Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CF4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CF3
Thông báo đấu giá thanh lý tài sản đảm bảo
Thông báo Lọc
Ngày thông báo

Ngày đăng thông báo

Vui lòng chọn ngày

Vui lòng chọn ngày

Ngày đăng kết quả

Vui lòng chọn ngày

Vui lòng chọn ngày

Nội dung thông báo
Địa bàn của TSĐB

Vui lòng địa bàn

Loại tài sản
18/05/2023
30/05/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá theo TB 056655.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá theo TB 056655.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/06/2023
16/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23

Ngày đăng kết quả

16/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

19/05/2023
25/05/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23

Ngày đăng kết quả

25/05/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/05/2023
06/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23

Ngày đăng kết quả

06/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/05/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

30/05/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

01/06/2023
09/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23

Ngày đăng kết quả

09/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

02/06/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/06/2023
14/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23

Ngày đăng kết quả

14/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

06/06/2023
13/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23

Ngày đăng kết quả

13/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

05/06/2023
12/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

05/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23

Ngày đăng kết quả

12/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/06/2023
13/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23

Ngày đăng kết quả

13/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

08/06/2023
19/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23

Ngày đăng kết quả

19/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2023
16/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23

Ngày đăng kết quả

16/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2023
12/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23

Ngày đăng kết quả

12/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

14/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
Hậu Giang
Hậu Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23

Địa bàn TSĐB

Hậu Giang

Loại tài sản

Bất động sản

15/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

16/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/06/2023
26/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
Khánh Hòa
Khánh Hòa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23

Ngày đăng kết quả

26/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23

Địa bàn TSĐB

Khánh Hòa

Loại tài sản

Bất động sản

20/06/2023
27/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
ĐẮK LẮK
ĐẮK LẮK
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23

Ngày đăng kết quả

27/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23

Ngày đăng kết quả

29/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
Kiên Giang
Kiên Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23

Ngày đăng kết quả

29/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23

Địa bàn TSĐB

Kiên Giang

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
30/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23

Ngày đăng kết quả

30/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/07/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 082753.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 082753.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

26/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

29/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

03/07/2023
11/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

03/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23

Ngày đăng kết quả

11/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

05/07/2023
18/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23

Ngày đăng kết quả

18/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

06/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/07/2023
17/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23

Ngày đăng kết quả

17/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

10/07/2023
17/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23

Ngày đăng kết quả

17/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

17/07/2023
24/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

17/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23

Ngày đăng kết quả

24/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

12/07/2023
18/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23

Ngày đăng kết quả

18/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

18/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

19/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

18/07/2023
24/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23

Ngày đăng kết quả

24/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

18/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

24/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

20/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

24/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

21/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

27/07/2023
04/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

27/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23

Ngày đăng kết quả

04/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

27/07/2023
07/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
Kiên Giang
Kiên Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23

Ngày đăng kết quả

07/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23

Địa bàn TSĐB

Kiên Giang

Loại tài sản

Bất động sản

01/08/2023
08/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

01/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23

Ngày đăng kết quả

08/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

01/08/2023
09/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23

Ngày đăng kết quả

09/08/2023

TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

31/07/2023
04/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

31/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23

Ngày đăng kết quả

04/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/08/2023
11/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

02/08/2023
09/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23

Ngày đăng kết quả

09/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/08/2023
10/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
Long An,Bình Dương
Long An,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23

Ngày đăng kết quả

10/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

04/08/2023
11/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/08/2023
14/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23

Ngày đăng kết quả

14/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

10/08/2023
17/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23

Ngày đăng kết quả

17/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/08/2023
16/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23

Ngày đăng kết quả

16/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

11/08/2023
17/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23

Ngày đăng kết quả

17/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/08/2023
18/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23

Ngày đăng kết quả

18/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/08/2023
21/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23

Ngày đăng kết quả

21/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

15/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

15/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

17/08/2023
23/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23

Ngày đăng kết quả

23/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

17/08/2023
24/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

17/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23

Ngày đăng kết quả

24/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

18/08/2023
25/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23

Ngày đăng kết quả

25/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

18/08/2023
24/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23

Ngày đăng kết quả

24/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

21/08/2023
29/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23

Ngày đăng kết quả

29/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

24/08/2023
31/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

24/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23

Ngày đăng kết quả

31/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

25/08/2023
05/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23

Ngày đăng kết quả

05/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/08/2023
07/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
An Giang
An Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23

Ngày đăng kết quả

07/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23

Địa bàn TSĐB

An Giang

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

30/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

05/09/2023
14/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
An Giang
An Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23

Ngày đăng kết quả

14/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23

Địa bàn TSĐB

An Giang

Loại tài sản

Bất động sản

05/09/2023
13/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23

Ngày đăng kết quả

13/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/09/2023
15/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23

Ngày đăng kết quả

15/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
14/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23

Ngày đăng kết quả

14/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
12/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
Hải Dương,Quảng Ninh
Hải Dương,Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23

Ngày đăng kết quả

12/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương,Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

11/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
Ninh Thuận
Ninh Thuận
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23

Địa bàn TSĐB

Ninh Thuận

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
Bình Phước
Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23

Địa bàn TSĐB

Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

08/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Thanh Hóa

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

11/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/09/2023
22/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23

Ngày đăng kết quả

22/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

13/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

14/09/2023
20/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23

Ngày đăng kết quả

20/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23

Địa bàn TSĐB

Thanh Hóa

Loại tài sản

Bất động sản

15/09/2023
22/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23

Ngày đăng kết quả

22/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

19/09/2023
25/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23

Ngày đăng kết quả

25/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/09/2023
20/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23

Ngày đăng kết quả

20/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

20/09/2023
26/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23

Ngày đăng kết quả

26/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

25/09/2023
29/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23

Ngày đăng kết quả

29/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

21/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23
Quảng Nam
Quảng Nam
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Nam

Loại tài sản

Bất động sản

29/10/2023
05/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23

Ngày đăng kết quả

05/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

27/09/2023
05/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23

Ngày đăng kết quả

05/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

25/09/2023
03/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23

Ngày đăng kết quả

03/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

26/09/2023
02/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23

Ngày đăng kết quả

02/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

27/09/2023
04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23

Ngày đăng kết quả

04/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

02/10/2023
10/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23

Ngày đăng kết quả

10/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/10/2023
04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23

Ngày đăng kết quả

04/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

02/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

04/10/2023
12/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23

Ngày đăng kết quả

12/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/10/2023
11/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23

Ngày đăng kết quả

11/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

06/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

05/10/2023
12/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

05/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23

Ngày đăng kết quả

12/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

05/10/2023
06/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23

Ngày đăng kết quả

06/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
27/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23

Ngày đăng kết quả

27/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
Nam Định
Nam Định
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23

Địa bàn TSĐB

Nam Định

Loại tài sản

Bất động sản

10/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

10/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

10/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

13/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
25/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23

Ngày đăng kết quả

25/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

13/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

20/10/2023
26/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23

Ngày đăng kết quả

26/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

24/10/2023
30/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23

Ngày đăng kết quả

30/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

26/10/2023
01/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23

Ngày đăng kết quả

01/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/10/2023
03/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23

Ngày đăng kết quả

03/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

25/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

28/10/2023
01/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23

Ngày đăng kết quả

01/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

01/11/2023
08/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23

Ngày đăng kết quả

08/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23
Long An,Bình Dương
Long An,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
Long An,Bình Phước
Long An,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

06/11/2023
10/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23

Ngày đăng kết quả

10/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
15/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
Đồng Nai,Long An,Tây Ninh
Đồng Nai,Long An,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23

Ngày đăng kết quả

15/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
Hải Phòng
Hải Phòng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23

Địa bàn TSĐB

Hải Phòng

Loại tài sản

Bất động sản

09/11/2023
15/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

09/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23

Ngày đăng kết quả

15/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

13/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
Bình Định
Bình Định
Bất động sản

Địa bàn TSĐB

Bình Định

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh
An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23

Địa bàn TSĐB

An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
23/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23

Ngày đăng kết quả

23/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23

Địa bàn TSĐB

Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

17/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

20/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
Bình Phước
Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23

Địa bàn TSĐB

Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

21/11/2023
27/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23

Ngày đăng kết quả

27/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/11/2023
30/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23

Ngày đăng kết quả

30/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

23/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

27/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
Đắk Nông
Đắk Nông
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Đắk Nông

Loại tài sản

Bất động sản

24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
04/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23

Ngày đăng kết quả

04/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

01/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

08/08/2023
11/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112301.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112301.23
KQ Thông báo lựa chọn đấu giá 112301.23
KQ Thông báo lựa chọn đấu giá 112301.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112301.23

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ Thông báo lựa chọn đấu giá 112301.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

07/08/2023
11/08/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 112369.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 112369.23
KQ Thông báo lựa chọn số 112369.23
KQ Thông báo lựa chọn số 112369.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ Thông báo lựa chọn số 112369.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

07/08/2023
11/08/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
KQ Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
KQ Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

28/08/2023
05/09/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 129388.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 129388.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129388.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129388.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng kết quả

05/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129388.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

28/08/2023
06/09/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 129405.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 129405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129405.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng kết quả

06/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 129405.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

28/08/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 133635.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 133635.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 133635.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 133635.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

Không có thông báo thỏa điều kiện lọc

Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CV4
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CV1
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CV7
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401S02
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401S05
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401SG0
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401SG6
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401SG7