Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K04
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K06
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K07

Điều kiện mở và sử dụng Sổ tiết kiệm Daily Saving

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66KG2
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú theo quy định của Pháp luật VN.
Độ tuổi Tất cả các độ tuổi.
Yêu cầu khác Cá nhân chưa đủ 15 tuổi không bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự và không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; cá nhân bi hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật VN thực hiện giao dịch tiền gửi thông qua người đại diện theo pháp luật. Cá nhân có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN thực hiện giao dịch tiền gửi thông qua người giám hộ.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66KG5

Điều khoản mở và sử dụng Sổ tiết kiệm Daily Saving

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K80

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm Daily Saving (STK);
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • STK: được VIB phát hành cho KH tại thời điểm KH gửi tiền tiết kiệm Daily Saving tại VIB. STK có số seri và được thiết kế chống làm giả theo quy cách của VIB;
 • STK bị hỏng: là STK bị nhàu, nát, rách, tẩy xóa, sửa chữa, cháy một phần hoặc mờ;
 • Phong tỏa: được hiểu là việc không cho phép thực hiện giao dịch (i) rút tiền gửi, (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho), (iii) bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp), và (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • KH xuất trình STK, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, giấy tờ chứng minh tư cách đại diện của người đại diện theo pháp luật hoặc người giám hộ (nếu có), các giấy tờ khác theo quy định của VIB, và ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với VIB khi thực hiện các giao dịch liên quan đến STK tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/ PGD) của VIB;
 • KH kiểm tra và đồng ý các điều kiện, điều khoản sử dụng STK do VIB thông báo khi phát hành STK;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện giao dịch nếu KH không tuân thủ yêu cầu trên đây.

3. Lãi suất

 • Lãi suất của STK được áp dụng theo biểu lãi suất VIB niêm yết và thả nổi trong kỳ hạn gửi;
 • Lãi suất được hệ thống của VIB tự động cập nhật vào cuối mỗi ngày theo số dư cuối ngày và theo kỳ hạn của STK;
 • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng trong trường hợp chấm dứt trước kỳ hạn, và được tính từ ngày gửi tiền (ngày mở STK) hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước kỳ hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày

4. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi được tính theo công thức sau:
  • Tiền lãi ngày = Số tiền gửi thực tế cuối ngày x Lãi suất có kỳ hạn cuối ngày/ 365
  • Tiền lãi của một kỳ hạn = Tổng số tiền lãi ngày của toàn bộ số ngày gửi thực tế của kỳ hạn;
 • Ngày bắt đầu tính lãi của một kỳ hạn gửi là ngày đầu tiên của kỳ hạn gửi đó, không tính lãi ngày đến hạn hoặc ngày chấm dứt trước hạn. Tổng lãi cuối kỳ được làm tròn đến hàng đơn vị.

5. Tăng/ giảm gốc

 • KH được phép tăng tiền gửi gốc trong kỳ hạn gửi nhưng phải sớm hơn thời điểm đến hạn của STK tối thiểu 31 ngày; 
 • KH tăng tiền gửi gốc thông qua hai hình thức:
  • (i)  VIB trích tự động từ Tài khoản thanh toán (TKTT) của KH tại VIB theo đăng ký của KH; và/hoặc
  • (ii) KH nộp tiền mặt vào STK;
 • Không giới hạn số lần nộp thêm tiền và số tiền trên một lần nộp thêm vào STK;
 • Trường hợp TKTT dùng để đăng ký trích tiền định kỳ không đủ số dư tại ngày đăng ký trích tiền, VIB không tự động trích tiền cho kỳ đăng ký trích tiền đó, kể cả sau khi TKTT có đủ số dư;
 • STK không được phép rút một phần gốc trong toàn bộ một kỳ hạn gửi.

6. Cách thức xử lý khi đến hạn

 • KH được lựa chọn một trong hai cách thức xử lý khi đến hạn ngay tại thời điểm mở STK: 
  • Lãi trả cuối kỳ vào TKTT và gốc tự động gia hạn sang kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu; hoặc
  • Lãi nhập gốc và tự động gia hạn sang kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn ban đầu;
 • Trường hợp ngày mở STK là ngày cuối cùng của tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày trả lãi rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này thì VIB sẽ trả vào ngày cuối cùng của tháng;
 • Trường hợp ngày trả lãi/ ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ, lễ hoặc Tết theo quy định của pháp luật và của VIB, thì ngày chi trả gốc/ lãi được hiểu là ngày làm việc tiếp theo mà VIB sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản lãi, tiền phạt nào vì lý do này.

7. TKTT dùng để gửi, nhận gốc/ lãi

 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái, VIB vẫn chi trả gốc, lãi vào TKTT theo chỉ định trong STK hoặc thông báo thay đổi gần nhất của KH, trừ khi thỏa thuận hoặc yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái không cho phép;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do TKTT bị đóng hoặc thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa/ chuyển trạng thái không cho phép, VIB thực hiện giữ hộ khoản tiền này với lãi suất bằng không.

8. Chấm dứt STK

 • STK được phép chấm dứt trước hạn hoặc đúng hạn tại tất cả CN/ PGD của VIB;
 • Lãi suất áp dụng là lãi suất không kỳ hạn của VIB hiệu lực tại thời điểm chấm dứt trước hạn.

9. Cập nhật thông tin

 • VIB cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại:  www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/ PGD của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

10. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • Internet banking tại địa chỉ: www.ib.vib.com.vn và ứng dụng ngân hàng di động MyVIB;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/ PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện và điều khoản sử dụng STK tại website và CN/ PGD của VIB.

11. Phong tỏa STK

VIB có quyền phong tỏa toàn bộ số tiền đang có trên STK của KH trong các trường hợp:

 • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi theo mẫu của VIB;
 • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện và điều khoản sử dụng STK này.

12. Gia hạn

 • Trong trường hợp gia hạn STK thì việc gia hạn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó thì VIB thực hiện giữ hộ gốc và lãi (nếu có) với lãi suất bằng không;
 • Các điều kiện và điều khoản sử dụng STK trên website của VIB tại thời điểm gia hạn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STK kể từ thời điểm gia hạn.

13. Phương thức xử lý khi STK bị mất/ hỏng

 • KH có trách nhiệm thông báo việc mất/ hỏng STK bằng văn bản tại CN/ PGD của VIB. VIB có quyền từ chối chi trả gốc, lãi của STK trong trường hợp STK bị mất/ hỏng mà không có xác nhận bằng văn bản của VIB;
 • VIB thực hiện phong tỏa ngay khi tiếp nhận thông báo mất/ hỏng của KH tại VIB;
 • VIB có trách nhiệm từ chối thực hiện và áp dụng các giao dịch liên quan đến STK bị mất/ hỏng gồm: 
  • Ủy quyền: xảy ra trước hoặc sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB; và
  • Chuyền quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn chuyển nhượng, tặng cho), sử dụng làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn cầm cố, thế chấp): xảy ra sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB;
 • KH được giữ nguyên quyền nhận gốc và lãi của STK bị mất/ hỏng:
  • Tiền gốc được thực hiện chi trả sau 10 ngày kể từ ngày đến hạn của kỳ hạn tại thời điểm báo mất/ hỏng STK;
  • Tiền lãi cuối kỳ được chi trả theo chỉ định được KH lựa chọn trên “Yêu cầu mở tiền gửi có kỳ hạn”;
 • Trường hợp STK được tìm thấy, KH có trách nhiệm thông báo bằng văn bản tại CN/ PGD của VIB. Mọi quyền giao dịch đối với STK sẽ được khôi phục và có hiệu lực từ thời điểm VIB xác nhận trên văn bản thông báo của KH.

14. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK.

15. Ủy quyền

 • Chủ sở hữu được phép ủy quyền cho một người được ủy quyền tại một thời điểm, và chỉ được phép ủy quyền cho người được ủy quyền là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, trong phạm vi ủy quyền bao gồm:
  • Chấm dứt trước hạn và đúng hạn;
  • Chuyển quyền sở hữu;
  • Phong tỏa và giải tỏa;
  • Báo mất, hỏng và hủy báo mất, hỏng STK;
  • Xác nhận số dư;
  • Nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có);
  • Các trường hợp được phép ủy quyền khác theo quy định của pháp luật;
 • Chủ sở hữu được quyền thực hiện việc ủy quyền tại CN/ PGD của VIB hoặc tại Cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/ phường, Văn phòng công chứng, Đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài, và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật);
 • Trong trường hợp thực hiện ủy quyền tại Cơ quan thẩm quyền, chủ sở hữu có trách nhiệm thực hiện (các) thủ tục xác thực liên quan theo quy định của VIB;
 • VIB được miễn trách nhiệm trong trường hợp: (i) Chủ sở hữu thay đổi nội dung ủy quyền hoặc chấm dứt ủy quyền mà không thông báo bằng văn bản cho VIB trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch; hoặc (ii) Chủ sở hữu chết nhưng (những) người thừa kế hợp pháp không có thông báo bằng văn bản cho VIB trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch.

16. Chuyển quyền sở hữu

 • Chủ sở hữu được quyền chuyển quyền sở hữu STK cho cá nhân khác có TKTT tại VIB;
 • Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu STK theo thừa kế, việc chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho) chỉ được thực hiện tại CN/ PGD của VIB và chỉ được thực hiện giữa người Việt Nam với người Việt Nam.

17. Cầm cố, thế chấp

 • STK được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của chủ sở hữu; và (ii) yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/ PGD của VIB.

18. Quy định về giám hộ và giám sát việc giám hộ

 • Trường hợp người giám hộ thực hiện việc rút tiền/ chấm dứt STK, chủ sở hữu và người giám hộ chịu trách nhiệm về các giao dịch mà tiền sử dụng cho các giao dịch này có được từ việc rút/ chấm dứt STK, và VIB được miễn hoàn toàn mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến các giao dịch này;
 • Các giao dịch ủy quyền, chuyển quyền sở hữu, phong tỏa, giải tỏa, cầm cố, thế chấp đối với khoản tiền gửi có giá trị lớn, mà do người giám hộ thực hiện cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ theo quy định của pháp luật;
 • Giá trị lớn của khoản tiền gửi được xác định theo giá trị của khoản tiền gửi/ tài sản được nêu là giá trị lớn trong Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ (bao gồm: Trích lục đăng ký giám sát việc giám hộ do UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ cấp, hoặc Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc cử người giám sát việc giám hộ; hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác theo quy định của pháp luật);
 • Nếu Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ không có nội dung về giá trị lớn của khoản tiền gửi, hoặc giá trị lớn của tài sản trong giao dịch, thì bất kỳ giao dịch nào nêu trên đối với khoản tiền gửi đều cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ mà không phụ thuộc vào giá trị của khoản tiền gửi.

19. Các quy định khác

 • STK có hiệu lực kể từ ngày ký phát hành và chấm dứt khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo STK này; 
 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng điều kiện và điều khoản sử dụng STK này;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K82

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K85

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66K87