Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I024
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I0S3
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I027

Chương trình hoàn tiền Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I0I2

1. Thể lệ chương trình

Địa bàn khuyến mại Toàn quốc
Hình thức khuyến mại Nhận tiền hoàn lại
Thời gian khuyến mại Từ ngày 22/05/2023
Hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại Hoàn tiền
Đối tượng được hưởng khuyến mại Khách hàng là cá nhân người Việt Nam và người nước ngoài, là chủ sở hữu và có chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum còn hiệu lực (sau đây gọi là “Khách hàng”).

2. Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại

2.1 Khi khách hàng chi tiêu, thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum cho các giao dịch thanh toán hàng hóa, dịch vụ phục vụ mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng1 qua POS và Internet tại các Đơn vị chấp nhận thẻ (ĐVCNT) và bút toán được ghi nhận trên tài khoản thẻ của Khách hàng trong thời gian khuyến mại, Khách hàng được nhận tiền hoàn lại như sau:

 • Hoàn tiền 2% cho các giao dịch thanh toán trực tuyến
 • Hoàn tiền 1% cho các giao dịch thanh toán còn lại.
 • Hoàn tối đa/tài khoản thẻ: 400.000 VNĐ/tháng


Số tiền hoàn tối đa trong 01 tháng là 200.000 VNĐ đối với các giao dịch thanh toán thẻ game, thẻ nạp điện thoại, thẻ quà tặng hoặc giao dịch khác tại ĐVCNT mà VIB xác định ĐVCNT đó là nơi/đơn vị làm việc của Chủ thẻ2 (kể cả trường hợp nơi/đơn vị làm việc của Chủ thẻ chỉ là cửa hàng, địa điểm kinh doanh, chi nhánh, công ty mẹ, công ty con của ĐVCNT, hoặc là các công ty có cùng một công ty mẹ, thuộc cùng tập đoàn/tổng công ty với ĐVCNT).

Danh mục chi tiêu được xác định tùy thuộc vào Mã MCC do bên bán hàng thiết lập với Ngân hàng thanh toán theo quy định của các Tổ chức thẻ quốc tế.

Các giao dịch chi tiêu, thanh toán không được tính vào giá trị chi tiêu, thanh toán để nhận tiền hoàn lại, cụ thể:

 • Giao dịch thanh toán các loại thuế hàng hóa, dịch vụ;
 • Giao dịch nạp tiền (topup) vào ví điện tử;
 • Giao dịch nạp/topup voucher, xu, thẻ, star trên môi trường internet, hoặc hình thức tương tự với bất kỳ tên gọi nào khác do VIB xác định;
 • Giao dịch thanh toán các loại phí/lãi bao gồm nhưng không giới hạn như phí thường niên, phí rút tiền, điều chỉnh ghi nợ và bất cứ giao dịch chuyển đổi ngoại tệ nào.
 • Giao dịch đặt cọc, thanh toán liên quan đến việc chuyển nhượng Bất động sản (bao gồm quyền sử dụng đất và/hoặc tài sản gắn liền trên đất);
 • Giao dịch thanh toán phí Bảo hiểm mà Chủ thẻ không phải là Bên mua bảo hiểm;
 • Giao dịch tại ĐVCNT quảng cáo trực tuyến (Facebook, Google...).
 • Giao dịch có MCC 4900, giao dịch thanh toán hóa đơn tiện ích bao gồm giao dịch thanh toán điện, nước, điện thoại, internet, truyền hình.

 

2.2 Khách hàng không được mua bán, trao đổi, tặng cho, chuyển khoản, chuyển nhượng số tiền hoàn lại mà mình được ghi nhận (chưa quy đổi).

 

2.3 Tất cả số tiền hoàn lại ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB (chưa quy đổi) sẽ lập tức hết hiệu lực và VIB sẽ không phải hoàn trả, gia hạn hoặc bồi thường trong những trường hợp sau:

 • Thẻ bị hủy;
 • Thẻ hết hạn sử dụng;
 • Thẻ chuyển thành một loại sản phẩm Thẻ thanh toán toàn cầu khác của VIB;
 • Khách hàng vi phạm Điều khoản điều kiện sử dụng thẻ của sản phẩm Thẻ mà Khách hàng đang sử dụng;
 • VIB nghi ngờ Khách hàng có hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng số tiền hoàn tích lũy mà Khách hàng không cung cấp được chứng từ hợp lý theo yêu cầu của VIB.
 • Khách hàng vi phạm Thể lệ chương trình khuyến mại này.


Số tiền hoàn lại sẽ được hệ thống thẻ VIB tự động tính và được ghi nhận vào Tài khoản thẻ dựa trên các giao dịch thỏa mãn điều kiện của Thể lệ chương trình, trong đó toàn bộ giao dịch của Thẻ Phụ sẽ được tính cho Thẻ Chính.


Khách hàng phải thông qua ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB để tự thực hiện quy đổi số tiền hoàn lại. Số tiền quy đổi tối thiểu 100.000 VNĐ.Thời hạn cuối cùng VIB có trách nhiệm hoàn tiền (ghi có vào tài khoản Thẻ) cho Khách hàng thỏa mãn điều kiện là 7 ngày kể từ ngày Khách hàng thực hiện quy đổi thành công.


Số tiền hoàn tích lũy có thời hạn 12 tháng kể từ ngày số tiền hoàn được ghi nhận trên hệ thống thẻ VIB.
Khách hàng hưởng khuyến mại phải nộp các loại thuế, phí (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy định về xử lý các giao dịch hoàn trả, giao dịch không hợp lệ hưởng khuyến mại

3.1 Bất cứ giao dịch Thẻ nào phải hoàn trả3 mà Khách hàng đã được hưởng khuyến mại đối với số tiền của giao dịch đó, Khách hàng có nghĩa vụ trả lại cho VIB Số tiền hoàn lại tương ứng. Cụ thể, Số tiền hoàn lại tương ứng sẽ được VIB ghi nhận với giá trị âm (Ghi Nợ) vào Tài khoản thẻ của Khách hàng (Số tiền hoàn lại Ghi Nợ). Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm 3.3 dưới đây.

 

3.2 Bất cứ giao dịch nào mà VIB nghi vấn là giao dịch không hợp lệ (bao gồm các hành vi giả mạo hoặc lạm dụng để hưởng chương trình khuyến mại) dựa trên thông tin về thời gian, nơi thực hiện giao dịch hoặc các yếu tố khác, VIB có quyền yêu cầu và trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ khi VIB yêu cầu Khách hàng có nghĩa vụ cung cấp hóa đơn tài chính theo quy định của pháp luật4, và/hoặc phiếu thanh toán/phiếu xuất kho/phiếu giao nhận/các tài liệu khác mang tên Khách hàng có liệt kê chi tiết giao dịch mua/sử dụng hàng hóa, dịch vụ như thông tin hàng hóa, dịch vụ đã mua, sử dụng của Khách hàng (“Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch”) để VIB kiểm tra.

 • Để hạn chế các trường hợp Khách hàng lạm dụng khuyến mại, ngay khi yêu cầu cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch, VIB sẽ Ghi Nợ vào tài khoản Thẻ của Khách hàng Số tiền hoàn lại tương ứng với số tiền các giao dịch Khách hàng phải cung cấp Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch (Số tiền hoàn lại Ghi Nợ).
 • Trường hợp VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum của Khách hàng là hợp lệ theo Thể lệ chương trình này, số tiền chi tiêu/thanh toán của giao dịch đó sẽ được tính để hưởng khuyến mại theo chương trình này, VIB sẽ hủy việc Ghi Nợ đối với Số tiền hoàn lại tương ứng với số tiền các giao dịch đủ điều kiện hưởng khuyến mại.
 • Trường hợp Khách hàng không cung cấp/cung cấp không đầy đủ Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch trong thời hạn VIB yêu cầu và/hoặc VIB xác định Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là không phù hợp và/hoặc các giao dịch thanh toán bằng Thẻ thanh toán toàn cầu VIB Platinum của Khách hàng không hợp lệ, số tiền chi tiêu/thanh toán của các giao dịch đó sẽ không được tính vào số tiền chi tiêu/thanh toán hưởng khuyến mại của chương trình này. Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được xử lý theo quy định tại Điểm 3.3 dưới đây.

 

3.3 Tổng Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được tự động bù trừ với tổng Số tiền hoàn lại đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn lại mà Khách hàng được hưởng trong tháng tiếp theo.

Trong trường hợp Thẻ bị hủy hiệu lực và/hoặc Số tiền hoàn lại đang được ghi có trong Tài khoản thẻ của Khách hàng chưa được quy đổi hoặc Số tiền hoàn lại mà Khách hàng được hưởng trong tháng tiếp theo không đủ để bù trừ với Số tiền hoàn lại Ghi Nợ, Số tiền hoàn lại Ghi Nợ sẽ được quy đổi thành tiền bằng với tỷ lệ quy đổi hoàn tiền theo danh mục quy đổi được VIB thông báo/niêm yết trên website vib.com.vn/ứng dụng Ngân hàng di động MyVIB tại thời điểm VIB thực hiện quy đổi Số tiền hoàn lại Ghi Nợ thành tiền. Số tiền này sẽ được ghi nợ vào Tài khoản Thẻ và/hoặc Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VIB, được xem như một khoản nợ được bút toán trên tài khoản thẻ của Khách hàng và Khách hàng phải hoàn trả số tiền này cho VIB.

4. Các quy định khác

VIB được quyền chủ động thay đổi và điều chỉnh tỷ lệ quy đổi số tiền hoàn lại tích lũy, hay thay đổi bất kỳ điều kiện, điều khoản nào của Thể lệ chương trình này trong thời gian khuyến mại (“Thể lệ chương trình Sửa đổi”). Thể lệ chương trình Sửa đổi có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày VIB niêm yết tại các địa điểm giao dịch của VIB hoặc công bố công khai trên website chính thức của VIB: www.vib.com.vn.


Trong trường hợp chương trình có mâu thuẫn với bất kì quy định pháp luật hay chỉ thị của bất kỳ cơ quan nhà nước nào, chương trình sẽ được thay đổi, hủy bỏ hay sửa đổi để phù hợp với quy định của luật, chỉ thị đó.


Những dữ liệu và tất cả thông tin của VIB liên quan đến Chương trình này ràng buộc tất cả Khách hàng. Trong trường hợp số tiền hoàn lại được hệ thống của VIB tính toán chưa chính xác, VIB được quyền tính toán lại số tiền hoàn lại cho Khách hàng, đồng thời VIB được quyền tự động trích Nợ từ Tài khoản thẻ và/hoặc Tài khoản thanh toán của Khách hàng tại VIB để thu hồi lại số tiền hoàn lại (nếu số tiền hoàn lại được tính toán lại nhỏ hơn số tiền hoàn lại trước đó).


VIB được miễn trách nhiệm đối với các trường hợp bất khả kháng xảy ra trong thời gian khuyến mại của chương trình. Trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp như: chiến tranh xâm lược, tấn công từ nước ngoài, nổi loạn cách mạng, bạo động, chiến tranh dân sự, rối loạn, trưng dụng, hoặc các hành vi dân sự hoặc chính quyền quân sự, pháp luật, quy định hành vi hoặc lệnh của bất kỳ cơ quan chính phủ, cơ chế, trung gian hay chính thức, cấm vận, thảm họa thiên nhiên, hỏa hoạn, thời tiết khắc nghiệt, lũ lụt, đình công, dịch bệnh (do bất cứ nguyên nhân nào), bất kỳ sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính, bao gồm những lỗi về chức năng hay sai sót của thiết bị, trong việc cung cấp bất kỳ thiết bị, tiện ích hay dịch vụ ngân hàng nào cho Khách hàng nếu sự chậm trễ, vi phạm hoặc lỗi xử lý của máy tính đó vượt ngoài tầm kiểm soát hợp lý của VIB, hay các sự kiện khác, trường hợp bất khả kháng khác mà các bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được. Trong trường hợp Khách hàng có nhu cầu giải đáp thắc mắc hoặc khiếu nại, Khách hàng cần liên hệ hoặc thực hiện khiếu nại (nếu có) qua số điện thoại 1800 8195 của Phòng Chăm Sóc Khách Hàng 24/7 - VIB để được VIB hỗ trợ giải quyết. Trường hợp Khách hàng khiếu nại về việc giao dịch của Khách hàng không được tính vào giá trị tính hoàn tiền hoặc không tính đúng giá trị hoàn tiền, nếu Khách hàng cung cấp được chứng từ/ hóa đơn mua hàng hóa, sử dụng dịch vụ chứng minh giao dịch hợp lý, VIB sẽ kiểm tra và điều chỉnh.


Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến chương trình này, tranh chấp sẽ được giải quyết theo thỏa thuận giữa VIB và Khách hàng, phù hợp với quy định của pháp luật.

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I0I5
Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I0A0
Z7_IQGAHH801P3AE06S5KAJR43S64

Ghi chú

(1)Mục đích tiêu dùng cá nhân hợp pháp của chính Khách hàng được thể hiện bằng thông tin Bên mua hàng trên Tài Liệu Chứng Minh Giao Dịch là tên Chủ thẻ

(2)Nơi/Đơn vị làm việc của Chủ Thẻ được xác định dựa trên thông tin Chủ Thẻ cung cấp trên Đơn đề nghị phát hành Thẻ và/hoặc thông tin Chủ Thẻ khai báo được ghi nhận trên hệ thống của VIB và/hoặc thông tin do VIB xác định dựa trên các nguồn khác bao gồm nhưng không giới hạn thông tin bảo hiểm xã hội, quyết toán thuế thu nhập cá nhân.

(3) Trường hợp Chủ thẻ được hưởng khuyến mại đối với giao dịch thanh toán Hợp đồng bảo hiểm Prudential nhưng sau đó Chủ thẻ thực hiện tạm ứng giá trị hoàn lại theo Hợp đồng bảo hiểm Prudential cũng được xác định là trường hợp giao dịch thẻ phải hoàn trả theo quy định này.

(4) Hóa đơn điện tử có các tiêu chí đáp ứng theo quy định tại Điều 10 Nghị định 123/2020/NĐ-CP và điều 4, thông tư 78/2021/TT-BTC, bao gồm nhưng không giới hạn: tên hóa đơn; ký hiệu hóa đơn; ký hiệu mẫu số hóa đơn; số hóa đơn; tên, địa chỉ, mã số thuế của người bán vàngười mua; tên hàng hóa; đơn vị tính; số lượng; đơn giá hàng hóa, dịch vụ; thành tiền chưa có thuế giá trị gia tăng, thuế suất thuế giá trị gia tăng, số tiền thuế giá trị gia tăng trong trường hợp là hóa đơn giá trị gia tăng; Tổng số tiền thanh toán, chữ ký người mua, chữ ký số điện tử của người bán; ngày, tháng, năm lập hóa đơn và mã của cơ quan thuế (đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế). Hóa đơn điện tử phải tra cứu được thông tin trên trang https://hoadondientu.gdt.gov.vn/ của Tổng cục thuế.

Z7_IQGAHH801P3AE06S5KAJR43S66

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I0A6

Z7_8GHEH001L0QM80QCQ9JHK3I021