Chương trình tích lũy dặm thưởng của thẻ tín dụng VIB Premier Boundless

Hiệu lực: 10/03/2020
Tên chương trình khuyến mại
Chương trình tích lũy dặm thưởng của Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless
Địa bàn (phạm vi) khuyến mại
Toàn quốc
Hình thức khuyến mại
Tích lũy dặm thưởng
Thời gian khuyến mại
Từ ngày 02/12/2019
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại
Dặm thưởng Bông Sen Vàng thuộc Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines (“Dặm thưởng BSV”)
Hàng hoá, dịch vụ khuyến mại
Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless
Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại)
Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài là chủ sở hữu và có chi tiêu bằng Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless (sau đây gọi là “Khách hàng”).
Nội dung chương trình khuyến mại

a) Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán được thực hiện bằng Thẻ tín dụng VIB Premier Boundless cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng1 qua POS và Internet tại các đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB trong thời gian khuyến mãi (toàn bộ giao dịch của Thẻ phụ sẽ được tính cho Thẻ chính), Khách hàng được nhận Dặm thưởng BSV như dưới đây. Toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Thẻ Chính.

- Nhận 2 Dặm thưởng BSV cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu tại ĐVCNT Vietnam Airlines;

- Nhận 1,5 Dặm thưởng BSV cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu nước ngoài (Các giao dịch tại các ĐVCNT ngoài lãnh thổ Việt Nam và thực hiện bằng ngoại tệ, trừ các giao dịch có Mã danh mục hàng hóa dịch vụ (MCC) 4900);

- Nhận 1 Dặm thưởng BSV cho mỗi 25.000 VNĐ chi tiêu còn lại (bao gồm: giao dịch thanh toán Bảo hiểm Prudential trên MyVIB/IB cho chính chủ thẻ), trừ các giao dịch có mã MCC 4900;

- Tổng số Dặm thưởng BSV tích lũy tối đa trong 1 kỳ sao kê: Không giới hạn.

-Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

1Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ.

b) Số tiền không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận Dặm thưởng BSV:

+ Giao dịch thanh toán phí bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm

+ Các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;

+ Số tiền trả góp hàng tháng của Chương Trình Trả Góp(*), giao dịch điều chỉnh ghi nợ và những loại phí/lãi khác theo Biểu phí dịch vụ và Lãi suất Thẻ

+ Giao dịch không có mã MCC như giao dịch thanh toán hóa đơn qua MyVIB, thanh toán qua mã QR.

+ Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất).

+ Giao dịch thanh toán tại các đại lý thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

+ Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến như Google Ads, Facebook Ads.

+ Giao dịch được ghi nhận trên Bảng sao kê vào ngày lập Bảng sao kê sau khi Thẻ bị hủy.

(*) Toàn bộ số tiền giao dịch đăng ký trả góp ban đầu vẫn được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận điểm thưởng trong kỳ sao kê mà giao dịch đó được ghi nhận.

c) Khách hàng sở hữu Thẻ Chính vẫn có quyền tham gia Chương trình này nếu Thẻ Phụ bị hủy.

Quy trình, cách thức, thủ tục nhận thưởng:

- Số Dặm thưởng BSV sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của chương trình và được ghi nhận vào tài khoản Thẻ và thể hiện trên Bảng sao kê Thẻ hàng tháng (Dặm thưởng BSV chưa quy đổi).

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày lập Bảng sao kê hàng tháng, VIB sẽ thực hiện quy đổi Dặm thưởng BSV ghi nhận thành Dặm thưởng BSV vào tài khoản Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng tại Vietnam Airlines của Chủ thẻ Chính đã đăng ký với VIB. Theo đó, số Dặm thưởng BSV được ghi nhận vào Tài khoản thẻ sẽ giảm tương ứng với số Dặm thưởng BSV được quy đổi thành công.

- Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Quy định đối với Dặm thưởng BSV chưa quy đổi và Dặm thưởng BSV:

a) Đối với Dặm thưởng BSV chưa quy đổi

- Khách hàng không được mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số Dặm thưởng BSV chưa quy đổi trong tài khoản Thẻ của Khách hàng.

- Khách hàng không được quy đổi Số tiền hoàn lại nếu Thẻ của Khách hàng đang bị khóa bởi bất kỳ lý do gì;

- Tất cả số Dặm thưởng BSV chưa được quy đổi sẽ lập tức hết hiệu lực, không được quy đổi vào tài khoản Hội viên Chương trình Bông Sen Vàng và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

+ Thẻ bị hủy hiệu lực;

+ Thẻ hết hạn sử dụng

+ Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ tín dụng khác của VIB;

+ Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng.

b) Đối với Dặm thưởng BSV (đã được quy đổi)

Việc truy vấn, quản lý và sử dụng Dặm thưởng BSV sẽ tuân theo quy định của Chương trình Bông Sen Vàng của Vietnam Airlines.

Quy định về xử lý các giao dịch hoàn trả, giao dịch không hợp lệ hưởng khuyến mại

Bất cứ giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả mà Khách hàng đã được hưởng khuyến mại đối với số tiền của giao dịch đó, Khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho VIB số Dặm thưởng BSV tương ứng. Cụ thể, số Dặm thưởng BSV tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với giá trị âm (Ghi Nợ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng (Dặm thưởng BSV Ghi Nợ). Số Dặm thưởng BSV Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi VIB yêu cầu Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật2, và/hoặc phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận/các tài liệu khác mang tên Khách hàng có liệt kê chi tiết giao dịch mua hàng hóa như thông tin hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra.

Để hạn chế các trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay khi yêu cầu cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào tài khoản Thẻ của Khách hàng số Dặm thưởng BSV tương ứng với số tiền các giao dịch Khách hàng phải cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch (Dặm thưởng BSV Ghi Nợ).

Trường hợp VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ đối với số Dặm thưởng BSV tương ứng với số tiền các giao dịch đủ điều kiện hưởng khuyến mại.

Trường hợp Khách hàng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là không phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ tín dụng VIB của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu hưởng ưu đãi của chương trình này. Dặm thưởng BSV Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm c dưới đây.

Tổng số Dặm thưởng BSV Ghi Nợ sẽ được tự động bù trừ với tổng số Dặm thưởng BSV mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo. Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực và/hoặc số Dặm thưởng BSV mà Khách hàng được hưởng trong kỳ sao kê tiếp theo không đủ để bù trừ với số Dặm thưởng BSV Ghi Nợ, số Dặm thưởng BSV Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền theo theo đơn giá mua dặm thưởng thuộc Chương trình Bông Sen Vàng được công bố trên website của Vietnam Airlines tại www.vietnamairlines.com tại thời điểm VIB thực hiện quy đổi số Dặm thưởng BSV Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào tài khoản Thẻ, được xem như một khoản nợ trong Bảng sao kê và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB.

2Hóa đơn phải có các nội dung theo quy định tại Điều 4 Nghị định 51/2010/NĐ-CP, bao gồm như: Tên hóa đơn, ký hiệu hóa đơn, số hóa đơn, tên liên hóa đơn. Đối với hóa đơn đặt in còn phải ghi tên tổ chức đã nhận in hóa đơn; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán; Tên, địa chỉ, mã số thuế của người mua; Tên, đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký người bán, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn.

Các quy định khác:

- Các Khách hàng được nhận số Dặm thưởng BSV dựa trên chi tiêu thực tế phát sinh từ ngày triển khai chương trình.

- VIB được quyền thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi Dặm thưởng BSV, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của chương trình trong thời gian diễn ra chương trình theo quyền quyết định của mình. Thể lệ mới nhất sẽ được áp dụng sau 7 ngày kể từ ngày công bố trên website của VIB: www.vib.com.vn

- Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.

- Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này bao gồm và ràng buộc tất cả Khách hàng. VIB được quyền chỉnh sửa lỗi trong trường hợp số Dặm thưởng BSV được tính toán chưa chính xác.

- VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian diễn ra chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được.

- Trong trường hợp Khách hàng có khiếu nại Khách hàng cần thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB giải quyết. Trong đó, nếu Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính điểm thưởng hoặc không tính đúng giá trị điểm thưởng và nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/hóa đơn mua hàng chứng minh giao dịch, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.