Sapphire tính từ ngày hiệu lực đến ngày hủy Gói Sapphire.
  Ví dụ minh họa:
  • Ngày 20/10/2022 KH nhận được thông báo Đăng ký Gói Sapphire thành công từ hệ thống của VIB
  • Thời hạn hiệu lực Gói Sapphire của KH từ ngày 20/10/2022 đến ngày 20/04/2023 (nhưng không bao gồm ngày 20/04/2023)

3. Điều kiện gia hạn Gói Sapphire

 • Ngày đến hạn đồng thời là Ngày gia hạn Gói Sapphire.
 • Tại Ngày gia hạn, VIB tự động gia hạn Gói Sapphire cho KH đáp ứng 01 (một) trong 02 (hai) tiêu chí sau:
  • Tiêu chí 01: KH thỏa mãn đồng thời điều kiện tham gia Gói Sapphire theo mục 1.2 và thỏa mãn Chính sách miễn phí Phí quản lý Gói Sapphire theo mục 4.2; hoặc
  • Tiêu chí 02: KH thỏa mãn đồng thời điều kiện tham gia Gói Sapphire theo mục 1.2 và đóng phí quản lý Gói Sapphire theo mục 4.1;
 • Thông báo gia hạn:
  • KH đáp ứng tiêu chí 01: hệ thống gửi email và/hoặc SMS/ZNS cho KH thông báo gia hạn thành công vào Ngày gia hạn Gói Sapphire.
  • KH đáp ứng tiêu chí 02: hệ thống gửi email và/hoặc SMS/ZNS cho KH thông báo gia hạn thành công vào ngày liền sau Ngày gia hạn (“Ngày gia hạn + 1”).

(*) Các trường hợp KH không thỏa mãn điều kiện gia hạn và muốn đăng ký lại Gói Sapphire thì KH chủ động đăng ký tham gia Gói Sapphire trên MyVIB hoặc tại CN/PGD của VIB

4. Phí Gói tài khoản Sapphire

4.1 Phí Gói tài khoản Sapphire

Loại tiền Mức phí Điều kiện miễn phí Điều kiện áp dụng
Phí quản lý gói tài khoản Sapphire VNĐ 0 - -
 • Phí có thể được thay đổi tùy theo chính sách phí của VIB, được áp dụng theo biểu phí công bố của VIB theo từng thời kỳ.
 • Phí đã thu sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp KH hủy Gói Sapphire trước ngày đến hạn.
 • Phí được thu tự động bằng cách VIB trích tiền tự động từ TKTT của KH tại VIB: (i) vào Ngày gia hạn Gói Sapphire trên hệ thống VIB; hoặc (ii) thời điểm KH đăng ký tham gia Gói Sapphire trên MyVIB hoặc CN/PGD của VIB.

 

4.2 Chính sách miễn phí Phí quản lý Gói Sapphire

 • KH lần đầu tiên tham gia Gói Sapphire
 • KH đáp ứng 01 (một) trong các điều kiện theo chính sách miễn phí của VIB trong từng thời kỳ.
 • Chính sách miễn phí dưới đây áp dụng tại thời điểm công bố (từ ngày 10/10/2022) và có thể được thay đổi theo quy định của VIB từng thời kỳ.

 

Điều kiện Số dư bình quân TKTT trong 6 tháng liền trước tháng đăng ký2 /tháng gia hạn Gói Sapphire(1) Doanh số chi tiêu bình quân qua thẻ IDC trong 6 tháng liền trước tháng đăng ký/tháng gia hạn Gói Sapphire (2)
Gói Sapphire >= 5 triệu đồng >= 5 triệu đồng

5. Ưu đãi áp dụng trong Gói Sapphire

 • Miễn phí quản lý TKTT; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa nhanh trực tuyến; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa thông thường trực tuyến; và
 • Miễn phí duy trì thẻ IDC; và
 • Miễn phí rút tiền tại ATM nội địa, trong và ngoài hệ thống VIB.

6. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

 • KH có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng về việc đăng ký và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói Sapphire.
 • KH được hưởng các ưu đãi theo quy định tại mục 5 trong thời hạn hiệu lực của Gói Sapphire.
 • KH được quyền kiểm tra thông tin ưu đãi của Gói Sapphire tại địa chỉ website: vib.com.vn
 • KH có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra sự thay đổi, hủy bỏ các quy định về (1) điều kiện và điều khoản của Gói Sapphire, (2) phí và chính sách miễn phí quản lý Gói Sapphire tại địa chỉ website: vib.com.vn.

7. Quyền và nghĩa vụ của VIB

 • Thông báo cho KH bằng email và/hoặc SMS/ZNS khi KH đã đăng ký tham gia, gia hạn Gói Sapphire thành công.
 • Thông báo cho KH bằng SMS/ZNS khi Gói Sapphire bị hủy hoặc gia hạn không thành công.
 • Có toàn quyền chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về (1) phí và chính sách miễn phí quản lý Gói Sapphire, (2) điều kiện và điều khoản cũng như nội dung của Gói Sapphire mà không cần thông báo trực tiếp cho KH. Sau khi thay đổi, hủy bỏ, thông tin chi tiết mới nhất về Gói Sapphire, về phí và chính sách miễn phí quản lý Gói Sapphire sẽ được VIB niêm yết công khai tại PGD/CN, địa chỉ website: vib.com.vn

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều kiện điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện điều khoản này, Các Bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải.
 • Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
  Điều kiện điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
 • Điều kiện Điều khoản có thể được VIB sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung là một phần không thể tách rời của Điều kiện Điều khoản này và các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ được VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q70

Ghi chú:

(1) Là tổng số dư trên các TKTT (không bao gồm tài khoản ngoại tệ) của KH đang hoạt động tại ngân hàng VIB của 6 tháng tròn3 liền trước tháng đăng ký/tháng gia hạn ÷ (chia cho) số ngày thực tế tương ứng của 6 tháng tròn liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn.

(2) Là tổng giao dịch chi tiêu, thanh toán cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ quy đổi của 6 tháng tròn liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn ÷ (chia cho) 6 tháng tròn liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn

1 VIB được quyền chủ động sử dụng hình thức gửi tin nhắn SMS hoặc tin nhắn qua zalo (ZNS) tùy nhu cầu sử dụng của VIB trong từng thời kỳ.VIB thực hiện gửi SMS/ZNS theo số điện thoại mà KH đã cung cấp và không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp KH không nhận được thông báo do thay đổi số điện thoại hoặc không có địa chỉ zalo hoặc địa chỉ zalo khác với số điện thoại mà KH đã cung cấp. Quy định này áp dụng đối với tất cả các trường hợp thông báo (tham gia, gia hạn, hủy…Gói Sapphire)

2 Là thời điểm KH đăng ký tham gia lại Gói Sapphire trên MyVIB hoặc tại CN/PGD của VIB

3Tháng tròn được tính bắt đầu từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng của tháng dương lịch

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q76
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0Q73
Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QN4

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QN1

Z7_IQGAHH801HVP606O9ISMLL0QF0