Z7_514612K019SN706MGQ3IO66CV6
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66CV5
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66S04

Điều kiện mở và sử dụng Sổ tiết kiệm trả lãi đầu kỳ

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66S01
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) thuộc đối tượng người cư trú hoặc người không cư trú theo quy định của Pháp luật VN.
Độ tuổi Từ đủ 18 tuổi trở lên.
Yêu cầu khác Không bị hạn chế/mất năng lực hành vi dân sự và không bị khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định của pháp luật VN.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66S07

Điều khoản mở và sử dụng Sổ tiết kiệm trả lãi đầu kỳ

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66SG2

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm trả lãi đầu kỳ (STK);
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • STK: là sổ được VIB phát hành cho KH tại thời điểm KH gửi tiền gửi tiết kiệm trả lãi đầu kỳ tại VIB, STK có số seri và được thiết kế chống làm giả theo quy cách của VIB.
 • STK bị hỏng: là STK bị nhàu, nát, rách, tẩy xóa, sửa chữa, cháy một phần hoặc mờ;
 • Phong tỏa: được hiểu là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc, lãi; (ii) sử dụng làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…); và (iii) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • Khi thực hiện các giao dịch liên quan đến STK tại Chi nhánh/ Phòng giao dịch (CN/ PGD) của VIB, KH phải tuân thủ các yêu cầu sau:
  • Kiểm tra và đồng ý các điều kiện, điều khoản sử dụng STK do VIB thông báo khi phát hành STK;
  • Xuất trình STK, Chứng minh nhân dân/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu còn thời hạn hiệu lực, các giấy tờ khác theo quy định của VIB từng thời kỳ;
  • Ký đúng mẫu chữ ký đã đăng ký với VIB;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện giao dịch nếu KH không tuân thủ các yêu cầu trên đây;
 • Sau khi mở STK, trường hợp KH bị Toà án tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ của KH sẽ đại diện cho KH thực hiện các giao dịch tiền gửi.

3. Lãi suất

 • Lãi suất của STK được áp dụng theo lãi suất niêm yết của VIB hiệu lực tại ngày gửi tiền và được giữ nguyên trong suốt kỳ hạn gửi, trừ trường hợp chấm dứt STK trước hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

4. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi được tính theo công thức sau:
  • Tiền lãi = Số tiền gửi x Lãi suất x Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn/ 365
  • Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn: được tính từ ngày gửi tiền đến ngày chấm dứt STK;
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn gửi, không tính lãi ngày đến hạn hoặc ngày chấm dứt trước hạn;
 • Trong trường hợp chấm dứt STK trước hạn, tiền lãi có kỳ hạn đã trả đầu kỳ được thu hồi bằng cách cấn trừ vào số tiền gửi gốc và được thay thế bằng tiền lãi không kỳ hạn.

5. Tăng/ giảm tiền gốc

STK không được phép tăng gốc hoặc rút một phần gốc trong kỳ hạn gửi.

6. Kỳ hạn

 • Kỳ hạn được tính từ ngày gửi tiền cho đến hết ngày cuối cùng của kỳ hạn cam kết;
 • Trường hợp ngày gửi tiền là ngày cuối cùng của tháng thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày gửi tiền rơi vào ngày 29/30/31 và tháng đến hạn không có ngày này thì ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng đến hạn.

7. Kỳ trả lãi

VIB trả toàn bộ tiền lãi một lần vào TKTT của KH tại VIB ngay tại ngày gửi tiền.

8. Cách thức xử lý khi đến hạn

 • Tiền gốc được VIB chi trả một lần vào TKTT của KH tại VIB khi KH đến VIB xuất trình bản gốc STK và thực hiện thủ tục chấm dứt STK tại ngày đến hạn của STK;
 • Sau ngày đến hạn của STK, nếu KH không đến VIB để thực hiện thủ tục chấm dứt STK, VIB sẽ thực hiện giữ hộ tiền gốc với lãi suất bằng không cho đến khi tiền gốc được chi trả theo yêu cầu chấm dứt của KH, và VIB thực hiện chuyển trả gốc vào TKTT của KH tại VIB; 
 • Trường hợp tiền gốc đang bị phong tỏa khi STK này đến hạn, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc với lãi suất bằng không, và tiếp tục phong tỏa cho đến khi tiền gốc được giải tỏa theo quy định/ thỏa thuận về phong tỏa;
 • Trường hợp ngày đến hạn rơi vào ngày nghỉ, lễ hoặc Tết theo quy định của pháp luật và của VIB, thì ngày chi trả gốc được hiểu là ngày làm việc tiếp theo mà VIB sẽ không phải trả thêm bất kỳ một khoản lãi, tiền phạt nào vì lý do này.

9. TKTT dùng để gửi, nhận gốc/ lãi

 • KH chỉ được thực hiện gửi tiền và nhận chi trả gốc, lãi thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB và cùng loại tiền với STK;
 • KH có trách nhiệm duy trì TKTT trong thời gian hiệu lực của STK;
 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả gốc vào TKTT theo chỉ định trên STK, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng, hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc với lãi suất bằng không cho đến khi STK được KH yêu cầu chấm dứt.

10. Gia hạn

STK không được gia hạn vào ngày đến hạn của STK

11. Chấm dứt STK

 • STK được phép chấm dứt trước hạn hoặc đúng hạn tại tất cả các CN/ PGD;
 • Lãi suất áp dụng trong trường hợp STK chấm dứt trước hạn là lãi suất không kỳ hạn của VIB hiệu lực tại thời điểm chấm dứt trước hạn, và được tính từ ngày gửi tiền đến ngày chấm dứt trước hạn.

12. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại:  www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/ PGD;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

13. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • Dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB: Internet banking tại địa chỉ www.ib.vib.com.vn, và ứng dụng ngân hàng di động MyVIB;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/ PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện và điều khoản sử dụng STK tại website và CN/ PGD của VIB.

14. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK

15. Ủy quyền

 • KH được phép ủy quyền cho một người được ủy quyền tại một thời điểm, và chỉ được phép ủy quyền cho người được ủy quyền là cá nhân có cùng quốc tịch với KH, trong phạm vi ủy quyền bao gồm:
  • Chấm dứt trước hạn và đúng hạn;
  • Phong tỏa và giải tỏa;
  • Báo mất, hỏng và hủy báo mất STK;
  • Xác nhận số dư;
  • Nhận tiền khuyến mại, giải thưởng (nếu có);
  • Các trường hợp được phép ủy quyền khác mà pháp luật không cấm;
 • KH được quyền thực hiện việc ủy quyền tại CN/ PGD của VIB hoặc tại Cơ quan có thẩm quyền (UBND xã/ phường, Văn phòng công chứng, Đại sứ quán của Việt Nam tại nước ngoài, và các cơ quan khác theo quy định của pháp luật);
 • Trong trường hợp thực hiện ủy quyền tại Cơ quan thẩm quyền, KH có trách nhiệm thực hiện (các) thủ tục xác thực liên quan theo quy định của VIB;
 • VIB được miễn trách nhiệm trong trường hợp: (i) KH thay đổi nội dung ủy quyền hoặc chấm dứt ủy quyền mà VIB không nhận được thông báo bằng văn bản của KH trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch; hoặc (ii) KH chết nhưng VIB không nhận được thông báo bằng văn bản của (những) người thừa kế hợp pháp trước ngày người được ủy quyền thực hiện giao dịch.

16. Chuyển quyền sở hữu

KH không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ STK (bao gồm chuyển nhượng, tặng cho, và các giao dịch tương tự khác) cho Bên thứ ba, trừ trường hợp thừa kế STK. VIB sẽ chi trả tiền gốc cho người thừa kế hợp pháp của KH trên cơ sở người thừa kế xuất trình các chứng từ theo quy định của VIB từng thời kỳ.

17. Cầm cố, thế chấp

 • STK được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của KH; hoặc (ii) yêu cầu phong tỏa không thực hiện trực tiếp tại CN/ PGD của VIB; hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

18. Phong tỏa STK

VIB có quyền phong tỏa toàn bộ số tiền đang có trên STK của KH trong các trường hợp:

 • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
 • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện và điều khoản sử dụng STK này.

19. Phương thức xử lý khi STK bị mất/ hỏng

 • KH có trách nhiệm thông báo việc mất/ hỏng STK bằng văn bản theo mẫu của VIB tại CN/ PGD của VIB. VIB thực hiện phong tỏa ngay khi tiếp nhận thông báo mất/ hỏng của KH tại VIB;
 • VIB có quyền từ chối chi trả gốc, lãi của STK trong trường hợp STK bị mất/ hỏng mà không có xác nhận bằng văn bản của VIB, và VIB được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến việc STK bị mất/ hỏng mà KH không thông báo hoặc thông báo không kịp thời cho VIB;
 • VIB có quyền từ chối thực hiện và áp dụng các giao dịch liên quan đến STK bị mất/ hỏng gồm:
  • Ủy quyền: xảy ra trước hoặc sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB; và
  • Sử dụng làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn cầm cố, thế chấp…): xảy ra sau khi thông báo mất/ hỏng tại VIB;
 • KH được giữ nguyên quyền nhận số tiền gốc theo STK, và VIB sẽ chi trả sau 05 ngày kể từ ngày đến hạn của STK. Trong thời gian 05 ngày này VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc với lãi suất bằng không;
 • Trường hợp bản gốc STK được xuất trình trước thời điểm VIB chi trả theo “Yêu cầu báo mất, hỏng tiền gửi” (có xác nhận của VIB), VIB sẽ chi trả tiền gốc vào TKTT của KH, và chủ sở hữu trên STK phải là chủ sở hữu đang được ghi nhận trên hệ thống VIB.

20. Quy định về giám hộ và giám sát việc giám hộ

 • Người giám hộ không được tặng cho STK của người được giám hộ cho Bên thứ ba theo quy định của pháp luật;
 • Trường hợp người giám hộ thực hiện việc rút tiền/ chấm dứt STK, người được giám hộ và người giám hộ chịu trách nhiệm về các giao dịch mà tiền sử dụng cho các giao dịch này có được từ việc rút tiền/ chấm dứt STK, và VIB được miễn hoàn toàn mọi trách nhiệm phát sinh liên quan đến các giao dịch này;
 • Các giao dịch phong tỏa, giải tỏa, cầm cố, thế chấp đối với khoản tiền gửi có giá trị lớn, mà do người giám hộ thực hiện cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ theo quy định của pháp luật;
 • Giá trị lớn của khoản tiền gửi được xác định theo giá trị của khoản tiền gửi/ tài sản được nêu là giá trị lớn trong Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ (bao gồm: Trích lục đăng ký giám sát việc giám hộ do UBND cấp xã nơi cư trú của người được giám hộ cấp, hoặc Quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật về việc cử người giám sát việc giám hộ, hoặc giấy tờ có giá trị tương đương khác theo quy định của pháp luật);
 • Nếu Giấy tờ chứng minh tư cách giám sát việc giám hộ không có nội dung về giá trị lớn của khoản tiền gửi, hoặc giá trị lớn của tài sản trong giao dịch, thì bất kỳ giao dịch nào nêu trên đối với khoản tiền gửi đều cần được sự đồng ý của người giám sát việc giám hộ mà không phụ thuộc vào giá trị của khoản tiền gửi.

21. Các quy định khác

 • STK có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt khi hai bên hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ theo STK. Việc chấm dứt STK sẽ thực hiện theo thỏa thuận bằng văn bản của KH và VIB;
 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng Điều kiện và điều khoản sử dụng STK này;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_514612K019SN706MGQ3IO66SG1

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66SG7

Z7_514612K019SN706MGQ3IO66S84