1800 8180 Đăng nhập

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Đức Thịnh Số 4.0365.18 (Lần 2)

Actions
Trở về

Thông báo thu giữ TSBĐ Công ty Đức Thịnh Số 4.0365.18 (Lần 2)

15-06-2018

Thông báo thu giữ tài sản bảo đảm ngày 15/06/2018

Thông Báo Thu Giữ TSĐB của KH Công ty Đức Thịnh VIB Hải Phòng - chi tiết xem tại đây