Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tài khoản tiết kiệm mục tiêu

Điều kiện

Loại tiền VNĐ

Quốc tịch
Cá nhân mang quốc tịch Việt nam hoặc cá nhân mang quốc tịch nước ngoài đang sinh sống và làm việc hợp pháp tại Việt Nam
Độ tuổi
Từ đủ 15 tuổi trở lên
Yêu cầu khác
Không bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi
Điều khoản

Điều 1. Tài khoản tiết kiệm (TKTK) mục tiêu
Là tài khoản tiết kiệm có kỳ hạn. KH được đặt lịch định kỳ để nạp tiền vào tài khoản ngay tại thời điểm TKTK mục tiêu có hiệu lực.

Điều 2. Hiệu lực của TKTK mục tiêu
TKTK mục tiêu sẽ có hiệu lực ngay sau khi (i) KH hoàn tất việc khai báo mở tài khoản và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ tài khoản thanh toán (TKTT) theo chỉ định của KH sang TKTK mục tiêu được mở.

Điều 3. Lãi suất TKTK mục tiêu
(i) Lãi suất của TKTK mục tiêu được áp theo lãi suất có kỳ hạn VIB niêm yết theo sản phẩm tại ngày TKTK có hiệu lực; và
(ii) Lãi suất của TKTK mục tiêu được thả nổi theo sự điều chỉnh về lãi suất (nếu có) của VIB trong kỳ hạn gửi.
(iii) Trường hợp chấm dứt trước hạn, lãi suất không kỳ hạn sẽ được áp dụng và tính cho khoảng thời gian từ ngày mở/ ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn.
(iv) Lãi suất áp dụng tại thời điểm phát sinh hiệu lực của TKTK mục tiêu sẽ được thông báo tới KH qua email và/hoặc tin nhắn điện thoại theo địa chỉ email/số điện thoại mà KH đã đăng ký với VIB.
(v) Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính lãi ngày đáo hạn. Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

Điều 4. Thời hạn áp dụng khi lãi suất tiết kiệm thay đổi
(i) VIB được quyền chủ động thay đổi mức lãi suất của TKTK mục tiêu của KH để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và chính sách lãi suất của VIB trong từng thời kỳ. Khi VIB thay đổi lãi suất, VIB sẽ thông báo cho KH bằng hình thức công bố chính thức và công khai mức lãi suất tiết kiệm mới trên website chính thức của VIB, trên bảng thông báo lãi suất tiết kiệm tại quầy dịch vụ khách hàng của Chi nhánh/Phòng Giao dịch (CN/PGD) của VIB. KH có trách nhiệm cập nhật mức lãi suất mới này của VIB trong từng thời kỳ.
(ii) Mức lãi suất mới sẽ được áp dụng ngay tại thời điểm lãi suất mới có hiệu lực cho toàn bộ số dư trên tài khoản.

Điều 5. Phương thức tính lãi đối với TKTK mục tiêu
Số tiền lãi cuối kỳ KH nhận được là tổng số tiền lãi của tất cả các ngày thực gửi tính lãi trong kỳ hạn gửi. Số tiền lãi tính theo ngày được xác định bằng tích số giữa số dư tiền gửi cuối ngày và lãi suất thực tế tính theo ngày.

Điều 6. Rút tiền từ TKTK mục tiêu
Khi cần rút tiền từ TKTK mục tiêu, KH không được rút tiền mặt trực tiếp từ TKTK mục tiêu mà phải thực hiện thủ tục đóng TKTK mục tiêu qua dịch vụ Internet Banking/MyVIB hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch của các CN/PGD của VIB. Khi đóng TKTK mục tiêu, KH sẽ phải chuyển toàn bộ số tiền gốc và lãi của TKTK mục tiêu vào TKTT của KH mở tại VIB. Số tiền gốc và lãi trên TKTK mục tiêu không được chuyển sang bất kỳ tài khoản nào khác ngoài TKTT của chính KH.

Điều 7. Tất toán trước hạn
KH được tất toán trước hạn toàn bộ số dư trên TKTK mục tiêu (không áp dụng rút trước hạn một phần gốc).

Điều 8. Xử lý TKTK mục tiêu khi đáo hạn
KH có thể lựa chọn 01 trong 03 hình thức sau đây khi TKTK mục tiêu đáo hạn:
(i) Lãi tự động nhập gốc và kéo dài thêm một kỳ hạn mới: Tại ngày đáo hạn, nếu KH không tất toán, lãi sẽ tự động nhập gốc và kéo dài thêm một kỳ hạn tương ứng như kỳ hạn ban đầu hoặc chuyển trả vào TKTT của KH nếu tại thời điểm đó VIB không huy động loại kỳ hạn KH đã gửi trước đó.
(ii) Lãi tự động chuyển sang TKTT của KH, gốc tự động tái tục: Tại ngày đáo hạn, nếu KH không tất toán thì lãi sẽ được tự động chuyển từ TKTK mục tiêu sang TKTT đã đăng ký của KH, gốc sẽ được kéo dài thêm một kỳ hạn tương ứng như kỳ hạn ban đầu hoặc chuyển trả vào TKTT của KH nếu tại thời điểm đó VIB không huy động loại kỳ hạn KH đã gửi trước đó.
(iii) Lãi và gốc tự động chuyển sang TKTT của KH: Tại ngày đáo hạn, nếu KH không tất toán thì lãi và gốc sẽ được tự động chuyển từ TKTK mục tiêu sang TKTT của KH.

Điều 9. Ủy quyền
Chủ TKTK mục tiêu không được ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác thay mặt mình để thực hiện các giao dịch liên quan đến TKTK mục tiêu tại các địa điểm giao dịch của VIB.

Điều 10. Chuyển quyền sở hữu
Chủ TKTK mục tiêu không được chuyển quyền sở hữu TKTK mục tiêu sang cho cá nhân, tổ chức khác.

Điều 11. Cầm cố
Tiền trên TKTK mục tiêu không được sử dụng để làm tài sản bảo đảm cho bất kỳ khoản vay, nghĩa vụ nợ nào của KH.

Điều 12. KH đăng ký mở và sử dụng TKTK mục tiêu đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking của VIB và cung cấp các thông tin cần thiết để kích hoạt dịch vụ Internet Banking theo yêu cầu của VIB.

Tôi (KH) cam kết đã đọc, hiểu toàn bộ và đồng ý với tất cả nội dung của bản Biểu phí và Điều kiện mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ đang được đăng tải trên website chính thức của VIB và Bản Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản TKĐT nêu trên. Tôi đồng ý và cam kết rằng: Bản Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản và dịch vụ của VIB và Điều khoản, điều kiện mở và sử dụng tài khoản TKĐT nêu trên sẽ ràng buộc trách nhiệm và nghĩa vụ của tôi (KH) trong suốt quá trình mở, sử dụng Tài khoản và dịch vụ tại VIB. Tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp tôi không thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của các Điều khoản, điều kiện này và quy định liên quan của VIB.