Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCQ6
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHC60

Chương trình hoàn tiền 300.000 đồng thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1

Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) áp dụng
Các Đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến lưu thông tin thẻ (Ví dụ: Grab, Tiki, Agoda, Booking.com, iTunes, CH Play, Spotify, Traveloka,...)
Thời gian chương trình
Trong 03 kỳ sao kê đầu tiên kể từ ngày phát hành thẻ lần đầu
Nội dung chi tiết
- Hoàn tiền cho các giao dịch chi tiêu có lưu thông tin thẻ ("giao dịch lưu thẻ") trên các ứng dụng/website của Các Đơn vị chấp nhận thẻ trực tuyến (Ví dụ: Grab, Netflix, Tiki, Agoda, Booking.com, iTunes, CH Play, Spotify, Traveloka,...).
- Hoàn tiền 50.000 VNĐ/giao dịch lưu thẻ/Đơn vị chấp nhận thẻ, tối đa 100.000đ/kỳ sao kê.
- Chỉ áp dụng cho thẻ tín dụng VIB Online Plus 2in1.
- Tổng số tiền hoàn tối đa/chủ thẻ là 300.000 đồng trong suốt thời gian chương trình.
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHC66
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHC63
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCM4
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCM1
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCM7
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCE2
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCE5
Z7_92M8HH01O0HP70Q5VGJM5VHCU4