Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18I0
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18I5
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18A0
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18A6
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18A3

Biểu phí, điều kiện và điều khoản gói tài khoản sBusiness

Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18Q4

1. Định nghĩa và Điều kiện tham gia Gói sBusiness

1.1Gói tài khoản sBusiness (“Gói sBusiness”) là sản phẩm áp dụng cho khách hàng doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của VIB từng thời kỳ (KH DNSN/KH) đang sử dụng đồng thời các sản phẩm tại VIB, đăng ký tham gia và thỏa mãn các điều kiện sau tại thời điểm đăng ký tham gia Gói sBusiness:

 • Tài khoản thanh toán (TKTT): có ≥ 01 TKTT ở trạng thái đang hoạt động (Trạng thái “A”); và
 • Ứng dụng ngân hàng di động VIB Checkout: user VIB Checkout ở trạng thái đang hoạt động và có tối thiểu một lần đăng nhập thành công; và
 • Đóng phí quản lý Gói theo mục 4.

1.2 Hình thức tham gia Gói sBusiness

KH đăng ký tham gia Gói sBusiness trên VIB Checkout hoặc tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/PGD) của VIB.

2. Thời hạn hiệu lực Gói sBusiness

 • Ngày hệ thống VIB ghi nhận Gói sBusiness (Ngày ghi nhận Gói sBusiness) là ngày:
  • Ngày KH đăng ký thành công Gói sBusiness tại CN/PGD của VIB; hoặc
  • Ngày KH đăng ký thành công Gói sBusiness trên VIB Checkout nếu hệ thống VIB thông báo tiếp nhận thành công trước 17:00 hàng ngày, hoặc ngày liền kề sau ngày KH đăng ký thành công nếu hệ thống VIB thông báo tiếp nhận thành công sau 17h00 hàng ngày.
 • Ngày hiệu lực Gói sBusiness (Ngày hiệu lực): là ngày hệ thống của VIB gửi thông báo bằng email cho KH v/v đăng ký Gói sBusiness thành công và là ngày liền kề sau Ngày ghi nhận Gói sBusiness.
 • Thời hạn hiệu lực Gói sBusiness là (i) 06 tháng tính từ Ngày hiệu lực (bao gồm Ngày hiệu lực) đến Ngày đến hạn (nhưng không bao gồm Ngày đến hạn); hoặc (ii) tính từ Ngày hiệu lực đến ngày hủy Gói sBusiness (nếu KH hủy Gói sBusiness).
 • Mọi ưu đãi của Gói sBusiness sẽ chấm dứt tại thời điểm Gói sBusiness bị hủy hoặc hết hạn.
 • Ngày đến hạn bao gồm ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ.
 • Ví dụ minh họa:
  • Ngày 15/01/2023 KH nhận được thông báo Đăng ký Gói sBusiness thành công từ hệ thống của VIB
  • Thời hạn hiệu lực Gói sBusiness của KH từ ngày 15/01/2023 đến ngày 15/07/2023 (nhưng không bao gồm ngày 15/07/2023).

3. Điều kiện gia hạn Gói sBusiness

 • Ngày đến hạn đồng thời là Ngày gia hạn Gói sBusiness (Ngày gia hạn). Thời hạn gia hạn Gói sBusiness bằng Thời hạn hiệu lực Gói sBusiness tại gạch đầu dòng thứ 3 (i) mục 2.
 • Tại Ngày gia hạn, VIB tự động gia hạn Gói sBusiness cho KH thỏa mãn các điều kiện sau:
  • TKTT: có ≥ 01 TKTT ở trạng thái đang hoạt động; và
  • Ứng dụng ngân hàng di động: user VIB Checkout ở trạng thái đang hoạt động; và
  • Không nợ phí quản lý Gói sBusiness theo mục 4
 • Thông báo gia hạn: hệ thống của VIB gửi email cho KH thông báo gia hạn thành công vào Ngày gia hạn

Các trường hợp KH không thỏa mãn điều kiện gia hạn và muốn đăng ký lại Gói sBusiness thì KH chủ động đăng ký tham gia Gói sBusiness trên VIB Checkout hoặc tại CN/PGD của VIB.

4. Phí Gói tài khoản sBusiness

4.1 Phí Gói tài khoản sBusiness

Loại tiền Mức phí Điều kiện miễn phí Điều kiện áp dụng
Phí quản lý gói tài khoản sBusiness VNĐ 60.000 Quy định tại mục 4.2 Hàng tháng
 • Phí quản lý Gói sBusiness (Phí quản lý) có thể được thay đổi tùy theo chính sách phí của VIB, được áp dụng theo biểu phí công bố của VIB theo từng thời kỳ.
 • Phí quản lý đã thu sẽ không được hoàn trả trong mọi trường hợp, kể cả trường hợp KH hủy Gói sBusiness trước Ngày đến hạn.
 • Phí quản lý được VIB thu bằng hình thức trích tiền tự động từ TKTT của KH mở tại VIB định kỳ hàng tháng vào ngày cụ thể bên dưới đây:
  • Ngày tương ứng hàng tháng của Ngày ghi nhận Gói sBusiness; hoặc
  • Ngày tương ứng hàng tháng của Ngày gia hạn Gói sBusiness đối với trường hợp KH được miễn Phí quản lý đối với thời gian trước đó, nhưng KH không còn thỏa mãn điều kiện miễn Phí quản lý tại Ngày gia hạn.

(Sau đây gọi là “Ngày thu phí định kỳ”)

 • Trường hợp trong tháng không có Ngày thu phí định kỳ thì Phí quản lý sẽ được thu vào ngày cuối cùng của tháng dương lịch.

4.2 Chính sách miễn Phí quản lý Gói sBusiness

 • VIB miễn Phí quản lý 06 tháng cho KH trong các trường hợp sau đây:
  • KH lần đầu tiên tham gia Gói sBusiness.
  • KH đáp ứng các điều kiện theo chính sách miễn phí của VIB trong từng thời kỳ, áp dụng tại thời điểm gia hạn Gói sBusiness theo mục 3.

Chính sách miễn phí dưới đây áp dụng tại thời điểm công bố (từ ngày 08/08/2023) và có thể được thay đổi theo quy định của VIB từng thời kỳ.

Tiêu chí Điều kiện
Số dư bình quân TKTT trong 6 tháng liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn Gói sBusiness(1)   ≥ 30 triệu đồng

5. Ưu đãi áp dụng trong gói sBusiness

Chi tiết
Ưu đãi gói sBusiness
 • Miễn phí quản lý TKTT; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa nhanh trực tuyến; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa thông thường trực tuyến; và
 • Miễn phí chuyển tiền quốc tế trực tuyến; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa nhanh tại quầy; và
 • Miễn phí chuyển tiền nội địa thông thường tại quầy; và
 • Miễn phí chuyển tiền quốc tế tại quầy; và
 • Miễn phí nộp tiền mặt VND tại quầy; và
 • Miễn phí kiểm đếm tiền VND tại quầy; và
 • Miễn phí rút tiền VND tại quầy.

6. Quyền và trách nhiệm của Khách hàng

 • Được hưởng các ưu đãi theo quy định tại mục 5 trong Thời hạn hiệu lực Gói sBusiness.
 • Được quyền kiểm tra thông tin ưu đãi của Gói sBusiness tại địa chỉ website: vib.com.vn
 • Có nghĩa vụ theo dõi, kiểm tra sự thay đổi, hủy bỏ các quy định về (1) điều kiện và điều khoản của Gói sBusiness, (2) phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói sBusiness tại địa chỉ website: vib.com.vn.
 • Có nghĩa vụ tuân thủ các quy định của pháp luật, quy định của Ngân hàng về việc đăng ký và sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong Gói sBusiness.

7. Quyền và trách nhiệm của VIB

 • Thông báo cho KH bằng email khi KH đã đăng ký tham gia, gia hạn Gói sBusiness thành công.
 • Thông báo cho KH bằng email khi Gói sBusiness bị hủy hoặc gia hạn không thành công.
 • Có toàn quyền chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định về (1) phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói sBusiness, (2) điều kiện và điều khoản cũng như nội dung của Gói sBusiness mà không cần thông báo trực tiếp cho KH. Sau khi thay đổi, hủy bỏ quy định về Gói sBusiness, về phí và chính sách miễn Phí quản lý Gói sBusiness, VIB có nghĩa vụ công bố thông tin thay đổi, hủy bỏ mới nhất trên địa chỉ website: vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/PGD của VIB.

8. Luật áp dụng và giải quyết tranh chấp

 • Điều kiện điều khoản này được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.
 • Nếu có bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều kiện điều khoản này, Các Bên thỏa thuận giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, hoà giải. Trong trường hợp thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Điều kiện điều khoản này có hiệu lực kể từ ngày VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
 • Điều kiện Điều khoản có thể được VIB sửa đổi, bổ sung. Mọi sửa đổi, bổ sung là một phần không thể tách rời của Điều kiện Điều khoản này và các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ được VIB thông báo tại địa chỉ website: vib.com.vn.
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18Q1

Ghi chú:

(1) Là tổng số dư trên các TKTT (không bao gồm tài khoản ngoại tệ và tài khoản ký quỹ) của KH đang hoạt động tại ngân hàng VIB của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/tháng gia hạn ÷ (chia cho) số ngày thực tế tương ứng của 6 tháng liền trước tháng đăng ký/ tháng gia hạn.

Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH18Q7

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1862

Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1863