1800 8180 Đăng nhập

Biểu lãi suất cơ sở

Ngày hiệu lực : 01/06/2019
Đối tượng áp dụng : Khế ước nhận nợ mới từ ngày hiệu lực của Biểu Lãi suất cơ sở theo sản phẩm này.

Khách hàng cá nhân

Tên sản phẩm cho vay
Lãi suất cơ sở
Vay mua ô tô
Vay mua ô tô mới - tiêu dùng/kinh doanh
8.5%
Vay mua ô tô cũ - tiêu dùng/kinh doanh
8.7%
Vay mua nhà
Vay mua nhà có sổ
8.2%
Vay xây dựng/sửa chữa nhà
8.4%
Vay mua nhà dự án
Vay mua nhà dự án do VIB cấp tín dụng cho CĐT
8.2%
Vay mua nhà dự án khác
8.4%
Vay kinh doanh
Vay bổ sung vốn kinh doanh
8.2%
Vay đầu tư TSCĐ
8.6%
Vay trồng/chăm sóc cây cà phê, cây tiêu
8.6%
Vay tiêu dùng
Vay tiêu dùng có TSBĐ
8.6%
Thấu chi tiêu dùng có TSBĐ
8.6%
Vay du học
8.6%
Vay cầm cố GTCG
8.6%

Doanh nghiệp siêu nhỏ

Tên sản phẩm cho vay
Lãi suất cơ sở
Vay mua xe
Vay mua xe mới - tiêu dùng/kinh doanh
8.9%
Vay mua xe cũ - tiêu dùng/kinh doanh
9.1%
Vay kinh doanh
Vay bổ sung vốn kinh doanh
8.2%
Vay đầu tư TSCĐ
8.6%