• Về chúng tôi
1800 8180 Đăng nhập

Hướng tới khách hàng,
nỗ lực vượt trội

Ông Hàn Ngọc Vũ

Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc

Xem chi tiết
Ông Hồ Vân Long

Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ kiêm Giám đốc Trung tâm Phát triển Năng lực

Xem chi tiết
Ông Lê Quang Trung

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Nguồn vốn và Ngoại hối

Xem chi tiết
Ông Ân Thanh Sơn

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Ban Pháp chế và Quản trị Doanh nghiệp

Xem chi tiết
Ông Trần Nhất Minh

Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối Dịch vụ Công nghệ Ngân hàng

Xem chi tiết
Bà Trần Thị Thu Hương

Giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ kiêm Giám đốc Chiến lược và Phát triển Kinh doanh, Trung tâm Phát triển Năng lực

Xem chi tiết
Ông Nguyễn Xuân Dũng

Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp

Xem chi tiết
Ông Nguyễn Hoàng Hải

Giám đốc Khối Dịch vụ Nội bộ kiêm Giám đốc Chuyển đổi Mô hình Vận hành, CTC

Xem chi tiết
Ông Hà Hoàng Dũng

Giám đốc Khối Quản trị rủi ro

Xem chi tiết
Ông Hoàng Linh

Giám đốc Ban Dịch vụ Tài chính

Xem chi tiết
Ông Trần Tuấn Minh
Giám đốc Ban Nhân sự
Xem chi tiết
Bà Đặng Thị Phương Diễm

Giám đốc Khối Dịch vụ Vận hành

Xem chi tiết
Bà Nguyễn Thị Tuyết Hà

Giám đốc Chuyển đổi số

Xem chi tiết
Ông Nguyễn Thanh Huy Võ
Giám đốc Mạng lưới Chi nhánh – Khối Ngân Hàng bán lẻ
Xem chi tiết