Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1K03
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1KG0
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1KG1

Điều kiện về khách hàng của Tiền gửi trực tuyến iDepo

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1KG7

1. Điều kiện về khách hàng mở Tiền gửi trực tuyến iDepo

 • Quốc tịch: cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của Pháp luật VN;
 • Độ tuổi: Từ đủ 18 tuổi trở lên;
 • Yêu cầu khác: Không bị mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN; và có TKTT đang hoạt động (Active) tại VIB và sử dụng ứng dụng ngân hàng di động MyVIB của VIB.

2. Điều kiện về khách hàng nhận chuyển quyền sở hữu

 • Là cá nhân đáp ứng điều kiện tại mục 1 nêu trên; hoặc
 • Là tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam và là tổ chức thuộc đối tượng cư trú ; và
 • KH có TKTT đang ở trạng thái hoạt động (Active) tại VIB và có sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử Internet Banking hoặc ứng dụng ngân hàng di động MyVIB của VIB.
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1K82

Điều khoản mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến iDepo

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1K85

1. Giải thích từ ngữ

 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam.
 • Hợp đồng tiền gửi (HĐTG): là thỏa thuận gửi Tiền gửi trực tuyến iDepo giữa Khách hàng (KH) và VIB trên hệ thống MyVIB. HĐTG sẽ có hiệu lực ngay sau khi: (i) KH hoàn tất việc khai báo đăng ký mở Tiền gửi trực tuyến iDepo trên hệ thống MyVIB và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán (TKTT) theo chỉ định của KH sang HĐTG được mở. Đối với HĐTG mở sau thời gian hệ thống VIB khóa ngày (là khoảng thời gian hệ thống VIB kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp) và trước 24H cùng ngày, thì hiệu lực của HĐTG sẽ được ghi nhận vào ngày liền sau của ngày mở Tiền gửi trực tuyến iDepo.
 • Chủ sở hữu (CSH): là bên đang sở hữu khoản Tiền gửi trực tuyến iDepo từ việc ký HĐTG với VIB hoặc từ việc nhận chuyển quyền sở hữu (QSH) khoản Tiền gửi trực tuyến iDepo.
 • Phong tỏa: là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc; (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho…); (iii) sử dụng làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố …); và (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa. VIB chỉ thực hiện phong tỏa tiền lãi khi có yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật.
 • Trì hoãn giao dịch: là việc VIB không thực hiện các giao dịch liên quan tới Tiền gửi trực tuyến iDepo của KH nhiều nhất là 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Thời gian bán: là thời hạn có hiệu lực của Lệnh chuyển QSH.
 • Bên nhận chuyển QSH iDepo; Bên chuyển QSH iDepo; Chuyển QSH; Nhận chuyển QSH sau đây lần lượt gọi là Bên mua; Bên bán; Bán; Mua.
 • Tổ chức cư trú: là tổ chức không bao gồm Cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam, Văn phòng đại diện, văn phòng dự án của tổ chức nước ngoài tại Việt Nam theo quy định của pháp luật Việt Nam.
 • Đối tượng liên quan của CSH: bao gồm nhưng không giới hạn người đại diện theo pháp luật/người được ủy quyền của người đại diện theo pháp luật/người thành lập/kế toán trưởng/người phụ trách kế toán (bao gồm cả người được kế toán trưởng/người phụ trách kế toán ủy quyền)/CSH hưởng lợi và các đối tượng khác theo quy định nhận biết KH và giao dịch trong phòng chống rửa tiền tại VIB và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) của VIB theo từng thời kỳ.
 • Danh sách đen: là danh sách KH được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong phòng chống rửa tiền tại VIB và văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế (nếu có) của VIB theo từng thời kỳ.

2. Kỳ hạn gửi tiền

 • Kỳ hạn được tính từ ngày gửi tiền (ngày  HĐTG có hiệu lực) cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ hạn cam kết.
 • Trường hợp ngày HĐTG có hiệu lực là ngày cuối cùng của tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn

3. Phương thức trả tiền gốc, tiền lãi

 • Chi trả tiền gốc, tiền lãi bằng chuyển khoản vào TKTT của CSH tại VIB;
 • Trường hợp ngày trả lãi rơi vào 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này thì ngày trả lãi sẽ được tính vào ngày cuối cùng của tháng;
 • Trường hợp TKTT của CSH bị phong tỏa/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả gốc và lãi vào TKTT của CSH tại thời điểm đến hạn, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được tiền gốc/tiền lãi theo HĐTG do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc và tiền lãi với lãi suất bằng không cho đến khi (i) CSH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB từng thời kỳ;
 • VIB có quyền từ chối/ trì hoãn giao dịch chi trả tiền gốc/tiền lãi theo HĐTG mà không phải trả thêm cho CSH bất kỳ khoản lãi, khoản phạt, khoản bồi thường nào cho việc từ chối/ trì hoãn giao dịch này trong các trường hợp sau: (i) Tiền gửi trực tuyến iDepo đang trong tình trạng phong tỏa/trì hoãn giao dịch; (ii) CSH vi phạm cam kết hoặc các thoả thuận tại HĐTG; (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; (iv) Khi CSH/đối tượng liên quan của CSH2 thuộc danh sách đen3  hoặc khi VIB có lý do để tin rằng: giao dịch được yêu cầu thực hiện liên quan đến hoạt động tội phạm; (v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan. VIB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện quyền từ chối/trì hoãn giao dịch này và thực hiện giữ hộ tiền gốc, tiền lãi với lãi suất tiền gửi bằng không trong suốt thời gian giữ hộ;
 • Trường hợp CSH là tổ chức giải thể/ phá sản/ chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, tiền lãi của HĐTG theo quy định của pháp luật liên quan.

4. Lãi suất

 • Lãi suất được cố định trong kỳ trả lãi;
 • Lãi suất của kỳ trả lãi đầu tiên được xác định tại ngày HĐTG có hiệu lực. Lãi suất của các kỳ trả lãi tiếp theo được VIB tự động cập nhật theo lãi suất Tiền gửi trực tuyến iDepo đang có hiệu lực của VIB vào đầu ngày của ngày đầu tiên của mỗi kỳ trả lãi;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày;
 • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng trong trường hợp HĐTG chấm dứt trước hạn.

5. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi có kỳ hạn được tính theo công thức:
  Tiền lãi = (Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn gửi)/365
  • Lãi suất áp dụng theo biểu lãi suất niêm yết tại đầu mỗi kỳ trả lãi;
  • Số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi được tính từ Ngày gửi tiền/ngày trả lãi của kỳ trả lãi liền trước cho đến ngày cuối cùng của kỳ trả lãi (nhưng không bao gồm ngày trả lãi của kỳ trả lãi). Ngày đầu tiên của kỳ trả lãi là ngày tròn kỳ của kỳ trả lãi liền trước.
 • Tiền lãi không kỳ hạn được tính theo công thức:
  Tiền lãi không kỳ hạn = (Số tiền gửi x Lãi suất không kỳ hạn x Số ngày gửi)/365
  • Lãi suất không kỳ hạn áp dụng theo biểu lãi tại thời điểm chấm dứt trước hạn;
  • Số ngày gửi thực tế được tính từ ngày gửi tiền đến ngày chấm dứt trước hạn (nhưng không bao gồm ngày chấm dứt trước hạn).

6. Tăng/ giảm tiền gốc

 • Không được phép tăng tiền gốc trong kỳ hạn gửi tiền;
 • Không được phép rút một phần tiền gốc trong kỳ hạn gửi tiền.

7. Cách thức xử lý khi đến hạn

 • Tiền lãi hàng kỳ sẽ tự động được chuyển vào TKTT của CSH tại ngày trả lãi của kỳ trả lãi;
 • Tiền gốc và tiền lãi đến hạn sẽ tự động được chuyển vào TKTT của CSH tại ngày đến hạn và theo đó, HĐTG tự động hết hiệu lực;
 • Trường hợp tiền gốc, tiền lãi đang bị phong tỏa/trì hoãn giao dịch khi HĐTG này đến hạn, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, tiền lãi với lãi suất bằng không và tiếp tục phong tỏa/trì hoãn giao dịch cho đến khi tiền gốc, tiền lãi được giải tỏa/chấm dứt giao dịch theo quy định/ thỏa thuận về phong tỏa/trì hoãn giao dịch.

8. Chấm dứt HĐTG

 • HĐTG chỉ được phép chấm dứt trước hạn khi Tiền gửi trực tuyến iDepo theo HĐTG chưa thực hiện chuyển QSH và không bị phong tỏa/trì hoãn giao dịch;
 • HĐTG được chấm dứt trước hạn hoặc đúng hạn qua MyVIB; 
 • Lãi suất áp dụng trong trường hợp HĐTG chấm dứt trước hạn là lãi suất không kỳ hạn của VIB hiệu lực tại thời điểm chấm dứt trước hạn. Tiền lãi đã trả tại các kỳ trả lãi (nếu có) sẽ được thu hồi bằng cách được tự động cấn trừ vào tiền gốc tại thời điểm chấm dứt trước hạn.

9. Gia hạn

CSH không thực hiện gia hạn HĐTG

10. Tiền gửi trực tuyến iDepo chung (Đồng chủ sở hữu)

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với HĐTG.

11. Ủy quyền

CSH không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ HĐTG, ngoại trừ trường hợp CSH bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị Tòa án tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Bên thứ ba phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB từng thời kỳ.

12. Chuyển quyền sở hữu

 • CSH được quyền chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ phát sinh từ HĐTG cho KH nhận chuyển QSH đáp ứng điều kiện tại mục 3 nêu trên;
 • CSH không được phép chuyển QSH khi Tiền gửi trực tuyến iDepo đang trong tình trạng phong tỏa/trì hoãn giao dịch;
 • Việc chuyển QSH sẽ thực hiện theo thỏa thuận của CSH và Bên nhận chuyển QSH; và cần có xác nhận của VIB;
 • VIB sẽ thực hiện chuyển tiền từ TKTT của KH nhận chuyển QSH sang TKTT của KH chuyển QSH khi thực hiện giao dịch chuyển QSH;
 • Trường hợp chuyển QSH HĐTG theo hình thức thừa kế chỉ được thực hiện tại CN/ PGD của VIB;
 • Người giám hộ/người đại diện theo pháp luật không được tặng cho Tiền gửi trực tuyến iDepo của CSH cho Bên thứ ba hoặc cho chính người giám hộ/người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật/người giám hộ thực hiện các giao dịch Tiền gửi trực tuyến iDepo theo phạm vi đại diện phù hợp với quy định của pháp luật.

13. Cầm cố

HĐTG được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;

14. Phong tỏa HĐTG

 • VIB có quyền phong tỏa toàn bộ số tiền gốc đang có trên HĐTG của KH trong các trường hợp:
  • Khi CSH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
  • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng HĐTG này.
 • VIB có quyền từ chối phong tỏa HĐTG nếu: (i) yêu cầu phong tỏa HĐTG làm tài sản cầm cố tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của CSH; hoặc (ii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

15. Trì hoãn giao dịch HĐTG

Việc trì hoãn giao dịch HĐTG được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Khi CSH/đối tượng liên quan đến CSH thuộc danh sách đen; hoặc 
 • Khi VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội.  


Việc trì hoãn giao dịch được áp dụng với các giao dịch nêu tại Quy định Nhận biết khách hàng và giao dịch trong phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố của VIB trong từng thời kỳ.

16. Các quy định khác

 • KH cam kết mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến iDepo xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến Tiền gửi trực tuyến iDepo;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng điều kiện, điều khoản của HĐTG;
 • Điều kiện, điều khoản của HĐTG bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • Kênh giao dịch: CSH thực hiện gửi tiền, chuyển nhượng và hủy chuyển nhượng, chấm dứt trước hạn, chấm dứt đúng hạn HĐTG qua MyVIB; thực hiện phong tỏa, giải tỏa, xác nhận số dư thực hiện tại Đơn vị kinh doanh VIB;
 • HĐTG giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1K87

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1KO2

Z7_514612K019U7806Q2F0ECE1KO1