Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KS2
Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KC7
Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3K20

Điều kiện mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3K26
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của Pháp luật VN;
Độ tuổi Từ đủ 15 tuổi trở lên;
Yêu cầu khác Không bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, và không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN; và
Có tài khoản thanh toán tại VIB.
Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3K23

Điều khoản mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KI4

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm (STK)/ Hợp đồng tiền gửi (HĐTG) trực tuyến;
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • STK/ HĐTG trực tuyến: được VIB phát hành cho KH tại thời điểm KH mở thành công tiền gửi trực tuyến qua dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (Internet banking tại địa chỉ: www.ib.vib.com.vn, hoặc ứng dụng ngân hàng di động MyVIB);
 • Phong tỏa: được hiểu là việc không cho phép thực hiện giao dịch (i) rút tiền gửi, (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho), (iii) bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp), và (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • KH lập đăng ký mở tiền gửi trực tuyến trên hệ thống Internet banking/ MyVIB;
 • KH kiểm tra và đồng ý các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến do VIB thông báo, và xác thực đúng mã OTP do hệ thống VIB cung cấp.

3. Phương thức trả lãi

 • Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều kỳ trả lãi để KH được lựa chọn như sau:
  • Lãi trả định kỳ hàng tháng vào tài khoản thanh toán (TKTT) của KH;
  • Lãi trả định kỳ hàng quý vào TKTT của KH;
  • Lãi trả định kỳ hàng 6 tháng vào TKTT của KH;
  • Lãi trả định kỳ hàng 12 tháng vào TKTT của KH;
  • Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn vào TKTT của KH;
  • Lãi trả cuối mỗi một kỳ hạn và nhập vào tiền gốc của STK/ HĐTG trực tuyến;
 • KH được yêu cầu lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm mở STK/ HĐTG trực tuyến và duy trì đến hết kỳ hạn của STK/ HĐTG trực tuyến, hoặc đến khi STK/ HĐTG trực tuyến được chấm dứt bởi KH tùy theo điều kiện nào đến trước.

4. Phương thức xử lý khi đến hạn

KH được lựa chọn một trong các phương thức xử lý gốc, lãi khi đến hạn như sau:

 • Gốc và lãi chuyển vào TKTT của KH;
 • Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn trước đó và lãi được chuyển vào TKTT của KH;
 • Gốc và lãi tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó.

5. Lãi suất

 • Đối với STK trực tuyến có kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý, cuối kỳ:
  • Lãi suất của STK trực tuyến được áp dụng theo lãi suất VIB niêm yết tại ngày STK trực tuyến có hiệu lực, hoặc vào cuối ngày gia hạn gần nhất;
  • Lãi suất được cố định trong suốt kỳ hạn gửi;
  • Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng và tính từ ngày mở hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn;
 • Đối với HĐTG trực tuyến có kỳ trả lãi là 6 tháng, 12 tháng:
  • Lãi suất của HĐTG trực tuyến được áp dụng theo lãi suất VIB niêm yết tại ngày HĐTG trực tuyến có hiệu lực, hoặc vào cuối ngày chuyển sang kỳ trả lãi tiếp theo;
  • Lãi suất được giữ nguyên trong suốt kỳ trả lãi;
  • Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng và tính từ ngày mở hoặc ngày tròn kỳ trả lãi gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

6. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi được tính theo công thức sau:
  Tiền lãi = Số tiền gửi gốc x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi hoặc kỳ hạn/ 365
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn gửi/ kỳ trả lãi, không tính lãi ngày trả lãi/ ngày đến hạn/ ngày chấm dứt trước hạn;
 • Trong trường hợp chấm dứt trước hạn:
  • Khoản tiền lãi đã trả định kỳ hàng tháng/ hàng quý sẽ được thu hồi;
  • Khoản tiền lãi đã trả định kỳ 6 tháng/ 12 tháng sẽ không bị thu hồi.

7. Tăng/ giảm gốc

STK/ HĐTG trực tuyến không được phép tăng gốc hoặc rút một phần gốc trong toàn bộ một kỳ hạn gửi.

8. Chi trả gốc/ lãi

 • Trường hợp ngày phát hành là ngày cuối cùng của tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này thì VIB sẽ trả vào ngày cuối cùng của tháng.

9. TKTT dùng để gửi, nhận gốc/ lãi

 • KH chỉ được thực hiện gửi tiền và nhận chi trả gốc, lãi thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB và cùng loại tiền với STK/ HĐTG trực tuyến;
 • TKTT nhận gốc, lãi của STK/ HĐTG trực tuyến được hệ thống mặc định là TKTT đã dùng để trích tiền mở STK/ HĐTG trực tuyến, trừ khi có lựa chọn khác của KH tại thời điểm mở STK/ HĐTG trực tuyến;
 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái, VIB vẫn chi trả gốc, lãi vào TKTT theo chỉ định trong STK/ HĐTG trực tuyến hoặc thông báo thay đổi gần nhất của KH, trừ khi thỏa thuận hoặc yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái không cho phép;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do TKTT bị đóng hoặc thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái không cho phép, VIB thực hiện giữ hộ khoản tiền này với lãi suất bằng không.

10. Chấm dứt STK/ HĐTG

 • STK/ HĐTG trực tuyến được phép chấm dứt trước hạn hoặc đúng hạn qua dịch vụ Internet banking/ MyVIB;
 • Lãi suất áp dụng trong trường hợp STK/ HĐTG trực tuyến chấm dứt trước hạn là lãi suất không kỳ hạn của VIB hiệu lực tại thời điểm chấm dứt trước hạn.

11. Cập nhật thông tin

 • VIB cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của STK/ HĐTG trực tuyến trên website của VIB tại: www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/PGD của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của STK/ HĐTG trực tuyến trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK/ HĐTG trực tuyến trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK/ HĐTG trực tuyến, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK/ HĐTG trực tuyến sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

12. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin STK/ HĐTG trực tuyến qua các kênh:
  • Internet banking tại địa chỉ: www.ib.vib.com.vn và ứng dụng ngân hàng di động MyVIB;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 18008180;
  • CN/PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến tại website và CN/PGD của VIB.

13. Gia hạn

 • Trong trường hợp KH lựa chọn gia hạn STK/ HĐTG trực tuyến thì việc gia hạn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB được niêm yết công khai tại các CN/PGD hoặc website của VIB vào cuối ngày giao dịch và phù hợp với số tiền gốc;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó thì VIB sẽ thực hiện chi trả toàn bộ gốc, lãi vào TKTT của KH tại VIB;
 • Trường hợp không đủ điều kiện để gia hạn sang kỳ hạn mới theo quy định của pháp luật, vào ngày đến hạn của STK/ HĐTG trực tuyến, VIB thực hiện giữ hộ gốc và lãi (nếu có) với lãi suất bằng không;
 • Các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến trên website của VIB tại thời điểm gia hạn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STK/ HĐTG trực tuyến kể từ thời điểm gia hạn.

14. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK/ HĐTG trực tuyến.

15. Ủy quyền

Chủ sở hữu không được phép ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ STK/ HĐTG trực tuyến, ngoại trừ trường hợp chủ sở hữu bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án tuyên bố mất hay hạn chế năng lực hành vi dân sự, khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

16. Chuyển quyền sở hữu

 • Chủ sở hữu được quyền chuyển quyền sở hữu STK/ HĐTG trực tuyến cho cá nhân khác có TKTT tại VIB và sử dụng dịch vụ Internet banking/ My VIB;
 • Việc chuyển quyền sở hữu chỉ được thực hiện tại CN/ PGD của VIB và được thực hiện giữa người VN cư trú với người VN cư trú.

17. Cầm cố, thế chấp

 • STK/ HĐTG trực tuyến được phép làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay tại VIB hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK/ HĐTG trực tuyến nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK/ HĐTG trực tuyến làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của chủ sở hữu; và (ii) yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/ PGD của VIB.

18. Các quy định khác

 • STK/ HĐTG trực tuyến sẽ có hiệu lực ngay sau khi: (i) KH hoàn tất việc khai báo đăng ký mở tiền gửi trực tuyến trên hệ thống Internet banking/ MyVIB; và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT theo chỉ định của KH sang STK/ HĐTG trực tuyến được mở;
 • Đối với STK/ HĐTG trực tuyến mở sau thời gian hệ thống ngân hàng khóa ngày (là khoảng thời gian hệ thống ngân hàng kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp), thì hiệu lực của STK/ HĐTG trực tuyến sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế phát sinh giao dịch mở STK/ HĐTG trực tuyến của KH;
 • KH cam kết mở và sử dụng STK/ HĐTG trực tuyến xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK/ HĐTG trực tuyến;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STK/ HĐTG trực tuyến giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Nếu sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở STK/ HĐTG trực tuyến trên website VIB, KH không hoàn tất thủ tục kích hoạt STK/ HĐTG trực tuyến, hệ thống của VIB sẽ tự động xóa đơn mở STK/ HĐTG trực tuyến của KH.
 • STK/ HĐTG trực tuyến có hiệu lực và được tính lãi khi KH hoàn tất thủ tục kích hoạt và nộp tiền trực tiếp vào STK/ HĐTG trực tuyến.
 • KH đăng ký mở STK/ HĐTG trực tuyến đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và cung cấp các thông tin cần thiết để kích hoạt dịch vụ Internet Banking.
 • KH đăng ký mở STK/ HĐTG trực tuyến đồng ý mở thêm TKTT để phục vụ việc trả tiền lãi, gốc theo các thông tin đăng ký mở STK/ HĐTG trực tuyến.
 • KH xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Biểu phí và Điều kiện mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ chung của VIB và Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến đề cập trên đây.
Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KI1

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KI7

Z7_8PG4HBS0O8N800QS28U5GG3KS5