Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GU3
Z7_IQGAHH8019RSC068H694810G16
Z7_IQGAHH8019RSC068H694810G13

Điều kiện mở và sử dụng Sổ tiết kiệm tự động

Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GH4
Quốc tịch  Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của Pháp luật VN;
Độ tuổi Từ đủ 15 tuổi trở lên;
Yêu cầu khác Đã mở và được phép giao dịch trên tài khoản thanh toán (TKTT) tại VIB và được phép giao dịch trên ứng dụng ngân hàng di động MyVIB.
Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GH1

Điều khoản mở và sử dụng Sổ tiết kiệm tự động

Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GH7

1. Giải thích từ ngữ

 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm tự động (STK);
 • VIB: Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • STK: là sổ được VIB phát hành cho KH tại thời điểm KH mở thành công tiền gửi tiết kiệm tự động trên MyVIB;
 • Phong tỏa: được hiểu là việc không cho phép thực hiện các giao dịch rút tiền gốc, lãi, và các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa VIB và KH

 • Thủ tục mở STK: KH lập đăng ký mở tiết kiệm tự động trên hệ thống MyVIB, và kiểm tra, đồng ý các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK do VIB thông báo, và xác thực đúng mã OTP do hệ thống VIB cung cấp;
 • Thủ tục thực hiện các giao dịch tiền gửi sau khi mở STK: KH thực hiện theo quy định của VIB từng thời kỳ. Trường hợp KH bị Toà án tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thì người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ của KH sẽ đại diện cho KH thực hiện các giao dịch tiền gửi.

3. Kỳ hạn

STK áp dụng không kỳ hạn

4. Lãi suất

 • Lãi suất của STK được áp dụng theo nguyên tắc sau:
  • Lãi suất không kỳ hạn được hệ thống của VIB tự động cập nhật vào cuối mỗi ngày theo số dư cuối ngày, và theo biểu lãi suất VIB niêm yết tại thời điểm hệ thống của VIB cập nhật tự động; và
  • Đảm bảo không vượt trần lãi suất theo quy định của Ngân hàng nhà nước;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

5. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi được tính theo công thức sau:
  • Tiền lãi ngày = Số tiền gửi tại cuối ngày x Lãi suất/ 365;
  • Tiền lãi của một tháng = Tổng số tiền lãi ngày của các ngày gửi trong tháng;
  • Số ngày gửi trong tháng được tính từ ngày hiệu lực (ngày gửi) STK hoặc ngày đầu tiên của tháng, đến ngày chấm dứt STK hoặc ngày cuối cùng của tháng tùy theo ngày nào đến trước;
 • Ngày bắt đầu tính lãi là ngày gửi STK hoặc ngày đầu tiên của một tháng, không tính lãi ngày chấm dứt STK.

6. Phương thức gửi

 • Ngay khi mở STK, KH chỉ có thể chuyển khoản từ TKTT của KH tại VIB vào STK trên MyVIB. Sau khi hoàn tất việc mở STK, KH có thể chuyển khoản từng lần (chuyển ngay hoặc vào ngày đặt lịch) từ TKTT của KH tại VIB vào STK qua MyVIB hoặc Internet banking tại địa chỉ: www.ib.vib.com.vn;
 • Ngay khi mở STK, KH phải đăng ký chuyển tiền tự động từ TKTT của KH tại VIB vào STK trên MyVIB, với các cơ sở trích tiền như sau:
  • Cơ sở trích tiền:
   • (i) Tự động trích tiền trên giao dịch chuyển khoản khác mã KH (CIF), bao gồm chuyển tiền sang TKTT khác CIF trong hệ thống VIB và chuyển tiền ra ngoài hệ thống VIB (trong nước và quốc tế);
   • (ii) Tự động trích tiền trên giao dịch thanh toán hóa đơn (điện, nước, điện thoại…) và giao dịch nạp tiền (top up);
    (Các giao dịch chuyển khoản, giao dịch thanh toán hóa đơn và giao dịch nạp tiền sau đây gọi tắt là “giao dịch trích tiền”);
  • Số tiền tự động trích được tính theo công thức tương ứng với phương thức làm tròn được KH lựa chọn như sau:
   • (i) Phương thức làm tròn giá trị giao dịch trích tiền lên hàng chục ngàn: Số tiền tự động trích = Giá trị giao dịch trích tiền được làm tròn lên hàng chục ngàn - Giá trị giao dịch trích tiền thực tế của KH; hoặc
   • (ii) Phương thức làm tròn giá trị giao dịch trích tiền lên hàng trăm ngàn: Số tiền tự động trích = Giá trị giao dịch trích tiền được làm tròn lên hàng trăm ngàn - Giá trị giao dịch trích tiền thực tế của KH; hoặc
   • (iii) Phương thức làm tròn giá trị giao dịch trích tiền lên hàng triệu: Số tiền tự động trích= Giá trị giao dịch trích tiền được làm tròn lên hàng triệu - Giá trị giao dịch trích tiền thực tế của KH;
  • KH được lựa chọn bật/ tắt tự động làm tròn và trích tiền sau khi mở STK;
  • Trường hợp số dư của TKTT dùng để đăng ký tự động trích tiền nhỏ hơn Giá trị giao dịch trích tiền được làm tròn tại ngày thực hiện giao dịch trích tiền, VIB không tự động trích tiền để chuyển vào STK trên giao dịch trích tiền này;
 • Sau khi mở STK, KH có thể đăng ký để VIB tự động trích tiền định kỳ từ TKTT của KH tại VIB vào STK qua MyVIB/ Internet banking hoặc Chi nhánh/ Phòng giao dịch của VIB (CN/ PGD). Trường hợp TKTT dùng để đăng ký tự động trích tiền định kỳ không đủ số dư tại ngày định kỳ trích tiền, VIB không tự động trích tiền vào ngày định kỳ đó, VIB vẫn sẽ tiếp tục thực hiện tự động trích tiền của ngày định kỳ tiếp theo nếu TKTT đủ số dư tại ngày định kỳ trích tiền.

7. Phương thức nhận gốc, lãi

 • Tiền lãi được nhập vào tiền gốc tại thời điểm: (i) ngày cuối cùng của mỗi tháng và luôn sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày (là khoảng thời gian hệ thống của VIB kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp); hoặc (ii) ngày chấm dứt STK;
 • KH chỉ được nhận chi trả tiền gốc (bao gồm cả tiền lãi được nhập vào tiền gốc) khi STK chấm dứt và thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB và cùng loại tiền với STK;
 • KH không được rút tiền bằng tiền mặt hoặc thực hiện chuyển khoản trực tiếp từ STK sang các tài khoản khác ngoài TKTT của KH tại VIB.

8. Chấm dứt STK

 • STK được phép chấm dứt qua MyVIB hoặc tại CN/ PGD. Nếu thời điểm chấm dứt STK trên MyVIB sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì ngày chấm dứt của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày KH yêu cầu chấm dứt STK;
 • Trường hợp TKTT bị phong tỏa/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả tiền gốc (bao gồm cả tiền lãi được nhập vào tiền gốc) vào TKTT theo chỉ định trên STK, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB từng thời kỳ, VIB giữ nguyên tiền gốc, lãi trên STK cho KH theo nguyên tắc áp dụng lãi suất tại điều kiện, điều khoản này cho đến khi: (i) KH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB từng thời kỳ.

9. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại: www.vib.com.vn và niêm yết công khai tại CN/ PGD;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản của STK trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi được cập nhật trên webite của VIB;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này.

10. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • MyVIB/ Internet banking;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/ PGD của VIB;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK tại website và CN/ PGD của VIB.

11. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK.

12. Ủy quyền

KH không được phép ủy quyền cho Bên thứ ba thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ STK, ngoại trừ trường hợp KH bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án tuyên bố mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Bên thứ ba phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB từng thời kỳ.

13. Chuyển quyền sở hữu

KH không được chuyển giao quyền và nghĩa vụ phát sinh từ STK (bao gồm chuyển nhượng, tặng cho, và các giao dịch tương tự khác) cho Bên thứ ba, trừ trường hợp thừa kế STK. VIB sẽ chi trả tiền gốc, lãi cho người thừa kế hợp pháp của KH trên cơ sở người thừa kế xuất trình các chứng từ theo quy định của VIB từng thời kỳ.

14. Phong tỏa STK

VIB có quyền phong tỏa toàn bộ số tiền đang có trên STK của KH trong các trường hợp:

 • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
 • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
 • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này.

15. Cầm cố, thế chấp

 • STK không được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB.
 • Trường hợp KH dùng STK làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại các tổ chức tín dụng khác, VIB chỉ đồng ý xác nhận phong tỏa STK theo mẫu biểu “Yêu cầu phong tỏa tiền gửi” của VIB.

16. Các quy định khác

 • STK sẽ có hiệu lực ngay sau khi: (i) KH hoàn tất việc khai báo đăng ký mở tiết kiệm tự động trên hệ thống MyVIB; và (ii) Hệ thống của VIB đã hoàn tất giao dịch mở STK theo chỉ định của KH;
 • Đối với STK mở sau thời gian hệ thống ngân hàng khóa ngày (là khoảng thời gian hệ thống ngân hàng kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp), thì hiệu lực của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế phát sinh giao dịch mở STK của KH;
 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK. KH chỉ được có một STK hiệu lực tại một thời điểm;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng STK này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_IQGAHH8019RSC068H694810G92
Z7_IQGAHH8019RSC068H694810G95

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GP0

Z7_IQGAHH8019RSC068H694810GP1