Z7_92M8HH01O8B970Q6EGE3UL04Q2

Thông tin kinh doanh
và dịch vụ của VIB

Z7_92M8HH01O8B970Q6EGE3UL04A5

Thanh lý tài sản

Z7_92M8HH01O0KB50QTSG3LGF0O44
Z7_92M8HH01O8B970Q6EGE3UL04Q5
Thanh lý tài sản từ VIB
Cam kết thực tế như thông tin mô tả
Hỗ trợ vay đến 80% giá trị tài sản mua
Giá bán ưu đãi hoặc thương lượng
Z7_92M8HH01O8B970Q6EGE3UL0460
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401SO1

Đấu giá tài sản đảm bảo

Thông báo đấu giá và kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản đảm bảo

Xem thông báo
Z7_92M8HH01O8B970Q6EGE3UL04E6