Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CF4
1800 8180 Đăng nhập
Z7_IQGAHH8011PE206S33F6401CF3
Thông báo đấu giá thanh lý tài sản đảm bảo
Thông báo Lọc
Ngày thông báo

Ngày đăng thông báo

Vui lòng chọn ngày

Vui lòng chọn ngày

Ngày đăng kết quả

Vui lòng chọn ngày

Vui lòng chọn ngày

Nội dung thông báo
Địa bàn của TSĐB

Vui lòng địa bàn

Loại tài sản
02/01/2024
10/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24

Ngày đăng kết quả

10/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000239.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

04/01/2024
11/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24
Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24

Ngày đăng kết quả

11/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 000685.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

08/01/2024
12/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24

Ngày đăng kết quả

12/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001448.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

05/01/2024
12/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24

Ngày đăng kết quả

12/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001530.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

05/01/2024
12/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24
Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24

Ngày đăng kết quả

12/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 001869.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

08/01/2024
16/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24
KQ Lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24
KQ Lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24
Đồng Nai,Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24

Ngày đăng kết quả

16/01/2024

KQ Lựa chọn tổ chức đấu giá 004133.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

10/01/2024
18/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

10/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24

Ngày đăng kết quả

18/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 009708.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

11/01/2024
18/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24

Ngày đăng kết quả

18/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010031.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

17/01/2024
24/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24
ĐẮK LẮK
ĐẮK LẮK
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24

Ngày đăng kết quả

24/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010620.24

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK

Loại tài sản

Bất động sản

12/01/2024
22/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24

Ngày đăng kết quả

22/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 010736.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

12/01/2024
22/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24

Ngày đăng kết quả

22/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011449.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

12/01/2024
22/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24

Ngày đăng kết quả

22/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 011641.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

16/01/2024
23/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24
Tây Ninh
Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24

Ngày đăng kết quả

23/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 014277.24

Địa bàn TSĐB

Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

18/01/2024
24/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

18/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24

Ngày đăng kết quả

24/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 016308.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/01/2024
25/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24

Ngày đăng kết quả

25/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017169.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/01/2024
29/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24
Đồng Nai,Lâm Đồng,Tây Ninh
Đồng Nai,Lâm Đồng,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24

Ngày đăng kết quả

29/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017206.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Lâm Đồng,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

22/01/2024
31/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24

Ngày đăng kết quả

31/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 017446.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/01/2024
29/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24

Ngày đăng kết quả

29/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019157.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

23/01/2024
29/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24

Ngày đăng kết quả

29/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 019403.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

25/01/2024
31/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

25/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24

Ngày đăng kết quả

31/01/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021396.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

01/02/2024
20/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

01/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24

Ngày đăng kết quả

20/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 021406.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023036.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023036.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

29/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023036.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

01/02/2024
22/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24

Ngày đăng kết quả

22/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023093.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

30/01/2024
15/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/01/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24

Ngày đăng kết quả

15/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 023818.24

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

02/02/2024
19/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24

Ngày đăng kết quả

19/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 025328.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/02/2024
21/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24
An Giang
An Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24

Ngày đăng kết quả

21/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026803.24

Địa bàn TSĐB

An Giang

Loại tài sản

Bất động sản

07/02/2024
22/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24
Lâm Đồng,Bình Dương
Lâm Đồng,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24

Ngày đăng kết quả

22/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026811.24

Địa bàn TSĐB

Lâm Đồng,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/02/2024
21/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24

Ngày đăng kết quả

21/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 026868.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

06/02/2024
20/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24

Ngày đăng kết quả

20/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027154.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027187.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027187.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027187.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027187.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027187.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/02/2024
26/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24

Ngày đăng kết quả

26/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 027540.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

16/02/2024
22/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027634.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027634.24
KQ lựa chọn 027634.24.pdf
KQ lựa chọn 027634.24.pdf
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 027634.24

Ngày đăng kết quả

22/02/2024

KQ lựa chọn 027634.24.pdf

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/02/2024
26/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24

Ngày đăng kết quả

26/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 028002.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/02/2024
28/02/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24

Ngày đăng kết quả

28/02/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 029788.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

28/02/2024
07/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24
Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước
Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24

Ngày đăng kết quả

07/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 032676.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

01/03/2024
07/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24

Ngày đăng kết quả

07/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034551.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/02/2024
07/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/02/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24

Ngày đăng kết quả

07/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 034563.24

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

01/03/2024
07/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

01/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24

Ngày đăng kết quả

07/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035264.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

01/03/2024
14/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24
Bắc Giang
Bắc Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24

Ngày đăng kết quả

14/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035780.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Giang

Loại tài sản

Bất động sản

01/03/2024
13/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24
Hưng Yên
Hưng Yên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24

Ngày đăng kết quả

13/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035931.24

Địa bàn TSĐB

Hưng Yên

Loại tài sản

Bất động sản

04/03/2024
14/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24
Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước
Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24

Ngày đăng kết quả

14/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 035943.24

Địa bàn TSĐB

Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

06/03/2024
14/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24

Ngày đăng kết quả

14/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 036183.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

07/03/2024
14/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Đắk Nông
Bà Rịa Vũng Tàu,Đắk Nông
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24

Ngày đăng kết quả

14/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 037996.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Đắk Nông

Loại tài sản

Bất động sản

05/03/2024
12/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24

Ngày đăng kết quả

12/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 038762.24

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

06/03/2024
13/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24

Ngày đăng kết quả

13/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039220.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/03/2024
12/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24

Ngày đăng kết quả

12/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039223.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/03/2024
12/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24

Ngày đăng kết quả

12/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039570.24

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

06/03/2024
12/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24

Ngày đăng kết quả

12/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 039601.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

08/03/2024
18/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24

Ngày đăng kết quả

18/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040270.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/03/2024
21/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24

Ngày đăng kết quả

21/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 040350.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

08/03/2024
14/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24
Hưng Yên
Hưng Yên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24

Ngày đăng kết quả

14/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041255.24

Địa bàn TSĐB

Hưng Yên

Loại tài sản

Bất động sản

08/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041355.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041355.24
Hưng Yên
Hưng Yên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041355.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hưng Yên

Loại tài sản

Bất động sản

12/03/2024
22/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24

Ngày đăng kết quả

22/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 041667.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

14/03/2024
21/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Bình Phước
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24

Ngày đăng kết quả

21/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 042138.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

12/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042835.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042835.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 042835.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/03/2024
21/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24

Ngày đăng kết quả

21/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 047841.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

15/03/2024
21/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24
Hưng Yên
Hưng Yên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24

Ngày đăng kết quả

21/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049002.24

Địa bàn TSĐB

Hưng Yên

Loại tài sản

Bất động sản

18/03/2024
25/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24

Ngày đăng kết quả

25/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049623.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

15/03/2024
22/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24

Ngày đăng kết quả

22/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 049910.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

18/03/2024
28/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24
Bình Phước
Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24

Ngày đăng kết quả

28/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050541.24

Địa bàn TSĐB

Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

15/03/2024
22/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24

Ngày đăng kết quả

22/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 050649.24

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

21/03/2024
28/03/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24

Ngày đăng kết quả

28/03/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 052332.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

21/03/2024
02/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24

Ngày đăng kết quả

02/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 053361.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

18/05/2023
30/05/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá theo TB 056655.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá theo TB 056655.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056655.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/06/2023
16/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23

Ngày đăng kết quả

16/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 056834.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 057769.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/03/2024
04/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24
Đồng Nai,Bình Phước
Đồng Nai,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24

Ngày đăng kết quả

04/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058221.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
02/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24

Ngày đăng kết quả

02/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058234.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24
Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi
Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058678.24

Địa bàn TSĐB

Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi

Loại tài sản

Bất động sản

19/05/2023
25/05/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23

Ngày đăng kết quả

25/05/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 058963.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh,Bình Phước
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059416.24

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059439.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

25/03/2024
02/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24

Ngày đăng kết quả

02/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059553.24

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059588.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

26/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24
Kiên Giang
Kiên Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 059594.24

Địa bàn TSĐB

Kiên Giang

Loại tài sản

Bất động sản

28/03/2024
03/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

28/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24

Ngày đăng kết quả

03/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 061851.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/05/2023
06/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23

Ngày đăng kết quả

06/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062185.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/03/2024
05/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24

Ngày đăng kết quả

05/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062735.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/03/2024
09/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24
Bắc Giang
Bắc Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

29/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24

Ngày đăng kết quả

09/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062821.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Giang

Loại tài sản

Bất động sản

02/04/2024
10/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24

Ngày đăng kết quả

10/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062917.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/03/2024
05/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24

Ngày đăng kết quả

05/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 062944.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/03/2024
05/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24

Ngày đăng kết quả

05/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063121.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/05/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063122.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

29/03/2024
05/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/03/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24

Ngày đăng kết quả

05/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063206.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

30/05/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/05/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063463.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

03/04/2024
12/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24
Quảng Ngãi
Quảng Ngãi
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24

Ngày đăng kết quả

12/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 063880.24

Địa bàn TSĐB

Quảng Ngãi

Loại tài sản

Bất động sản

02/04/2024
16/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24

Ngày đăng kết quả

16/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064642.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

02/04/2024
09/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24

Ngày đăng kết quả

09/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064783.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

01/04/2024
09/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

01/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24

Ngày đăng kết quả

09/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 064785.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

02/04/2024
10/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24
Bắc Giang
Bắc Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24

Ngày đăng kết quả

10/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066407.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Giang

Loại tài sản

Bất động sản

01/06/2023
09/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23

Ngày đăng kết quả

09/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 066463.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

05/04/2024
11/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24

Ngày đăng kết quả

11/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 067582.24

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

02/06/2023
08/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23

Ngày đăng kết quả

08/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068376.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/06/2023
14/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23

Ngày đăng kết quả

14/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068460.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

06/06/2023
13/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23

Ngày đăng kết quả

13/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068468.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

05/04/2024
12/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24

Ngày đăng kết quả

12/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068849.24

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

08/05/2024
14/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24

Ngày đăng kết quả

14/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 068855.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

05/06/2023
12/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

05/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23

Ngày đăng kết quả

12/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069314.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/06/2023
13/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23

Ngày đăng kết quả

13/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069423.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/04/2024
17/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

09/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24

Ngày đăng kết quả

17/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 069590.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

08/06/2023
19/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23

Ngày đăng kết quả

19/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070762.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2023
16/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23

Ngày đăng kết quả

16/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 070814.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2023
12/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23

Ngày đăng kết quả

12/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 071451.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/04/2024
17/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24

Ngày đăng kết quả

17/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072383.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

10/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072501.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072501.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072501.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/04/2024
22/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24
Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi
Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24

Ngày đăng kết quả

22/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 072504.24

Địa bàn TSĐB

Thừa Thiên Huế,Quảng Ngãi

Loại tài sản

Bất động sản

10/04/2024
16/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24

Ngày đăng kết quả

16/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073014.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/04/2024
17/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24

Ngày đăng kết quả

17/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073701.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/04/2024
17/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24

Ngày đăng kết quả

17/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073740.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/04/2024
22/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24

Ngày đăng kết quả

22/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 073941.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

13/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 074380.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

19/04/2024
24/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24

Ngày đăng kết quả

24/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075205.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

14/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23
Hậu Giang
Hậu Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 075224.23

Địa bàn TSĐB

Hậu Giang

Loại tài sản

Bất động sản

15/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076143.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

15/04/2024
23/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24

Ngày đăng kết quả

23/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076584.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/06/2023
22/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23

Ngày đăng kết quả

22/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 076622.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/06/2023
26/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23
Khánh Hòa
Khánh Hòa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23

Ngày đăng kết quả

26/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 076871.23

Địa bàn TSĐB

Khánh Hòa

Loại tài sản

Bất động sản

16/04/2024
23/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24

Ngày đăng kết quả

23/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077450.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

17/04/2024
23/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24
Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24

Ngày đăng kết quả

23/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 077481.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

20/06/2023
27/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23
ĐẮK LẮK
ĐẮK LẮK
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23

Ngày đăng kết quả

27/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078697.23

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK

Loại tài sản

Bất động sản

19/04/2024
26/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24

Ngày đăng kết quả

26/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078723.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/06/2023
29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23

Ngày đăng kết quả

29/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078744.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

17/04/2024
02/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24

Ngày đăng kết quả

02/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078866.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

22/04/2024
26/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24
Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24

Ngày đăng kết quả

26/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 078870.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079186.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

19/04/2024
25/04/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24

Ngày đăng kết quả

25/04/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 079567.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/06/2023
29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23
Kiên Giang
Kiên Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23

Ngày đăng kết quả

29/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080763.23

Địa bàn TSĐB

Kiên Giang

Loại tài sản

Bất động sản

22/06/2023
30/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23

Ngày đăng kết quả

30/06/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 080798.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/04/2024
06/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24

Ngày đăng kết quả

06/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081210.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081486.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081740.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

23/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá số 081861.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/04/2024
03/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

24/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24

Ngày đăng kết quả

03/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 081907.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/04/2024
08/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24

Ngày đăng kết quả

08/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082325.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

24/04/2024
07/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24

Ngày đăng kết quả

07/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082570.24

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

19/07/2023
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 082753.23
Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá 082753.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

26/04/2024
08/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24

Ngày đăng kết quả

08/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082781.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

26/06/2023
03/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23

Ngày đăng kết quả

03/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 082965.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

26/04/2024
08/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24

Ngày đăng kết quả

08/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083101.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

26/04/2024
06/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24

Ngày đăng kết quả

06/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 083962.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/04/2024
08/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/04/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24

Ngày đăng kết quả

08/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084071.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

02/05/2024
09/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24
Sóc Trăng
Sóc Trăng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24

Ngày đăng kết quả

09/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084762.24

Địa bàn TSĐB

Sóc Trăng

Loại tài sản

Bất động sản

02/05/2024
09/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24

Ngày đăng kết quả

09/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084872.24

Địa bàn TSĐB

Thanh Hóa

Loại tài sản

Bất động sản

02/05/2024
14/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24

Ngày đăng kết quả

14/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 084909.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

06/05/2024
14/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24

Ngày đăng kết quả

14/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085130.24

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

29/06/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

29/06/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085169.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

06/05/2024
24/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24

Ngày đăng kết quả

24/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 085514.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

03/07/2023
11/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

03/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23

Ngày đăng kết quả

11/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 086492.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/05/2024
10/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24

Ngày đăng kết quả

10/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087118.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

05/07/2023
18/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23

Ngày đăng kết quả

18/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 087552.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

06/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 088613.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/07/2023
17/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23

Ngày đăng kết quả

17/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090449.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

09/05/2024
15/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24
Thái Bình
Thái Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24

Ngày đăng kết quả

15/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 090884.24

Địa bàn TSĐB

Thái Bình

Loại tài sản

Bất động sản

09/05/2024
15/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24
Phú Thọ
Phú Thọ
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24

Ngày đăng kết quả

15/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091240.24

Địa bàn TSĐB

Phú Thọ

Loại tài sản

Bất động sản

10/05/2024
20/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24
Cần Thơ
Cần Thơ
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

10/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24

Ngày đăng kết quả

20/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091266.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ

Loại tài sản

Bất động sản

13/05/2024
20/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24

Ngày đăng kết quả

20/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091315.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

13/05/2024
23/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24

Ngày đăng kết quả

23/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091586.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

13/05/2024
20/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24

Ngày đăng kết quả

20/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 091755.24

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/05/2024
17/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24

Ngày đăng kết quả

17/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092376.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

10/07/2023
17/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23

Ngày đăng kết quả

17/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 092560.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093094.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093094.24
Bắc Kạn
Bắc Kạn
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093094.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bắc Kạn

Loại tài sản

Bất động sản

14/05/2024
23/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24

Ngày đăng kết quả

23/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093613.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

17/07/2023
24/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

17/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23

Ngày đăng kết quả

24/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 093644.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

12/07/2023
18/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23

Ngày đăng kết quả

18/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094492.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

18/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 094500.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

20/05/2024
28/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24

Ngày đăng kết quả

28/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 095460.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

15/05/2024
26/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24

Ngày đăng kết quả

26/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096183.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/05/2024
28/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24

Ngày đăng kết quả

28/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096239.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 096688.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/07/2023
27/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23

Ngày đăng kết quả

27/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097112.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

20/05/2024
24/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)

Ngày đăng kết quả

24/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097278.24 (AMC)

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

20/05/2024
27/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24
Bình Dương,Bình Phước
Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24

Ngày đăng kết quả

27/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097389.24

Địa bàn TSĐB

Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

18/07/2023
24/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23

Ngày đăng kết quả

24/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097630.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

20/05/2024
29/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24
Cần Thơ
Cần Thơ
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24

Ngày đăng kết quả

29/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097816.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ

Loại tài sản

Bất động sản

22/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097943.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097943.24
Bắc Kạn
Bắc Kạn
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097943.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bắc Kạn

Loại tài sản

Bất động sản

18/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 097967.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

24/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098197.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

20/05/2024
24/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24

Ngày đăng kết quả

24/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 098731.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099131.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/05/2024
28/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24

Ngày đăng kết quả

28/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099809.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

21/05/2024
30/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24

Ngày đăng kết quả

30/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 099883.24

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100131.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

21/07/2023
26/07/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23

Ngày đăng kết quả

26/07/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100375.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/05/2024
31/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24

Ngày đăng kết quả

31/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100790.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

22/05/2024
28/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

22/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24

Ngày đăng kết quả

28/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 100892.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

23/05/2024
29/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24

Ngày đăng kết quả

29/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 101359.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

23/05/2024
29/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24
Bà Rịa Vũng Tàu,Tây Ninh
Bà Rịa Vũng Tàu,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

23/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24

Ngày đăng kết quả

29/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 101691.24

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

24/05/2024
31/05/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24

Ngày đăng kết quả

31/05/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102188.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

26/07/2023
01/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23

Ngày đăng kết quả

01/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102407.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

27/05/2024
07/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương
Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24

Ngày đăng kết quả

07/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102675.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

27/07/2023
04/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

27/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23

Ngày đăng kết quả

04/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 102950.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

28/05/2024
06/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24

Ngày đăng kết quả

06/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 103956.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

27/07/2023
07/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23
Kiên Giang
Kiên Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23

Ngày đăng kết quả

07/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 104519.23

Địa bàn TSĐB

Kiên Giang

Loại tài sản

Bất động sản

01/08/2023
08/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

01/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23

Ngày đăng kết quả

08/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 105806.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

01/08/2023
09/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23

Ngày đăng kết quả

09/08/2023

TQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106022.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

31/05/2024
11/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24
Đồng Nai,Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Đồng Nai,Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

31/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24

Ngày đăng kết quả

11/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106511.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

03/06/2024
19/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24

Ngày đăng kết quả

19/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106627.24

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

03/06/2024
12/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24
Hà Tĩnh
Hà Tĩnh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24

Ngày đăng kết quả

12/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106650.24

Địa bàn TSĐB

Hà Tĩnh

Loại tài sản

Bất động sản

31/05/2024
06/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24
An Giang,Đồng Tháp
An Giang,Đồng Tháp
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

31/05/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24

Ngày đăng kết quả

06/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 106986.24

Địa bàn TSĐB

An Giang,Đồng Tháp

Loại tài sản

Bất động sản

03/06/2024
12/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24

Ngày đăng kết quả

12/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 107451.24

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

31/07/2023
04/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

31/07/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23

Ngày đăng kết quả

04/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 108695.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/06/2024
14/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24
Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước
Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24

Ngày đăng kết quả

14/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109518.24

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

04/08/2023
11/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 109585.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

02/08/2023
09/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

02/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23

Ngày đăng kết quả

09/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 110405.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/08/2023
10/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23
Long An,Bình Dương
Long An,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23

Ngày đăng kết quả

10/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111821.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

11/06/2024
19/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24

Ngày đăng kết quả

19/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111945.24

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2024
19/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24

Ngày đăng kết quả

19/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 111967.24

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

07/06/2024
13/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24
Cần Thơ
Cần Thơ
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24

Ngày đăng kết quả

13/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112051.24

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/08/2023
11/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

04/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23

Ngày đăng kết quả

11/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112147.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/06/2024
14/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24
Long An,Đồng Tháp,Bình Dương,Bình Phước
Long An,Đồng Tháp,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24

Ngày đăng kết quả

14/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112192.24

Địa bàn TSĐB

Long An,Đồng Tháp,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

07/08/2023
14/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23

Ngày đăng kết quả

14/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 112495.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

11/06/2024
19/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24
Phú Thọ
Phú Thọ
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24

Ngày đăng kết quả

19/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113135.24

Địa bàn TSĐB

Phú Thọ

Loại tài sản

Bất động sản

12/06/2024
20/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24

Ngày đăng kết quả

20/06/2024

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 113458.24

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

07/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 113599.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

13/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115097.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115097.24
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115097.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

14/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115318.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115318.24
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115318.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

14/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115440.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115440.24
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 115440.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng

Loại tài sản

Bất động sản

14/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116188.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116188.24
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

14/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116188.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

17/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116812.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116812.24
Lâm Đồng,Bình Dương
Lâm Đồng,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 116812.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Lâm Đồng,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

10/08/2023
17/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23

Ngày đăng kết quả

17/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 117305.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118060.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118060.24
Hải Phòng
Hải Phòng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118060.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hải Phòng

Loại tài sản

Bất động sản

11/08/2023
16/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23

Ngày đăng kết quả

16/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118849.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

11/08/2023
17/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23

Ngày đăng kết quả

17/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 118856.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/08/2023
18/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23

Ngày đăng kết quả

18/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119000.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/08/2023
21/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23

Ngày đăng kết quả

21/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 119625.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

15/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 121008.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/06/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121123.24
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121123.24
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

24/06/2024

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 121123.24

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

15/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

15/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122593.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/08/2023
22/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23

Ngày đăng kết quả

22/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 122952.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

17/08/2023
23/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23

Ngày đăng kết quả

23/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 124274.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

17/08/2023
24/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

17/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23

Ngày đăng kết quả

24/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125318.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

18/08/2023
25/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23

Ngày đăng kết quả

25/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 125572.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

18/08/2023
24/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23

Ngày đăng kết quả

24/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126169.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

21/08/2023
29/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23

Ngày đăng kết quả

29/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 126594.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

24/08/2023
31/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

24/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23

Ngày đăng kết quả

31/08/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130094.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

25/08/2023
05/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23

Ngày đăng kết quả

05/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 130643.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/08/2023
07/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23
An Giang
An Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23

Ngày đăng kết quả

07/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 131915.23

Địa bàn TSĐB

An Giang

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 132743.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

30/08/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/08/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 133232.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

05/09/2023
14/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23
An Giang
An Giang
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23

Ngày đăng kết quả

14/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135346.23

Địa bàn TSĐB

An Giang

Loại tài sản

Bất động sản

05/09/2023
13/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23

Ngày đăng kết quả

13/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 135755.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137113.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/09/2023
15/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23

Ngày đăng kết quả

15/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137264.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
14/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23

Ngày đăng kết quả

14/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137344.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
12/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23
Hải Dương,Quảng Ninh
Hải Dương,Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23

Ngày đăng kết quả

12/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137455.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương,Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

11/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137464.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 137976.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23
Ninh Thuận
Ninh Thuận
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138602.23

Địa bàn TSĐB

Ninh Thuận

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23
Bình Phước
Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 138610.23

Địa bàn TSĐB

Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

08/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139063.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Thanh Hóa

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139219.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

11/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139885.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 139898.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/09/2023
22/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23

Ngày đăng kết quả

22/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 140990.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

12/09/2023
18/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23

Ngày đăng kết quả

18/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141306.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

12/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 141501.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

13/09/2023
19/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23

Ngày đăng kết quả

19/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 142187.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 142258.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

14/09/2023
20/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23
Thanh Hóa
Thanh Hóa
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23

Ngày đăng kết quả

20/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 143651.23

Địa bàn TSĐB

Thanh Hóa

Loại tài sản

Bất động sản

15/09/2023
22/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23

Ngày đăng kết quả

22/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 144462.23

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

19/09/2023
25/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23

Ngày đăng kết quả

25/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 146688.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/09/2023
20/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23

Ngày đăng kết quả

20/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 147793.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

20/09/2023
26/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23

Ngày đăng kết quả

26/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148137.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

25/09/2023
29/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23

Ngày đăng kết quả

29/09/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 148612.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

21/09/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23
Quảng Nam
Quảng Nam
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 148981.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Nam

Loại tài sản

Bất động sản

29/10/2023
05/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

29/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23

Ngày đăng kết quả

05/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 150317.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

27/09/2023
05/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23

Ngày đăng kết quả

05/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151688.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

25/09/2023
03/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23

Ngày đăng kết quả

03/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 151823.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

26/09/2023
02/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23

Ngày đăng kết quả

02/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152665.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

27/09/2023
04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23
Long An
Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/09/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23

Ngày đăng kết quả

04/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152711.23

Địa bàn TSĐB

Long An

Loại tài sản

Bất động sản

02/10/2023
10/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23

Ngày đăng kết quả

10/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 152901.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/10/2023
04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23

Ngày đăng kết quả

04/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 155694.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23
Long An,Hồ Chí Minh
Long An,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 156720.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 156837.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

02/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

02/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157059.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

03/10/2023
09/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu
Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

03/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23

Ngày đăng kết quả

09/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 157619.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

04/10/2023
12/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23

Ngày đăng kết quả

12/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 158003.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

04/10/2023
11/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23

Ngày đăng kết quả

11/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 159312.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

04/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

04/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 159337.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

06/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160879.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

05/10/2023
12/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

05/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23

Ngày đăng kết quả

12/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 160881.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

05/10/2023
06/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

05/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23

Ngày đăng kết quả

06/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161010.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
27/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23
Đồng Nai,Long An
Đồng Nai,Long An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23

Ngày đăng kết quả

27/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 161751.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162541.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162890.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23
Nam Định
Nam Định
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 162904.23

Địa bàn TSĐB

Nam Định

Loại tài sản

Bất động sản

10/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

10/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163241.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

09/10/2023
13/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

09/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23

Ngày đăng kết quả

13/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163349.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

10/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

10/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163612.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 163771.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/10/2023
18/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164631.23

Ngày đăng kết quả

18/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 120665.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 164828.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
16/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23

Ngày đăng kết quả

16/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165716.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

12/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23
Hải Dương
Hải Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

12/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 165946.23

Địa bàn TSĐB

Hải Dương

Loại tài sản

Bất động sản

13/10/2023
19/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23

Ngày đăng kết quả

19/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166260.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
25/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23

Ngày đăng kết quả

25/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166264.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

13/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23
Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166585.23

Địa bàn TSĐB

Vĩnh Phúc

Loại tài sản

Bất động sản

16/10/2023
20/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23

Ngày đăng kết quả

20/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 166773.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

20/10/2023
26/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23

Ngày đăng kết quả

26/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 168705.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

24/10/2023
30/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23

Ngày đăng kết quả

30/10/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170729.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

26/10/2023
01/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

26/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23

Ngày đăng kết quả

01/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 170774.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

26/10/2023
03/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

26/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23

Ngày đăng kết quả

03/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 171021.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

25/10/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

25/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 171459.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

28/10/2023
01/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/10/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23

Ngày đăng kết quả

01/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 172380.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

01/11/2023
08/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23

Ngày đăng kết quả

08/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 177343.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23
Long An,Bình Dương
Long An,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180206.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bình Dương,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180405.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23
Long An,Bình Phước
Long An,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180497.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

06/11/2023
10/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23

Ngày đăng kết quả

10/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 180855.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181852.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 181921.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182052.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
15/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23
Đồng Nai,Long An,Tây Ninh
Đồng Nai,Long An,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23

Ngày đăng kết quả

15/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182108.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Long An,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Đồng Nai,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182261.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23

Ngày đăng kết quả

13/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182267.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

07/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182434.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 182871.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183402.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

08/11/2023
14/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23
Hải Phòng
Hải Phòng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

08/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23

Ngày đăng kết quả

14/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 183719.23

Địa bàn TSĐB

Hải Phòng

Loại tài sản

Bất động sản

09/11/2023
15/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

09/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23

Ngày đăng kết quả

15/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 184760.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187075.23

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

13/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

13/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187296.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

13/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187371.23 ngày
Bình Định
Bình Định
Bất động sản

Địa bàn TSĐB

Bình Định

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23
Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 187970.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 18808623

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

14/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188316.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 188923.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23
An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh
An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189038.23

Địa bàn TSĐB

An Giang,Hậu Giang,Trà Vinh

Loại tài sản

Bất động sản

15/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

15/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189499.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23
Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189673.23

Địa bàn TSĐB

Long An,Lâm Đồng,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

16/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Hà Nội,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189734.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189875.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
21/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23

Ngày đăng kết quả

21/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 189892.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

16/11/2023
23/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23
Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

16/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23

Ngày đăng kết quả

23/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 190091.23

Địa bàn TSĐB

Lâm Đồng,Bình Dương,Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

17/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23
Thái Nguyên
Thái Nguyên
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

17/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191173.23

Địa bàn TSĐB

Thái Nguyên

Loại tài sản

Bất động sản

20/11/2023
24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

20/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23

Ngày đăng kết quả

24/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 191973.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

20/11/2023
22/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23
Quảng Ninh
Quảng Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

20/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23

Ngày đăng kết quả

22/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192015.23

Địa bàn TSĐB

Quảng Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23
Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192247.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương,Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23
Bình Phước
Bình Phước
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 192382.23

Địa bàn TSĐB

Bình Phước

Loại tài sản

Bất động sản

21/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193422.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

21/11/2023
27/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

21/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23

Ngày đăng kết quả

27/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193576.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 193926.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

22/11/2023
28/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

22/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23

Ngày đăng kết quả

28/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194297.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/11/2023
30/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23

Ngày đăng kết quả

30/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 194577.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu,Lâm Đồng,Bình Dương,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

23/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

23/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195057.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

24/11/2023
29/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23

Ngày đăng kết quả

29/11/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195600.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

27/11/2023
06/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23
Đắk Nông
Đắk Nông
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

27/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23

Ngày đăng kết quả

06/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 195908.23

Địa bàn TSĐB

Đắk Nông

Loại tài sản

Bất động sản

24/11/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

24/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 196394.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
05/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23

Ngày đăng kết quả

05/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197182.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
04/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23

Ngày đăng kết quả

04/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 197735.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

28/11/2023
04/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23

Ngày đăng kết quả

04/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198149.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

28/11/2023
05/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

28/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23

Ngày đăng kết quả

05/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 198830.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199169.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199169.23
Hà Nội
Hà Nội
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199169.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Bất động sản

30/11/2023
06/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23
Đồng Nai,Bình Dương
Đồng Nai,Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

30/11/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23

Ngày đăng kết quả

06/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 199649.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai,Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

01/12/2023
07/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23
Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Hồ Chí Minh,Tây Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23

Ngày đăng kết quả

07/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201081.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh,Tây Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

01/12/2023
07/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23
Bắc Ninh
Bắc Ninh
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

01/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23

Ngày đăng kết quả

07/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 201661.23

Địa bàn TSĐB

Bắc Ninh

Loại tài sản

Bất động sản

04/12/2023
11/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

04/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23

Ngày đăng kết quả

11/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 202704.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/12/2023
13/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23

Ngày đăng kết quả

13/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204034.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

06/12/2023
12/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23
Bình Dương
Bình Dương
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

06/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23

Ngày đăng kết quả

12/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204289.23

Địa bàn TSĐB

Bình Dương

Loại tài sản

Bất động sản

06/12/2023
12/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

06/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23

Ngày đăng kết quả

12/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 204335.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

07/12/2023
13/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23
Cần Thơ
Cần Thơ
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23

Ngày đăng kết quả

13/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205573.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ

Loại tài sản

Bất động sản

07/12/2023
15/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

07/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23

Ngày đăng kết quả

15/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 205861.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

08/12/2023
14/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23
Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

08/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23

Ngày đăng kết quả

14/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 207031.23

Địa bàn TSĐB

Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

11/12/2023
18/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23
Bà Rịa Vũng Tàu
Bà Rịa Vũng Tàu
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

11/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23

Ngày đăng kết quả

18/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208156.23

Địa bàn TSĐB

Bà Rịa Vũng Tàu

Loại tài sản

Bất động sản

11/12/2023
16/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

11/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23

Ngày đăng kết quả

16/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 208673.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

12/12/2023
18/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

12/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23

Ngày đăng kết quả

18/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 209063.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/12/2023
25/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23
ĐẮK LẮK
ĐẮK LẮK
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23

Ngày đăng kết quả

25/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210395.23

Địa bàn TSĐB

ĐẮK LẮK

Loại tài sản

Bất động sản

14/12/2023
26/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23
Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23

Ngày đăng kết quả

26/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210408.23

Địa bàn TSĐB

Thừa Thiên Huế

Loại tài sản

Bất động sản

14/12/2023
21/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Cần Thơ,Hồ Chí Minh
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

14/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23

Ngày đăng kết quả

21/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210458.23

Địa bàn TSĐB

Cần Thơ,Hồ Chí Minh

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

14/12/2023
20/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23
Đồng Tháp
Đồng Tháp
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

14/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23

Ngày đăng kết quả

20/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 210967.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Tháp

Loại tài sản

Bất động sản

18/12/2023
21/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23
Đồng Nai
Đồng Nai
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23

Ngày đăng kết quả

21/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212022.23

Địa bàn TSĐB

Đồng Nai

Loại tài sản

Bất động sản

18/12/2023
28/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23
Nghệ An
Nghệ An
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

18/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23

Ngày đăng kết quả

28/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 212909.23

Địa bàn TSĐB

Nghệ An

Loại tài sản

Bất động sản

19/12/2023
25/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23
Hòa Bình
Hòa Bình
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23

Ngày đăng kết quả

25/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 213881.23

Địa bàn TSĐB

Hòa Bình

Loại tài sản

Bất động sản

19/12/2023
23/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23
Hà Nội
Hà Nội
Phương tiện vận tải

Ngày đăng thông báo

19/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23

Ngày đăng kết quả

23/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214075.23

Địa bàn TSĐB

Hà Nội

Loại tài sản

Phương tiện vận tải

19/12/2023
25/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23
Hải Phòng
Hải Phòng
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

19/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23

Ngày đăng kết quả

25/12/2023

KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 214567.23

Địa bàn TSĐB

Hải Phòng

Loại tài sản

Bất động sản

21/12/2023
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23
Thừa Thiên Huế
Thừa Thiên Huế
Bất động sản

Ngày đăng thông báo

21/12/2023

TB lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23

Ngày đăng kết quả

Địa bàn TSĐB

Thừa Thiên Huế

Loại tài sản

Bất động sản

27/12/2023
02/01/2024
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23 (lần 2)
TB lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23 (lần 2)
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23
KQ lựa chọn tổ chức đấu giá 215068.23
Thừa Thiên Hu