Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S00264
Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S00266
Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002M4

Điều kiện mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

(Áp dụng trong trường hợp Sổ tiết kiệm trực tuyến không đăng ký liên kết với Thẻ tín dụng VIB)

Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002M1
Quốc tịch và tình trạng cư trú Cá nhân có quốc tịch Việt Nam (VN) và là người cư trú theo quy định của pháp luật VN;
Độ tuổi Từ đủ 15 tuổi trở lên;
Yêu cầu khác Được phép mở và giao dịch trên tài khoản thanh toán (TKTT) tại VIB và được phép giao dịch trên ứng dụng ngân hàng di động MyVIB.
Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002M7

Điều khoản mở và sử dụng Tiền gửi trực tuyến

(Áp dụng trong trường hợp Sổ tiết kiệm trực tuyến không đăng ký liên kết với Thẻ tín dụng VIB)

Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002E2

1. Giải thích từ ngữ

 • VIB: Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam;
 • Khách hàng (KH): là chủ sở hữu của Sổ tiết kiệm trực tuyến (STK) và đã có TKTT tại VIB;
 • STK: được VIB phát hành cho KH bằng phương tiện điện tử qua kênh dịch vụ ngân hàng điện tử của VIB (gồm ứng dụng ngân hàng di động MyVIB và website dịch vụ Internet banking tại địa chỉ https://ib.vib.com.vn);
 • Trì hoãn giao dịch: là việc VIB không thực hiện giao dịch tiền gửi nhiều nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp này, và là hình thức phong tỏa tạm thời trước khi có quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN. Việc trì hoãn giao dịch được áp dụng với các giao dịch được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Phong tỏa/ trì hoãn giao dịch trên STK: là việc không cho phép thực hiện các giao dịch (i) rút tiền gốc, lãi; (ii) chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho…); (iii) sử dụng để làm tài sản bảo đảm (bao gồm nhưng không giới hạn việc cầm cố, thế chấp…); (iv) các giao dịch khác theo yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Đối tượng liên quan của KH: bao gồm nhưng không giới hạn người đại diện theo pháp luật/ người giám hộ/ người được ủy quyền/ KH hưởng lợi và các đối tượng khác, được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Danh sách đen: là danh sách KH được VIB quy định tại quy định nhận biết KH và giao dịch trong Phòng chống rửa tiền tại VIB, và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có) trong từng thời kỳ;
 • Thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày: là khoảng thời gian hệ thống VIB kết toán số liệu để chuyển sang ngày kế tiếp.

2. Thủ tục thực hiện giao dịch tiền gửi giữa KH và VIB

 • Phát hành STK:
  • KH đề nghị mở STK trên hệ thống MyVIB/ website dịch vụ Internet banking và điền các thông tin mở STK theo yêu cầu của hệ thống;
  • KH kiểm tra, đồng ý các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến do VIB thông báo, và xác thực đúng mã OTP do hệ thống VIB cung cấp;
  • STK có hiệu lực tại thời điểm: (i) KH hoàn tất việc đề nghị mở STK trên hệ thống VIB; và (ii) VIB hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT của chính KH tại VIB vào tài khoản của STK. Trường hợp ngày hoàn tất giao dịch chuyển tiền từ TKTT của KH tại VIB vào tài khoản của STK sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì hiệu lực của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày thực tế chuyển tiền;
  • Ngay khi STK có hiệu lực, KH được quyền xem và tải STK qua MyVIB bằng cách chọn tính năng Tải Sổ điện tử, và VIB sẽ gửi email đính kèm STK cho KH, hoặc KH xem và tải STK trực tiếp trên website dịch vụ Internet banking;
 • Thực hiện các giao dịch tiền gửi sau khi mở STK: KH thực hiện theo quy định của VIB tại Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này.

3. Số tiền gửi

 • Số tiền gửi tối thiểu:
  • Đối với loại tiền gửi là đồng VN (VND): 2.000.000 VND;
  • Đối với loại tiền gửi là đồng ngoại tệ (FCY): 500 Đô la Mỹ (USD), hoặc 500 Euro (EUR), hoặc 500 Đô la Úc (AUD);
 • Số tiền gửi (tiền gốc của STK) được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ.

4. Tăng/ giảm tiền gốc

STK không được phép tăng tiền gốc hoặc rút một phần tiền gốc trong toàn bộ kỳ hạn gửi.

5. Phương thức gửi tiền và chi trả tiền gốc, lãi

 • KH chỉ được thực hiện gửi tiền, và nhận chi trả tiền gốc, lãi của STK thông qua TKTT của chính KH mở tại VIB (không bao gồm TKTT chung của KH và cá nhân/ tổ chức khác) và cùng loại tiền với loại tiền gửi của STK;
 • Với mỗi kỳ hạn, VIB sẽ cung cấp một hoặc nhiều kỳ trả lãi để KH được lựa chọn như sau:
  • Lãi trả định kỳ hàng tháng vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả định kỳ hàng quý vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả cuối kỳ hạn vào TKTT của KH tại VIB;
  • Lãi trả cuối kỳ hạn và nhập vào tiền gốc của STK;
 • Trường hợp ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, rơi vào ngày 29/30/31 và tháng trả lãi không có ngày này, thì ngày trả lãi là ngày cuối cùng của tháng trả lãi;
 • KH được lựa chọn một kỳ trả lãi nhất định ngay tại thời điểm đề nghị mở STK và duy trì đến hết kỳ hạn của STK, hoặc đến khi STK được chấm dứt bởi KH, tùy theo thời điểm nào đến trước;
 • VIB có quyền từ chối/ tạm ngừng chi trả tiền gốc, lãi của STK mà không phải trả thêm cho KH bất kỳ khoản lãi, khoản phạt, khoản bồi thường nào cho việc từ chối/ tạm ngừng này trong các trường hợp sau: (i) STK đang trong tình trạng phong tỏa/ trì hoãn giao dịch; hoặc (ii) KH vi phạm cam kết hoặc các thoả thuận tại STK; hoặc (iii) Khi có yêu cầu bằng văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; hoặc (iv) Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen hoặc khi VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện liên quan đến hoạt động phạm tội; hoặc (v) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật liên quan. VIB được miễn trừ toàn bộ trách nhiệm khi thực hiện quyền từ chối/ tạm ngừng này và thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không trong suốt thời gian giữ hộ và theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

6. TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi

 • TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi của STK được hệ thống mặc định là TKTT có số dư cao nhất, trừ khi có lựa chọn khác của KH, tại thời điểm chấm dứt STK;
 • Trường hợp TKTT nhận chi trả tiền gốc, lãi bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa/ thay đổi tình trạng TKTT (chuyển trạng thái TKTT theo quy định của VIB trong từng thời kỳ), VIB vẫn chi trả tiền gốc, lãi (bao gồm cả trường hợp tiền lãi được nhập vào tiền gốc) vào TKTT theo chỉ định trên STK, trừ khi thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép, hoặc việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ;
 • Trường hợp VIB không chi trả được do: (i) TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT không cho phép; hoặc (iii) việc thay đổi tình trạng TKTT không cho phép theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, thì VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi (nếu có) với lãi suất bằng không theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, cho đến khi: (i) KH có TKTT tại VIB thay thế cho TKTT bị đóng; hoặc (ii) thỏa thuận/ yêu cầu phong tỏa/ trì hoãn giao dịch/ tạm khóa TKTT hết hiệu lực; hoặc (iii) TKTT được khôi phục về tình trạng cho phép thực hiện các giao dịch theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

7. Kỳ hạn

 • KH lựa chọn một trong các kỳ hạn từ 1 tuần đến 36 tháng tại thời điểm đề nghị mở STK;
 • Kỳ hạn được VIB điều chỉnh và quy định tại biểu lãi suất niêm yết của VIB trong từng thời kỳ;
 • Kỳ hạn được tính từ ngày hiệu lực của STK (là ngày gửi trên STK), hoặc ngày gia hạn gần nhất của STK, cho đến hết ngày đến hạn (là ngày tương ứng của tuần/ tháng cuối cùng của kỳ hạn) của STK;
 • Trường hợp ngày gửi là ngày cuối cùng của tháng, thì ngày đến hạn của kỳ hạn được tính vào ngày cuối cùng của tháng đến hạn;
 • Trường hợp ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, rơi vào ngày 29/30/31 và tháng đến hạn không có ngày này, thì ngày đến hạn là ngày cuối cùng của tháng đến hạn.

8. Cách thức xử lý khi đến hạn

KH lựa chọn một trong các cách thức xử lý tiền gốc, lãi khi đến hạn tại thời điểm đề nghị mở STK như sau:

 • Gốc và lãi tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn mở trước đó; hoặc
 • Gốc tự động gia hạn sang một kỳ hạn mới tương ứng với kỳ hạn trước đó và lãi được chuyển vào TKTT của KH tại VIB; hoặc
 • Gốc và lãi chuyển vào TKTT của KH tại VIB.

9. Lãi suất

 • Trường hợp STK chấm dứt đúng hạn:
  • Lãi suất có kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất có kỳ hạn của VIB tại thời điểm STK có hiệu lực, hoặc vào cuối ngày đến hạn của STK với trường hợp gia hạn (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày);
  • Lãi suất có kỳ hạn được giữ nguyên trong suốt kỳ hạn gửi;
 • Trường hợp STK chấm dứt trước hạn:
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng và bằng mức lãi suất không kỳ hạn thấp nhất của VIB theo đối tượng KH và/ hoặc loại tiền gửi áp dụng cho tiền gửi có kỳ hạn tại thời điểm STK chấm dứt trước hạn;
  • Lãi suất không kỳ hạn được áp dụng cho khoảng thời gian từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày chấm dứt trước hạn;
 • Lãi suất năm tính trên cơ sở 1 năm là 365 ngày.

10. Công thức tính tiền lãi

 • Tiền lãi có kỳ hạn được tính theo công thức:
  • Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất có kỳ hạn x Số ngày gửi thực tế của kỳ hạn hoặc kỳ trả lãi / 365
  • Đối với kỳ trả lãi cuối kỳ: số ngày gửi thực tế của kỳ hạn được tính từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày đến hạn. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính lãi ngày đến hạn;
  • Đối với kỳ trả lãi hàng tháng, hàng quý: số ngày gửi thực tế của kỳ trả lãi được tính từ ngày gửi, hoặc ngày tròn kỳ trả lãi gần nhất, đến ngày trả lãi. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ trả lãi, không tính lãi ngày trả lãi;
 • Tiền lãi không kỳ hạn được tính theo công thức:
  • Tiền lãi = Tiền gửi x Lãi suất không kỳ hạn x Số ngày gửi không tròn kỳ hạn / 365
  • Số ngày gửi không tròn kỳ hạn được tính từ ngày gửi, hoặc ngày gia hạn gần nhất, đến ngày chấm dứt trước kỳ hạn. Ngày bắt đầu tính lãi là ngày đầu tiên của một kỳ hạn, không tính ngày chấm dứt trước hạn;
 • Trong trường hợp chấm dứt trước hạn, khoản tiền lãi đã trả định kỳ hàng tháng/ hàng quý sẽ được thu hồi toàn bộ.

11. Gia hạn

 • Việc gia hạn STK phải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
 • Lãi suất của kỳ hạn gia hạn được tự động áp dụng theo biểu lãi suất của VIB, được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn, vào cuối ngày giao dịch (là thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày) và phù hợp với số tiền gốc, kỳ hạn và kỳ trả lãi;
 • Kỳ hạn gia hạn tương ứng với kỳ hạn ban đầu, hoặc nếu tại thời điểm gia hạn VIB không huy động kỳ hạn KH đã gửi trước đó, thì VIB sẽ thực hiện chi trả toàn bộ tiền gốc, lãi (nếu có) vào TKTT của KH tại VIB;
 • Trong trường hợp tiền gốc, lãi (nếu có) đang bị phong tỏa khi STK đến hạn mà KH không lựa chọn gia hạn, VIB thực hiện giữ hộ tiền gốc, lãi với lãi suất bằng không theo quy định của VIB trong từng thời kỳ, và tiếp tục phong tỏa cho đến khi: (i) tiền gốc, lãi được giải tỏa theo quy định/ thỏa thuận về phong tỏa; và (ii) VIB sẽ thực hiện chuyển trả gốc, lãi (nếu có) vào TKTT của KH tại VIB;
 • Tại thời điểm gia hạn, các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến trên website của VIB tại địa chỉ https://www.vib.com.vn (bao gồm cả các sửa đổi/ bổ sung) được áp dụng cho STK kể từ thời điểm gia hạn.

12. Chấm dứt STK

 • Chấm dứt STK là việc VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi cho KH, khi KH có yêu cầu rút toàn bộ tiền gốc, lãi (tất toán) trước hạn, hoặc đúng hạn, qua MyVIB/ website dịch vụ Internet banking, hoặc tại CN/ PGD;
 • Nếu thời điểm chấm dứt STK qua MyVIB/ website dịch vụ Internet banking sau thời điểm hệ thống của VIB khóa ngày, thì ngày chấm dứt của STK sẽ được ghi nhận vào ngày kế tiếp của ngày KH yêu cầu chấm dứt STK.

13. Cập nhật thông tin

 • VIB có quyền chủ động cập nhật mọi thay đổi về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến được niêm yết công khai tại CN/ PGD, và đăng tải trên website của VIB;
 • KH có trách nhiệm cập nhật các điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến trên website của VIB tại mọi thời điểm;
 • Điều kiện, điều khoản thay đổi sẽ có hiệu lực áp dụng đối với mọi STK tại VIB sau 10 ngày làm việc kể từ ngày điều kiện, điều khoản thay đổi này được cập nhật trên website của VIB, trừ trường hợp được quy định khác tại Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
 • Nếu KH không đồng ý với nội dung thay đổi, KH có thể chấm dứt STK trong vòng 10 ngày kể từ ngày nội dung thay đổi được cập nhật trên website của VIB;
 • Trong trường hợp KH không chấm dứt STK, KH xác nhận và đồng ý rằng: KH sẽ được xem là đã chấp nhận điều kiện, điều khoản thay đổi này;
 • Việc KH không thực hiện chấm dứt STK sau thời điểm điều kiện, điều khoản thay đổi có hiệu lực, sẽ là bằng chứng sau cùng cho việc KH đã chấp nhận chịu sự ràng buộc bởi các sửa đổi này;
 • Đối với các khoản tiền gửi trực tuyến đã được gửi tại VIB trước ngày Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này có hiệu lực, VIB và KH (người gửi tiền) tiếp tục thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận cho tới khi các khoản tiền gửi đó được chấm dứt toàn bộ theo yêu cầu của KH. VIB sẽ cung cấp Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến theo đúng thỏa thuận với KH khi có yêu cầu của KH trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật có liên quan.

14. Biện pháp tra cứu thông tin

 • KH được quyền tra cứu thông tin của STK qua các kênh:
  • MyVIB/ website dịch vụ Internet banking;
  • Tổng đài Dịch vụ khách hàng 24/7: số điện thoại 1900 2200 (phí 1.000 đ/phút);
  • CN/ PGD;
 • KH được quyền tra cứu thông tin về Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến tại website của VIB và CN/ PGD.

15. Đồng chủ sở hữu

Không áp dụng hình thức đồng chủ sở hữu với STK.

16. Ủy quyền

KH không được phép ủy quyền cho cá nhân/ tổ chức khác thực hiện bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào phát sinh từ STK, ngoại trừ trường hợp KH bị ốm đau, bệnh tật không thể tự thực hiện được giao dịch, nhưng không bị tòa án tuyên bố hạn chế/ mất năng lực hành vi dân sự, hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Trong trường hợp này, Người được ủy quyền là cá nhân có cùng quốc tịch với KH, và phải xuất trình giấy tờ chứng minh theo quy định của VIB trong từng thời kỳ.

17. Chuyển quyền sở hữu

 • KH được quyền chuyển giao quyền sở hữu STK cho cá nhân khác (là Người nhận chuyển quyền sở hữu), trừ trường hợp STK đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • Người nhận chuyển quyền sở hữu phải đáp ứng điều kiện KH thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này (bao gồm cả trường hợp thừa kế/ tặng cho), có TKTT tại VIB, và sử dụng MyVIB/ website dịch vụ Internet banking. Trường hợp thừa kế/ tặng cho mà Người nhận chuyển quyền sở hữu không đáp ứng điều kiện KH thuộc Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này, VIB thực hiện chi trả tiền gốc, lãi của STK theo quy trình chấm dứt STK của VIB, và theo đúng quy định pháp luật;
 • Trừ trường hợp chuyển quyền sở hữu STK theo thừa kế, việc chuyển quyền sở hữu (bao gồm nhưng không giới hạn việc chuyển nhượng, tặng cho) chỉ được thực hiện tại CN/ PGD, và chỉ được thực hiện chuyển quyền sở hữu giữa người VN cư trú với người VN cư trú.

18. Phong tỏa/ giải tỏa/ trì hoãn giao dịch

 • VIB có quyền phong tỏa STK (bao gồm cả phong tỏa toàn bộ số tiền trên STK) trong các trường hợp:
  • Khi KH có yêu cầu phong tỏa tiền gửi phù hợp với quy định của VIB;
  • Khi có văn bản yêu cầu phong tỏa của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến.
 • VIB thực hiện giải tỏa STK trong các trường hợp:
  • Hết thời hạn phong tỏa;
  • Khi có yêu cầu giải tỏa của bên yêu cầu phong tỏa;
  • Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến;
 • VIB thực hiện trì hoãn giao dịch trên STK (bao gồm cả khi STK đang trong thời gian phong tỏa) trong các trường hợp sau:
  • Khi KH/ đối tượng liên quan của KH thuộc danh sách đen; hoặc
  • VIB có lý do để tin rằng giao dịch được yêu cầu thực hiện có liên quan đến hoạt động phạm tội;
 • VIB thực hiện chấm dứt trì hoãn giao dịch trên STK nếu: sau 03 ngày làm việc kể từ ngày bắt đầu áp dụng biện pháp trì hoãn giao dịch, mà VIB không nhận được văn bản phản hồi về quyết định chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật VN.

19. Cầm cố/ thế chấp

 • STK được phép dùng làm tài sản bảo đảm cho các khoản vay/ khoản cấp tín dụng tại VIB, hoặc các tổ chức tín dụng khác nếu được tổ chức tín dụng đó chấp thuận, trừ trường hợp STK đang bị phong tỏa/ trì hoãn giao dịch;
 • VIB có quyền từ chối việc phong tỏa STK trong trường hợp cầm cố/ thế chấp tại các tổ chức tín dụng khác nếu: (i) yêu cầu phong tỏa STK làm tài sản cầm cố, thế chấp tại tổ chức tín dụng khác không có xác nhận của KH; hoặc (ii) yêu cầu phong tỏa không được thực hiện tại CN/ PGD theo quy trình phong tỏa của VIB; hoặc (iii) nội dung yêu cầu phong tỏa gây bất lợi cho VIB.

20. Các quy định khác

 • KH cam kết mở và sử dụng STK xuất phát từ nhu cầu của chính KH và hoàn toàn chịu trách nhiệm về các giao dịch liên quan đến STK;
 • KH và VIB có trách nhiệm tuân thủ và thực hiện đúng Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này;
 • Điều kiện, điều khoản mở và sử dụng tiền gửi trực tuyến này bao gồm bản tiếng Việt và bản tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác biệt hoặc không thống nhất giữa bản tiếng Việt và bản tiếng Anh thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng;
 • STK giữa KH và VIB được giải thích và điều chỉnh theo pháp luật của nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Trong trường hợp có tranh chấp và việc thương lượng, hòa giải không thành, mỗi Bên có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002E5

Bạn còn thắc mắc về sản phẩm?

Hãy để chúng tôi giúp bạn

Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S002U0

Z7_IQGAHH8011L5D064ARM5S00263