Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1A61
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1A63
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AM2

Điều kiện về khách hàng mở Hợp đồng tiền gửi iDepo

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AM5
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của pháp luật VN.
Độ tuổi Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Yêu cầu khác Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AE0

Điều khoản mở và sử dụng Hợp đồng tiền gửi iDepo

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AE6

1. Hợp đồng tiền gửi iDepo

Hợp đồng tiền gửi iDepo (dưới đây gọi là “HĐTG”) là thỏa thuận gửi tiền giữa Khách hàng và VIB, có seri ấn chỉ và được thiết kế chống làm giả theo quy cách của VIB.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch gửi tiền

 1. Khách hàng (KH) trực tiếp đến Chi nhánh (CN)/Phòng giao dịch (PGD) của VIB xuất trình Chứng minh nhân dân (CMND)/Căn cước công dân (CCCD)/Hộ chiếu còn hiệu lực, các giấy tờ khác theo quy định của VIB và ký văn bản yêu cầu mở tiền gửi theo mẫu của VIB;
 2. Sau khi KH đã hoàn thành các thủ tục tại Điều 2.a ở trên và VIB đã nhận đủ số tiền gửi từ KH, VIB và KH sẽ ký HĐTG và KH trở thành chủ sở hữu (CSH) đầu tiên của Tiền gửi iDepo.

3. Chi trả tiền gốc và tiền lãi

3.1 Chi trả tiền gốc:

Toàn bộ tiền gốc được tự động chuyển khoản vào TKTT của CSH cuối cùng tại Ngày đến hạn (trừ trường hợp chi trả tiền gốc khi HĐTG bị mất/hỏng được thực hiện theo Điều 7 bên dưới). 

 

3.2Chi trả tiền lãi:  

 • Tiền lãi hàng kỳ sẽ tự động được chuyển vào TKTT của CSH tại ngày trả lãi. Ngày trả lãi là ngày tròn kỳ của mỗi kỳ trả lãi. Trong trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này thì VIB sẽ trả vào ngày cuối cùng của tháng.
 • Công thức tính tiền lãi có kỳ hạn: Tiền lãi = (Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi)/365
  Trong đó: 
  • Số tiền gửi được xác định bằng số tiền gửi ghi trên HĐTG;
  • Lãi suất được xác định theo mỗi kỳ trả lãi và được giữ nguyên trong suốt kỳ trả lãi đó trừ trường hợp chấm dứt HĐTG trước hạn. Đối với kỳ trả lãi đầu tiên, lãi suất được quy định trong HĐTG. Đối với các kỳ trả lãi tiếp theo, lãi suất được VIB tự động áp dụng theo lãi suất Tiền gửi iDepo đang có hiệu lực của VIB vào cuối ngày trả lãi của kỳ trả lãi liền trước.  Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày;
  • Số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi được tính từ Ngày gửi tiền/ngày trả lãi của kỳ trả lãi liền trước cho đến ngày trả của kỳ trả lãi (nhưng không bao gồm ngày trả lãi của kỳ trả lãi). Ngày đầu tiên của kỳ trả lãi là ngày tròn kỳ của kỳ trả lãi liền trước.
 • Công thức tính tiền lãi không kỳ hạn: Tiền lãi = (Số tiền gửi x Lãi suất không kỳ hạn x Số ngày gửi thực tế)/365
  Trong đó: 
  • Lãi suất không kỳ hạn áp dụng theo biểu lãi suất tại thời điểm chấm dứt trước hạn;
  • Số ngày gửi thực tế được tính từ Ngày gửi tiền đến ngày chấm dứt trước hạn (nhưng không bao gồm ngày chấm dứt trước hạn).

 

3.3 Giữ hộ tiền gốc/lãi: 

 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả gốc và lãi vào TKTT của CSH tại thời điểm đến hạn, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ.  
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc và tiền lãi với lãi suất bằng không cho đến khi (i) CSH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB từng thời kỳ.
 • VIB có quyền từ chối/ tạm ngừng chi trả tiền gốc/tiền lãi theo HĐTG mà không phải trả thêm cho CSH bất kỳ khoản lãi, khoản phạt nào cho việc từ chối/ tạm ngừng này trong các trường hợp sau: (i) Tiền gửi iDepo đang trong tình trạng phong tỏa/trì hoãn giao dịch; (ii) CSH vi phạm cam kết hoặc các thoả thuận tại HĐTG; (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iv) Khi VIB có bằng chứng hoặc cơ sở hợp lý để tin rằng: CSH sử dụng Tiền gửi iDepo nhằm mục đích rửa tiền, tài trợ khủng bố hoặc Tiền gửi iDepo có liên quan tới hoạt động rửa tiền, tài trợ khủng bố theo quy định của pháp luật về phòng chống rửa tiền; (v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan. VIB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện quyền từ chối/tạm ngừng này và thực hiện giữ hộ tiền gốc, tiền lãi với lãi suất tiền gửi bằng không trong suốt thời gian giữ hộ.
 • Trường hợp CSH giải thể/ phá sản/ chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, tiền lãi của HĐTG theo quy định của pháp luật liên quan.
 • Trường hợp tiền gốc, tiền lãi đang bị phong tỏa/trì hoãn giao dịch khi HĐTG này đến hạn, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, tiền lãi với lãi suất bằng không, và tiếp tục phong tỏa/trì hoãn giao dịch cho đến khi tiền gốc, tiền lãi được giải tỏa/chấm dứt trì hoãn giao dịch theo quy định/ thỏa thuận về phong tỏa/trì hoãn giao dịch.

4. Chuyển quyền sở hữu Tiền gửi iDepo

 1. CSH được phép chuyển quyền sở hữu Tiền gửi iDepo phù hợp với quy định của pháp luật. Trừ trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật, người nhận chuyển quyền sở hữu là cá nhân mà đáp ứng điều kiện nêu tại "Điều kiện về khách hàng mở Hợp đồng tiền gửi iDepo" ở trên hoặc là doanh nghiệp theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.  
 2. Khi thực hiện chuyển quyền sở hữu Tiền gửi iDepo, VIB và người nhận chuyển quyền sở hữu ký HĐTG mới để ghi nhận người nhận chuyển quyền sở hữu là CSH của Tiền gửi iDepo (“HĐTG mới”). Kể từ ngày nhận chuyển quyền sở hữu được ghi nhận trên HĐTG mới, HĐTG của người chuyển quyền sở hữu hết hiệu lưc.
 3. Người giám hộ/người đại diện theo pháp luật không được tặng cho Tiền gửi iDepo của CSH cho Bên thứ ba hoặc cho chính người giám hộ/người đại diện theo pháp luật.
 4. Việc chuyển quyền sở hữu Tiền gửi iDepo phải được đăng ký xác nhận tại CN/PGD của VIB.  Việc chuyển khoản tiền gốc và tiền lãi mà VIB đã thanh toán trước khi chuyển quyền sở hữu sẽ theo thỏa thuận giữa CSH và người nhận chuyển quyền sở hữu, và VIB không chịu trách nhiệm thanh toán khoản tiền lãi này cho người nhận chuyển quyền sở hữu.
 5. CSH không được phép chuyển quyền sở hữu Tiền gửi iDepo khi Tiền gửi iDepo đang trong tình trạng phong tỏa hoặc trì hoãn giao dịch.

5. Ủy quyền liên quan đến Tiền gửi iDepo

5.1 Trường hợp CSH là cá nhân

 • CSH được phép ủy quyền cho bên thứ 3 là cá nhân đáp ứng điều kiện nêu tại "Điều kiện về khách hàng mở Hợp đồng tiền gửi iDepo" ở trên.
 • CSH được quyền thực hiện việc ủy quyền: (i) tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (trong trường hợp này, CSH phải thực hiện thủ tục xác thực ủy quyền theo quy định của VIB), hoặc (ii) tại CN/PGD của VIB. 
 • CSH được phép ủy quyền các nội dung sau: Chuyển quyền sở hữu (không bao gồm thừa kế), phong tỏa và giải tỏa, báo mất/hỏng và hủy báo mất/hỏng, xác nhận số dư, thực hiện thủ tục chấm dứt HĐTG, nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có) và các nội dung ủy quyền khác mà pháp luật không cấm.

 

5.2 Trường hợp CSH là doanh nghiệp

 • Người đại diện theo pháp luật chỉ được ủy quyền cho một Người được ủy quyền tại một thời điểm.
 • Người đại diện theo pháp luật được thực hiện việc ủy quyền tại CN/PGD của VIB hoặc ngoài CN/PGD của VIB.
 • Phạm vi ủy quyền bao gồm:
  • Ký hồ sơ và thực hiện giao dịch đối với các giao dịch: Chấm dứt HĐTG trước hạn/đúng hạn; Chuyển quyền sở hữu; Phong tỏa và giải tỏa; Báo mất/hỏng HĐTG và hủy báo mất/hỏng HĐTG; Xác nhận số dư; Nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có);
  • Xuất trình/nộp hồ sơ giao dịch, hồ sơ ủy quyền và hủy ủy quyền tại VIB;
  • Các trường hợp ủy quyền khác mà pháp luật không cấm.

6. Sử dụng Tiền gửi iDepo làm tài sản bảo đảm

Tiền gửi iDepo được phép sử dụng làm tài sản bảo đảm cho các khoản cấp tín dụng tại VIB hoặc sử dụng làm tài sản bảo đảm tại các tổ chức tín dụng (TCTD) khác

7. Xử lý trường hợp mất/hỏng HĐTG

 1. CSH thông báo kịp thời cho VIB và phải lập thông báo mất/hỏng (HĐTG hỏng được hiểu là HĐTG bị nhàu, nát, rách, tẩy xóa, sửa chữa, cháy một phần hoặc mờ) HĐTG theo mẫu của VIB.  VIB thực hiện phong tỏa khi nhận được thông báo của CSH tại CN/PGD của VIB. CSH chịu hoàn toàn trách nhiệm với những rủi ro xảy ra do việc không thông báo kịp thời việc mất/hỏng HĐTG cho VIB.
 2. Sau khi thông báo mất/hỏng HĐTG tại VIB, các quyền liên quan đến HĐTG mất/hỏng của CSH sẽ không được thực hiện và áp dụng, gồm: (i) Ủy quyền:  xảy ra trước hoặc sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB; và (ii) Chuyền quyền sở hữu; và (iii) Sử dụng tiền gửi iDepo làm tài sản bảo đảm.
 3. Khoản tiền gốc của HĐTG bị mất/hỏng được thực hiện chi trả sau 05 ngày kể từ ngày đến hạn của HĐTG cho CSH cuối cùng được VIB xác nhận trước thời điểm HĐTG bị thông báo mất/hỏng. Khoản tiền gốc này áp dụng lãi suất bằng không kể từ ngày đến hạn cho đến ngày yêu cầu rút tiền. CSH cuối cùng trực tiếp đến CN/PGD VIB thực hiện thủ tục thanh toán tiền gốc theo quy định của VIB. 
 4. Trường hợp HĐTG bị mất được tìm lại, CSH hủy báo mất tại CN/PGD VIB.  Trường hợp HĐTG bị mất được tìm lại và xuất trình tại VIB trước thời điểm VIB thanh toán, VIB sẽ chỉ thực hiện thanh toán tiền gốc cho chủ sở hữu cuối cùng khi xuất trình bản gốc HĐTG tại VIB. CSH cuối cùng trên HĐTG phải là CSH cuối cùng được ghi nhận trên hệ thống VIB.

8. Phong tỏa Tiền gửi iDepo

 1. Phong tỏa là việc không cho phép thực hiện các giao dịch sau đối với Tiền gửi iDepo: (i) rút tiền gốc; và (ii) Chuyển quyền sở hữu; và (iii) Sử dụng Tiền gửi iDepo làm tài sản bảo đảm; và (iv) Các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.
 2. VIB thực hiện phong tỏa tiền gốc HĐTG trong các trường hợp: (i) Khi CSH có yêu cầu phong tỏa theo mẫu của VIB; hoặc (ii) Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; hoặc (iii) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện và điều khoản của HĐTG. VIB chỉ thực hiện phong tỏa tiền lãi khi có văn bản yêu cầu phong toả của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
 3. Việc chấm dứt phong tỏa (giải tỏa) được thực hiện khi: (i) hết thời hạn phong tỏa; hoặc (ii) khi có văn bản yêu cầu giải tỏa của bên yêu cầu phong tỏa; hoặc (iii) các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện và điều khoản của HĐTG.
 4. Thủ tục phong tỏa, giải tỏa được thực hiện theo quy định của VIB từng thời kỳ.
 5. VIB có quyền từ chối phong tỏa tiền gửi iDepo nếu: (i) Yêu cầu phong tỏa làm tài sản cầm cố/thế chấp tại TCTD khác không có xác nhận của CSH, hoặc (ii) Yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/PGD của VIB, hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

9. Cập nhật thông tin

 1. VIB có quyền chủ động cập nhật nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của HĐTG trên website của VIB tại:  www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/ PGD của VIB;
 2. CSH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của HĐTG trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 3. Nếu CSH không đồng ý với nội dung thay đổi, CSH có thể chấm dứt HĐTG trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 4. Trong trường hợp CSH không chấm dứt HĐTG, CSH xác nhận và đồng ý rằng: CSH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 5. Việc CSH không thực hiện chấm dứt HĐTG sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc CSH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

10. Biện pháp tra cứu thông tin

 • CSH được quyền tra cứu thông tin của HĐTG qua các kênh: Internet banking/ MyVIB; Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút); CN/ PGD của VIB.
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng HĐTG tại website và CN/ PGD của VIB.

11. Quy định khác

 1. HĐTG có hiệu lực kể từ Ngày gửi tiền và chấm dứt khi hai bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo HĐTG.
 2. HĐTG được chấm dứt trước hạn trừ các trường hợp sau: Tiền gửi iDepo đã được chuyển quyền sở hữu hoặc đang trong tình trạng phong tỏa hoặc trì hoãn giao dịch. Trong trường hợp chấm dứt trước hạn, tiền lãi đã trả tại các kỳ trả lãi (nếu có) sẽ được trừ vào tiền gốc tại thời điểm chấm dứt trước hạn. 
 3. HĐTG không được gửi thêm tiền gốc/rút một phần tiền gốc, và không được gia hạn.
 4. VIB được quyền từ chối chấm dứt HĐTG hoặc thực hiện các giao dịch liên quan đến Tiền gửi iDepo (bao gồm nhưng không giới hạn ở chuyển quyền sở hữu, ủy quyền) nếu CSH không xuất trình đầy đủ chứng từ hợp lệ theo quy định của VIB và Điều kiện và Điều khoản của HĐTG.
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AE5

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AU0

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1AU2