Thể lệ Chương trình hoàn tiền của Thẻ tín dụng VIB Cash Back

Hiệu lực: 11/07/2020
Tên chương trình khuyến mại
Chương trình hoàn tiền của Thẻ tín dụng VIB Cash Back
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Nhận tiền hoàn lại.
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 11/07/2020
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Phí thường niên, Hoàn tiền, Vé xem phim CGV, Phiếu mua hàng điện tử Urbox
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
Thẻ tín dụng VIB Cash Back.
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Cash Back (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Đăng ký chương trình hoàn tiền tại đây
Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Cash Back cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng1 qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) (trừ mã danh mục hàng hóa dịch vụ (MCC) 4900 và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mãi (toàn bộ giao dịch của Thẻ phụ sẽ được tính cho Thẻ chính), Khách hàng được nhận tiền hoàn lại theo tỷ lệ hoàn tiền nhân (x) với số tiền chi tiêu hợp lệ tương ứng từng mức chi tiêu như sau:

o Chương trình 1: Hoàn tiền với tỷ lệ 0,1% trên toàn bộ số tiền chi tiêu hợp lệ trong Kỳ sao kê. Tổng số tiền hoàn tối đa trong 1 Kỳ sao kê là không giới hạn2. Và

o Chương trình 2: Hoàn tiền theo tỷ lệ tương ứng với từngđiều kiện về tổng số tiền chi tiêu và Nhóm Danh Mục Chi Tiêu, cụ thể như sau:

 Khách hàng phải đăng ký và chỉ được đăng ký 1 trong 4 Nhóm Danh Mục Chi Tiêu theo Phụ lục Danh Mục Chi Tiêu để được hưởng ưu đãi.

 Cách thức đăng ký: Khách hàng thực hiện đăng ký chương trình 2 tại đây (Thời điểm Khách hàng đăng ký thành công là thời điểm VIB ghi nhận việc đăng ký trên hệ thống của VIB) 

 Số tiền chi tiêu hợp lệ thuộc Nhóm Danh Mục Chi Tiêu Khách hàng đã đăng ký sẽ được áp dụng hưởng ưu đãi cho cả Kỳ sao kê và sẽ tự động áp dụng cho các Kỳ sao kê sau đó trở đi nếu Khách hàng không đăng ký thay đổi (“Số Tiền Hưởng Ưu Đãi”)

Trong thời gian diễn ra chương trình, Khách hàng có thể đăng ký thay đổi Nhóm Danh Mục Chi Tiêu vào bất kỳ thời điểm nào trước 06 giờ sáng Ngày chốt sao kê + 01 ngày. Trường hợp Khách hàng đăng ký thay đổi Nhóm Danh Mục Chi Tiêu nhiều lần trong một Kỳ sao kê thì Nhóm Danh Mục Chi Tiêu tại lần đăng ký thành công cuối cùng trước trước 06 giờ sáng Ngày chốt sao kê + 01 ngày của Kỳ sao kê đó sẽ được xác định là Nhóm Danh Mục Chi Tiêu được áp dụng để hưởng ưu đãi cho cả Kỳ sao kê đó, số tiền chi tiêu thuộc Nhóm Danh Mục Chi Tiêu bị thay đồi sẽ không được hưởng ưu đãi trong Kỳ sao kê đó. Để làm rõ, việc đăng ký thay đổi Nhóm Danh Mục Chi Tiêu không làm thay đổi Nhóm Danh Mục Chi Tiêu được hưởng ưu đãi và số tiền hoàn lại cho các Kỳ sao kê trước.

 Điều kiện về đối tượng Khách hàng, tổng số tiền chi tiêu Kỳ sao kê liền trước và mức hoàn tiền:

Điều kiện
Tỷ lệ hoàn tiền
Số tiền hoàn
Đối với Khách hàng là Chủ thẻ mới3
5%
Đối với Khách hàng là Chủ thẻ hiện hữu4 đạt tổng số tiền chi tiêu tất cả các giao dịch hợp lệ5 của kỳ sao kê liền trước
Đến 50 triệu VNĐ
5%
Từ trên 50 triệu VNĐ đến 100 triệu VNĐ
8%
Trên 100 triệu VNĐ
10%
Số tiền hoàn

Số tiền hoàn = Số Tiền Hưởng Ưu Đãi x Tỷ lệ hoàn tiền

Số tiền hoàn tối đa: 800,000 VNĐ / Kỳ sao kê

1 Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ.
2 Nội dung Chương trình 1 áp dụng với mọi Khách hàng đáp ứng quy định chung tại Thể lệ này, không bao gồm các điều kiện riêng của Chương trình 2.
3 Là Khách hàng có Thẻ tín dụng VIB mới phát hành và có Kỳ sao kê đầu tiên từ ngày bắt đầu chương trình.
4 Là Khách hàng có Thẻ tín dụng VIB có từ 2 Kỳ sao kê trở lên trong thời gian diễn ra chương trình.
5 Bao gồm chi tiêu của tất cả các giao dịch hợp lệ, không chỉ của Nhóm Danh Mục Chi Tiêu đăng ký.

b) Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận tiền hoàn lại:

+ Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

+ Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp(*), giao dịch điều chỉnh ghi nợ và những loại phí/lãi khác theo Biểu phí dịch vụ và Lãi suất Thẻ

+ Giao dịch không có mã MCC như giao dịch thanh toán hóa đơn qua MyVIB, thanh toán qua mã QR.

+ Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất).

+ Giao dịch thanh toán tại các đại lý thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

+ Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm(**).

+ Giao dịch được ghi nhận trên Bảng sao kê vào ngày lập Bảng sao kê sau khi Thẻ bị hủy.

(*) Toàn bộ số tiền giao dịch đăng ký trả góp ban đầu vẫn được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận hoàn tiền trong kỳ sao kê mà giao dịch đó được ghi nhận.

(**) Các giao dịch thanh toán Hợp đồng bảo hiểm Prudential của Chủ thẻ tín dụng VIB cho chính Chủ thẻ (được hiểu là Tên Chủ thẻ trùng với tên chủ Hợp đồng bảo hiểm) qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB/IB vẫn được áp dụng chương trình này.

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng

- Số tiền hoàn lại sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ và thể hiện trên sao kê thẻ tín dụng hàng tháng dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình.

- Trong thời hạn hiệu lực của Thẻ, Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi số tiền hoàn lại được ghi nhận thành số tiền ghi có vào tài khoản Thẻ hoặc thành phí thường niên hoặc thành quà tặng theo danh mục quy đổi tại thời điểm Khách hàng quy đổi/VIB tự động quy đổi(*) được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB.

(*) Trường hợp bất kỳ dư nợ trên Thẻ bị chuyển quá hạn, vào ngày 25 hàng tháng hoặc ngày khác do VIB quyết định, VIB có quyền (nhưng không có nghĩa vụ) chủ động quy đổi điểm thưởng thành khoản tiền ghi có tối đa không vượt quá số dư nợ quá hạn theo Bảng Sao Kê của kỳ sao kê gần nhất vào tài khoản Thẻ của Khách hàng theo thứ tự ưu tiên thanh toán quy định tại Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng.

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (ghi có vào tài khoản Thẻ) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Trong trường hợp Khách hàng quy đổi thành phí thường niên, hệ thống thẻ VIB sẽ tự động ghi nhận Khách hàng được miễn phí thường niên năm kế tiếp sau khi Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.

- Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm chuyển quà tặng được Khách hàng quy đổi là 30 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công hoặc 45 ngày nếu thời gian quy đổi thành công rơi vào dịp lễ, Tết.

- Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định đối với Số tiền hoàn lại:

- Khách hàng không được sử dụng, mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng Số tiền hoàn lại mà mình được ghi nhận (chưa quy đổi).

- Khách hàng không được quy đổi Số tiền hoàn lại nếu Thẻ của Khách hàng đang bị khóa bởi bất kỳ lý do gì;

- Tất cả số tiền hoàn lại ghi nhận sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

• Thẻ bị hủy;

• Thẻ hết hạn sử dụng;

• Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB;

• Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;

Quy định về xử lý các giao dịch hoàn trả, giao dịch không hợp lệ hưởng khuyến mại

a) Bất cứ giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả mà Khách hàng đã được hưởng khuyến mại đối với số tiền của giao dịch đó, Khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho VIB Số tiền hoàn lại tương ứng. Cụ thể, Số tiền hoàn lại tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với giá trị âm (Ghi Nợ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng (Số tiền hoàn lại Ghi Nợ). Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây

b) Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi VIB yêu cầu Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật2, và/hoặc phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận/các tài liệu khác mang tên Khách hàng có liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa như thông tin hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra.

- Để hạn chế các trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay khi yêu cầu cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào tài khoản Thẻ của Khách hàng Số tiền hoàn lại tương ứng với số tiền các giao dịch Khách hàng phải cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch (Số tiền hoàn lại Ghi Nợ).

- Trường hợp VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ đối với Số tiền hoàn lại tương ứng với số tiền các giao dịch đủ điều kiện hưởng khuyến mại.

- Trường hợp Khách hàng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là không phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này. Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

c) Tổng Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được tự động bù trừ với tổng Số tiền hoàn lại đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn lại mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo.

Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực và/hoặc Số tiền hoàn lại đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn lại mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo không đủ để bù trừ với Số tiền hoàn lại Ghi Nợ, Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền bằng với tỷ lệ quy đổi hoàn tiền theo danh mục quy đổi được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB tại thời điểm VIB thực hiện quy đổi Số tiền hoàn lại Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào tài khoản Thẻ, được xem như một khoản nợ trong Bảng sao kê và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB.

2Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Các quy định khác

- Các Khách hàng được nhận Số tiền hoàn lại dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi Số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

- Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số tiền hoàn lại được tính toán chưa chính xác, ngay cả trong trường hợp thẻ đã bị chấm dứt hiệu lực.

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

- Chương trình này thay thế hoàn toàn Chương trình hoàn tiền đang diễn tra trước ngày hiệu lực của Chương trình này.

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính hoàn tiền hoặc không tính đúng giá trị hoàn tiền và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định các Tổ chức thẻ quốc tế.

PHỤ LỤC – DANH MỤC CHI TIÊU (MCC)

MCC
Diễn giải
Nhóm 1:
Ẩm thực
5811
Dịch vụ ăn uống
5812
Nhà hàng
5813
Quán bar, Quán rượu, Nightclubs
5814
Nhà hàng thức ăn nhanh
Nhóm 2:
Y tế & Sức khỏe
5047
Thiết bị y tế, Nha khoa, Nhãn khoa
5122
Thuốc, Nhà thuốc
5975
Nhà cung cấp (bán/dịch vụ) máy trợ thính
5976
Sản phẩm liên quan đến điều trị chấn thương chỉnh hình, bộ phận làm giả
8011
Bác sĩ
8021
Nha sĩ
8031
Bác sĩ trị liệu
8041
Bác sĩ trị liệu thần kinh cột sống
8042
Bác sĩ Nhãn khoa
8043
Chuyên gia nhãn khoa, các sản phẩm mắt kính
8049
Bác sĩ chấn thương chỉnh hình chân
8050
Điều dưỡng, chăm sóc cá nhân
8062
Bệnh viện
8071
Phòng khám bệnh, phòng nha khoa
8099
Chuyên gia y tế/Dịch vụ y tế
8351
Dịch vụ chăm sóc y tế trẻ em
Nhóm 3 :
Giải trí
5815
Sản phẩm giải trí trực tuyến – Sách, Phim ảnh, Âm nhạc
5816
Sản phẩm giải trí trực tuyền – Game
7829
Phân phối và sản xuất Phim, băng Video
7832
Rạp chiếu phim
7841
Cửa hàng cho thuê băng DVD/Video
7911
Hội trường khiêu vũ (phòng tập và trường học)
7922
Sân khấu (trừ phim) và đại lý bán vé
7929
Ban nhạc, Nhạc giao hưởng và các loại hình giải trí khác
7932
Hồ bơi, Bi-a
7933
Bowling
7941
Câu lạc bộ thể thao
7991
Điểm du lịch và triển lãm
7992
Chơi golf
7993
Nhà cung cấp video game
7994
Trò chơi Arcade
7996
Công viên giải trí, rạp xiếc, lễ hội
7997
Gói thành viên câu lạc bộ (thể thao, giải trí)
7998
Thủy cung, Bể cá heo
7999
Các dịch vụ giải trí khác
Nhóm 4 :
Dịch vụ Marketing/Quảng cáo
5966
Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (outbound)
5967
Dịch vụ tiếp thị qua điện thoại (inbound)
5968
Dịch vụ tiếp thị qua email
5969
Các dịch vụ tiếp thị khác
7311
Các dịch vụ quảng cáo

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định các Tổ chức thẻ quốc tế.