1800 8180 Đăng nhập

Gửi tiết kiệm online 24/7

 
Tiền gửi có kỳ hạn
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Lãi suất niêm yết áp dụng với kỳ trả lãi cuối kỳ
Lãi suất áp dụng cho kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý được quy đổi theo công thức quy định của VIB trong từng thời kỳ
Loại tiền gửi VND
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tham khảo điều kiện và điều khoản tại đây
Tiền gửi lĩnh lãi linh hoạt
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Loại tiền gửi VND
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0.1%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ
Tiết kiệm ngoại tệ
Kỳ hạn
Ghi chú:
Lãi suất niêm yết được tính trên cơ sở 1 năm tương đương 365 ngày
Trường hợp khách hàng tất toán trước hạn sẽ hưởng lãi suất không kỳ hạn 0%/năm
Biểu lãi suất này có thể thay đổi tùy theo thỏa thuận và điều chỉnh theo chính sách của VIB trong từng thời kỳ