Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524B4
Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524J3
Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524B7

Điều kiện mở và sử dụng Sổ tiết kiệm mục tiêu

Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524R2
Quốc tịch  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của Pháp luật VN;
Độ tuổi Từ đủ 15 tuổi trở lên;
Yêu cầu khác
 • Không bị hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, và không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN; và
 • Có tài khoản thanh toán tại VIB.
Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524R5

Điều khoản mở và sử dụng Sổ tiết kiệm mục tiêu

Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL52470

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm mục tiêu (STK);
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • STK: là sổ được VIB phát hành cho KH tại thời điểm KH mở thành công tiền gửi tiết kiệm mục tiêu qua dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (Internet banking tại địa chỉ: www.ib.vib.com.vn, hoặc ứng dụng ngân hàng di động MyVIB);
 • Phong tỏa: được hiểu là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc, lãi; (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho…); (iii) sử dụng làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…); và (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • Thủ tục mở STK: KH lập đăng ký mở tiết kiệm mục tiêu trên hệ thống Internet banking/ MyVIB, và kiểm tra, đồng ý các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK do VIB thông báo, và xác thực đúng mã OTP do hệ thống VIB cung cấp.
 • Thủ tục thực hiện các giao dịch tiền gửi sau khi mở STK: KH thực hiện theo quy định của VIB từng thời kỳ. Trường hợp KH bị Toà án tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ của KH sẽ đại diện cho KH thực hiện các giao dịch tiền gửi.

3. Kỳ hạn

 • Kỳ hạn được tính từ ngày gửi tiền (ngày mở STK)/ ngày gia hạn gần nhất của STK cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ hạn cam kết;
 • Trường hợp ngày mở STK là ngày cuối cùng của tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày mở STK/ ngày gia hạn gần nhất rơi vào ngày 29/30/31 và tháng đến hạn không có ngày này thì ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng đến hạn.

4. Phương thức trả lãi

Tiền lãi được trả cuối kỳ vào ngày đến hạn của STK, hoặc đến khi STK được chấm dứt bởi KH tùy theo thời điểm nào đến trước.

5. Cách thức xử lý khi đến hạn

KH được lựa chọn một trong các cách thức xử lý gốc, lãi khi đến hạn tại ngày mở STK như sau:

 • Gốc và lãi chuyển vào TKTT của KH;
 • Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn trước đó và lãi được chuyển vào TKTT của KH;
 • Gốc và lãi tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó.

6. Lãi suất

 • Lãi suất của STK được thả nổi trong kỳ hạn gửi theo nguyên tắc sau: Lãi suất có kỳ hạn được hệ thống của VIB tự động cập nhật vào cuối mỗi ngày theo số dư cuối ngày và kỳ hạn gửi của STK, và theo biểu lãi suất VIB niêm yết tại thời điểm hệ thống của VIB cập nhật tự động;
 • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng trong trường hợp STK chấm dứt trước hạn, và được tính từ ngày mở STK hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

7. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi có kỳ hạn được tính theo công thức sau:
  • Tiền lãi ngày = Số tiền gửi tại cuối ngày x Lãi suất có kỳ hạn tại cuối ngày/ 365
  • Tiền lãi của một kỳ hạn = Tổng số tiền lãi ngày của các ngày gửi thực tế
  • Số ngày gửi thực tế được tính từ ngày mở STK hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt đúng hạn;
 • Tiền lãi không kỳ hạn được tính theo công thức sau:
  • Tiền lãi không kỳ hạn = Tổng số tiền gửi của các ngày gửi thực tế x Lãi suất không kỳ hạn/ 365
  • Số ngày gửi thực tế được tính từ ngày mở STK hoặc ngày gia hạn gần nhất đến ngày chấm dứt trước hạn;
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của kỳ hạn gửi, không tính lãi ngày đến hạn hoặc ngày chấm dứt trước hạn. Tổng lãi cuối kỳ được làm tròn đến hàng đơn vị.

8. Tăng/ giảm gốc

 • KH được phép tăng tiền gửi gốc trong kỳ hạn gửi nhưng phải sớm hơn thời điểm đến hạn của STK tối thiểu 31 ngày;
 • KH tăng tiền gửi gốc thông qua hai phương thức:
  • Bằng tiền mặt: KH thực hiện thủ tục nộp tiền mặt tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB (CN/ PGD) theo quy định của VIB;
  • Bằng chuyển khoản: KH đăng ký để VIB được quyền tự động trích tiền định kỳ từ TKTT của KH tại VIB, hoặc KH thực hiện chuyển khoản từ TKTT của KH tại VIB qua Internet banking/ MyVIB hoặc tại CN/ PGD;
 • Trường hợp TKTT dùng để đăng ký tự động trích tiền định kỳ không đủ số dư tại ngày định kỳ trích tiền, VIB không tự động trích tiền vào các ngày khác ngày định kỳ mà KH đã đăng ký, kể cả sau khi TKTT có đủ số dư;
 • Không giới hạn số lần nộp thêm tiền và số tiền trên một lần nộp thêm vào STK;
 • KH không được phép rút một phần gốc trong toàn bộ một kỳ hạn gửi.

9. TKTT dùng để gửi, nhận gốc/ lãi

 • KH thực hiện gửi tiền lần đầu và nhận chi trả gốc, lãi thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB và cùng loại tiền với STK;
 • TKTT nhận gốc, lãi của STK được hệ thống mặc định là TKTT đã dùng để trích tiền mở STK, trừ khi có lựa chọn khác của CSH tại ngày mở STK;
 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả gốc, lãi vào TKTT theo chỉ định trên STK, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi với lãi suất bằng không cho đến khi STK được KH yêu cầu chấm dứt;
 • Trường hợp tiền gốc, lãi đang bị phong tỏa khi STK này đến hạn (mà KH không lựa chọn gia hạn), VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc và lãi với lãi suất bằng không, và tiếp tục phong tỏa cho đến khi tiền gốc, lãi được giải tỏa theo quy định/ thỏa thuận về phong tỏa.

10. Chấm dứt STK

 • STK được phép chấm dứt trước hạn hoặc đúng hạn qua Internet banking/ MyVIB hoặc tại CN/ PGD;
 • Lãi suất áp dụng trong trường hợp STK chấm dứt trước hạn là lãi suất không kỳ hạn của VIB hiệu lực tại thời điểm chấm dứt trước hạn.

11. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại: www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/ PGD;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

12. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • Internet banking/ MyVIB;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK tại website và CN/ PGD của VIB.

13. Gia hạn

 • Trong trường hợp gia hạn STK thì việc gia hạn phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB được niêm yết công khai tại các CN/ PGD hoặc website của VIB vào cuối ngày giao dịch và phù hợp với số tiền gốc và kỳ hạn gửi;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó thì VIB sẽ thực hiện chi trả toàn bộ gốc, lãi vào TKTT của KH tại VIB;
 • Các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK trên website của VIB tại thời điểm gia hạn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STK kể từ thời điểm gia hạn.

14. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK.

15. Ủy quyền

KH không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ STK, ngoại trừ trường hợp KH bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Bên thứ ba phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB từng thời kỳ.

16. Chuyển quyền sở hữu

 • Chủ sở hữu được quyền chuyển quyền sở hữu STK cho cá nhân khác (đáp ứng điều kiện về KH), có TKTT tại VIB và sử dụng dịch vụ Internet banking/ My VIB;
 • Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu STK theo thừa kế, việc chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho) chỉ được thực hiện tại CN/ PGD của VIB và chỉ được thực hiện giữa người VN cư trú với người VN cư trú;

17. Cầm cố, thế chấp

 • STK được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của chủ sở hữu; hoặc (ii) yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/ PGD của VIB; hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

18. Phong tỏa STK

VIB có quyền phong tỏa toàn bộ số tiền đang có trên STK của KH trong các trường hợp:

 • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
 • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này.

19. Quy định về giám hộ và giám sát việc giám hộ

 • Người giám hộ không được tặng cho STK của người được giám hộ cho Bên thứ ba theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp người giám hộ thực hiện thủ tục chấm dứt STK, người được giám hộ và người giám hộ chịu trách nhiệm về các giao dịch mà tiền sử dụng cho các giao dịch này có được từ việc chấm dứt STK, và VIB được miễn hoàn toàn mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến các giao dịch này;
 • Các giao dịch chuyển quyền sở hữu, phong tỏa, giải tỏa, cầm cố, thế chấp đối với khoản tiền gửi có giá trị lớn, mà do người giám hộ thực hiện cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ theo quy định của pháp luật;
 • Giá trị lớn của khoản tiền gửi được xác định theo giá trị của khoản tiền gửi/ tài sản được nêu là giá trị lớn trong Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ (bao gồm: Trích lục đăng ký giám sát việc giám hộ do UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ cấp, hoặc Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc cử người giám sát việc giám hộ, hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác theo quy định của pháp luật);
 • Nếu Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ không có nội dung về giá trị lớn của khoản tiền gửi, hoặc giá trị lớn của tài sản trong giao dịch, thì bất kỳ giao dịch nào nêu trên đối với khoản tiền gửi đều cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ mà không phụ thuộc vào giá trị của khoản tiền gửi.

20. Các quy định khác

 • STK sẽ có hiệu lực ngay sau khi: (i) KH hoàn tất việc khai báo đăng ký mở tiết kiệm mục tiêu trên hệ thống Internet banking/ MyVIB; và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT theo chỉ định của KH sang STK được mở;
 • Đối với STK mở sau thời gian hệ thống ngân hàng khóa ngày (là khoảng thời gian hệ thống ngân hàng kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp), thì hiệu lực của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế phát sinh giao dịch mở STK của KH;
 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 • Nếu sau 30 ngày kể từ ngày đăng ký mở STK trên website VIB, KH không hoàn tất thủ tục kích hoạt STK, hệ thống của VIB sẽ tự động xóa đơn mở STK của KH.
 • STK có hiệu lực và được tính lãi khi KH hoàn tất thủ tục kích hoạt và nộp tiền trực tiếp vào STK. KH đăng ký mở STK đồng ý đăng ký sử dụng dịch vụ Internet Banking và cung cấp các thông tin cần thiết để kích hoạt dịch vụ Internet Banking.
 • KH đăng ký mở STK đồng ý mở thêm TKTT để phục vụ việc trả tiền lãi, gốc theo các thông tin đăng ký mở STK.
 • KH xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với tất cả các Biểu phí và Điều kiện mở, sử dụng tài khoản và dịch vụ chung của VIB và Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng sổ tiết kiệm mục tiêu đề cập trên đây.
Z7_IQGAHH801PPU106SDO1EAH1IU4

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL52476

Z7_8PG4HBS0O85880QSA6CBL524B1