Z7_514612K019SN706MGQ3IO66L55
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66L57
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LL6

Điều kiện mở và sử dụng Hợp đồng tiền gửi linh hoạt

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LL3
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú theo quy định của Pháp luật VN.
Độ tuổi Từ đủ 15 tuổi trở lên.
Yêu cầu khác Cá nhân bi hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật VN thực hiện giao dịch tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật. Cá nhân có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN thực hiện giao dịch tiền gửi thông qua người giám hộ.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LD4

Điều khoản mở và sử dụng Hợp đồng tiền gửi linh hoạt

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LD1

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (“KH”): Là chủ sở hữu Hợp đồng tiền gửi;
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • Hợp đồng tiền gửi (“HĐTG”): Là HĐTG được VIB phát hành cho khách hàng tại thời điểm khách hàng gửi tiền có kỳ hạn tại VIB. HĐTG có số seri và được thiết kế chống làm giả theo quy cách của VIB;
 • HĐTG bị hỏng: Là HĐTG bị nhàu, nát, rách, tẩy xóa, sửa chữa, cháy một phần hoặc mờ;
 • Phong tỏa: Được hiểu là việc không cho phép thực hiện (i) giao dịch rút tiền, (ii) giao dịch chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc chuyển nhượng, tặng cho), (iii) giao dịch bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn ở cầm cố, thế chấp), và (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • KH xuất trình HĐTG, Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Thẻ căn cước công dân còn thời hạn hiệu lực, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ (nếu có), các giấy tờ khác theo quy định của VIB, và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với VIB khi thực hiện các giao dịch liên quan đến HĐTG tại Chi nhánh/Phòng giao dịch (CN/PGD) của VIB;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện giao dịch nếu KH không tuân thủ yêu cầu trên đây.

3. Nguyên tắc áp dụng lãi suất

 • KH được hưởng lãi suất có kỳ hạn tương ứng với kỳ trả lãi đã được thỏa thuận trong HĐTG;
 • Lãi suất được xác định theo mỗi kỳ trả lãi và được giữ nguyên trong suốt kỳ trả lãi đó trừ trường hợp chấm dứt HĐTG không tròn kỳ trả lãi. Đối với kỳ trả lãi đầu tiên, lãi suất được quy định trong HĐTG. Đối với các kỳ trả lãi tiếp theo, lãi suất được xác định theo quy định của VIB;
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ trả lãi, không tính lãi ngày trả lãi/ ngày chấm dứt trước hạn;
 • Tiền lãi được tính theo công thức sau:
  Tiền lãi = Số tiền gửi gốc x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi/ 365

4. Tiền gửi gốc

 • HĐTG không được phép tăng gốc hoặc rút một phần trong toàn bộ một kỳ hạn gửi.
 • Chi trả gốc/ lãi:
  • Trong trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này thì VIB sẽ trả vào ngày cuối cùng của tháng;
  • Nếu ngày trả lãi/ ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ, lễ hoặc Tết theo quy định của pháp luật và của VIB thì ngày trả gốc/ lãi được hiểu là ngày làm việc tiếp theo mà VIB sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản lãi, tiền phạt nào vì lý do này.

5. Chấm dứt trước hạn

 • HĐTG được phép chấm dứt trước hạn, không áp dụng hình thức rút một phần gốc;
 • Lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn đang hiệu lực tại VIB tại thời điểm chấm dứt trước hạn và tính cho khoảng thời gian từ ngày mở hoặc ngày tròn kỳ trả lãi gần nhất đến ngày chấm dứt.

6. Cập nhật thông tin

 • VIB cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của HĐTG trên website của VIB tại:  www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/PGD của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của HĐTG trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt HĐTG trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt HĐTG, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không tới VIB thực hiện chấm dứt HĐTG sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

7. Biện pháp tra cứu thông tin cho KH

 • KH được quyền tra cứu thông tin tiền gửi qua các kênh sau:
  • (i) Dịch vụ ngân hàng điện tử bao gồm: Internet banking tại www.ib.vib.com.vn và ứng dụng ngân hàng di động My VIB;
  • (ii) Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • (iii) CN/PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về điều kiện, điều khoản của sản phẩm tiền gửi KH đang sử dụng tại CN/PGD và website của VIB.

8. Gia hạn

 • VIB sẽ thực hiện gia hạn tự động cho HĐTG nếu KH không đến VIB thực hiện chấm dứt HĐTG vào ngày đến hạn;
 • Việc gia hạn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu hoặc kỳ hạn ngắn hơn liền trước nếu tại thời điểm đó VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB được niêm yết công khai tại các CN/PGD hoặc website của VIB vào cuối ngày giao dịch và phù hợp với số tiền gốc;
 • Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn sang kỳ hạn mới, vào ngày đến hạn của HĐTG, VIB thực hiện giữ hộ gốc và lãi (nếu có) với lãi suất bằng không;
 • Các điều kiện, điều khoản của HĐTG trên website của VIB tại thời điểm gia hạn (bao gồm cả các sửa đổi/bổ sung) được áp dụng cho HĐTG kể từ thời điểm gia hạn;

9. Quy định về HĐTG bị mất/ hỏng

 • KH có trách nhiệm thông báo việc mất/ hỏng HĐTG bằng văn bản tại CN/PGD của VIB;
 • VIB có quyền từ chối thanh toán trong trường hợp HĐTG bị mất/ hỏng mà không có xác nhận bằng văn bản của VIB;
 • VIB có trách nhiệm từ chối thực hiện và áp dụng các giao dịch liên quan đến HĐTG bị mất/ hỏng gồm:
  • (i) Ủy quyền: xảy ra trước hoặc sau khi thông báo mất/ hỏng; và
  • (ii) Chuyền quyền sở hữu (bao gồm chuyển nhượng, tặng cho), cầm cố, thế chấp: xảy ra sau khi thông báo mất/ hỏng;
 • Chủ sở hữu được giữ nguyên quyền nhận gốc và lãi của HĐTG bị mất/ hỏng, cụ thể:
  • (i) Tiền gửi gốc được nhận sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ trả lãi kế tiếp so với thời điểm báo mất HĐTG;
  • (ii) Tiền lãi định kỳ 6 tháng/ 12 tháng được nhận theo lựa chọn của KH trên Yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn;
 • Trường hợp HĐTG được tìm thấy, KH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tại CN/PGD của VIB;
 • Mọi quyền giao dịch đối với HĐTG sẽ được khôi phục và có hiệu lực từ thời điểm VIB xác nhận trên văn bản thông báo của KH.

10. Ủy quyền

 • Chủ sở hữu được quyền thực hiện việc ủy quyền tại CN/PGD của VIB hoặc tại Cơ quan thẩm quyền (UBND xã/phường, Văn phòng công chứng, Đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài, và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật);
 • Chủ sở hữu được phép ủy quyền đối với (các) nội dung sau: chấm dứt trước hạn và đúng hạn, chuyển quyền sở hữu, phong tỏa và giải tỏa, báo mất/ hỏng và hủy báo mất/ hỏng HĐTG, xác nhận số dư, nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có) và các trường hợp được phép ủy quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • Trong trường hợp thực hiện ủy quyền tại Cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện (các) thủ tục xác thực liên quan theo quy định của VIB;
 • VIB được miễn trách nhiệm trong trường hợp (i) Chủ sở hữu thay đổi nội dung ủy quyền hoặc chấm dứt ủy quyền mà không thông báo bằng văn bản cho VIB trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch, hoặc (ii) Chủ sở hữu chết nhưng (những) người thừa kế hợp pháp không có thông báo bằng văn bản cho VIB trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch.

11. Chuyển quyền sở hữu

 • Chủ sở hữu được quyền chuyển quyền sở hữu HĐTG cho cá nhân khác có tài khoản thanh toán (TKTT) tại VIB;
 • Việc chuyển quyền sở hữu chỉ được thực hiện tại CN/PGD của VIB và được thực hiện giữa người Việt Nam với người Việt Nam;

12. Cầm cố, thế chấp

 • HĐTG được phép làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại VIB hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa HĐTG nếu (1) yêu cầu phong tỏa HĐTG làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của chủ sở hữu, và (2) yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/PGD của VIB;

13. Các quy định khác

 • KH chỉ được thực hiện gửi tiền và nhận chi trả gốc, lãi thông qua tài khoản thanh toán (“TKTT”) của chính KH mở tại VIB và cùng loại tiền với HĐTG;
 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/tạm khóa, VIB vẫn chi trả gốc, lãi vào TKTT theo chỉ định trong HĐTG hoặc thông báo thay đổi gần nhất của KH, trừ khi thỏa thuận hoặc yêu cầu phong tỏa/tạm khóa không cho phép;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do TKTT bị đóng hoặc thỏa thuận/yêu cầu phong tỏa/tạm khóa không cho phép, VIB thực hiện giữ hộ khoản tiền này với lãi suất bằng không;
 • Đối với các giao dịch do người giám hộ thực hiện, KH phải xuất trình các giấy tờ liên quan đến người giám sát việc giám hộ theo quy định của VIB khi thực hiện các giao dịch: chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp, ủy quyền, phong tỏa và giải tỏa HĐTG có giá trị lớn cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ theo quy định của pháp luật;
 • Giá trị lớn của HĐTG được xác định theo giá trị của khoản tiền gửi/tài sản được nêu là giá trị lớn trong Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ (gồm Trích lục đăng ký giám sát việc giám hộ do UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ cấp hoặc Quyết định của Tòa án về việc cử người giám sát việc giám hộ hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác theo quy định của pháp luật);
 • Trường hợp Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ không có nội dung về giá trị lớn của khoản tiền gửi hoặc giá trị lớn của tài sản trong giao dịch thì bất kỳ giao dịch nào nêu trên đối với HĐTG đều cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ mà không phụ thuộc vào giá trị của khoản tiền gửi;
 • Đối với trường hợp người giám hộ thực hiện việc rút tiền/tất toán/chấm dứt HĐTG, chủ sở hữu và người giám hộ chịu trách nhiệm về các giao dịch mà tiền sử dụng cho các giao dịch này có được từ việc rút/tất toán/chấm dứt HĐTG, và VIB được miễn hoàn toàn mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến các giao dịch này;
 • HĐTG có thể được sửa đổi hoặc chấm dứt trước hạn theo thỏa thuận bằng văn bản của KH và VIB;
 • HĐTG giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LD3

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LT4

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66LT6