Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF30F4

Về chúng tôi

1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH80193J406GOB5UUE3062
Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF30F7

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF30V2
Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF30V5
Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3G03
Hội đồng quản trị
Ông Đặng Khắc Vỹ
Ông Đặng Khắc Vỹ

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đặng Văn Sơn
Ông Đặng Văn Sơn

Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Ông Đỗ Xuân Hoàng
Ông Đỗ Xuân Hoàng

Thành viên Hội đồng Quản trị

Ông Hàn Ngọc Vũ
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh
Bà Nguyễn Thị Bích Hạnh

Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị

Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3G00
Đội ngũ điều hành
Ông Hàn Ngọc Vũ
Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm
Tổng Giám đốc

Ông Trần Nhất Minh
Ông Trần Nhất Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng số

Ông Ân Thanh Sơn
Ông Ân Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp

Ông Hồ Vân Long
Ông Hồ Vân Long

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ  kiêm Giám đốc Tài chính

Bà Phạm Thị Minh Huệ
Bà Phạm Thị Minh Huệ

Kế toán trưởng

Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3G06
Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3GG4
Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3GG1
Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thùy Linh
Bà Nguyễn Thùy Linh

Trưởng Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy
Bà Nguyễn Lương Thị Bích Thủy

Thành viên Ban kiểm soát

Ông Đào Quang Ngọc
Ông Đào Quang Ngọc

Thành viên Ban Kiểm soát

Z7_8GHEH001L80G80QS8T7VMF3GG7