Thông tin kinh doanh
và dịch vụ của VIB

Thanh lý tài sản

Thanh lý tài sản từ VIB
Cam kết thực tế như thông tin mô tả
Hỗ trợ vay đến 80% giá trị tài sản mua
Giá bán ưu đãi hoặc thương lượng