Về chúng tôi

1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Hội đồng quản trị
Ông Đặng Khắc Vỹ
Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Văn Sơn
Ông Đặng Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Xuân Hoàng
Ông Đỗ Xuân Hoàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hàn Ngọc Vũ
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Đội ngũ điều hành
Ông Hàn Ngọc Vũ
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm
Tổng Giám đốc

Ông Trần Nhất Minh
Ông Trần Nhất Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối
Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng

Ông Ân Thanh Sơn
Ông Ân Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp

Ông Hồ Vân Long
Ông Hồ Vân Long

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực

Bà Phạm Thị Minh Huệ
Bà Phạm Thị Minh Huệ

Kế toán trưởng

Ban kiểm soát
Ông Đào Quang Ngọc
Ông Đào Quang Ngọc

Trưởng Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy

Thành viên Ban kiểm soát